Ex­pert: Er­do­gan el­dar på po­la­ri­se­ring

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Pre­si­dent Er­do­gans hek­tis­ka dygn är nu för­bi, ett år ef­ter det miss­lyc­ka­de kupp­för­sö­ket i Tur­ki­et. Men det är ing­en för­son­lig lin­je han vi­sar mot si­na fi­en­der – trots att han in­te har ett till­räck­ligt folk­ligt stöd, an­ser Tur­ki­e­t­ex­per­ten Mi­chael Sah­lin.

– Hans tal vi­sa­de tyd­ligt att han vill el­da på po­la­ri­se­ring­en i lan­det.

Om­fat­ta­de ut­rens­ning­ar, bråk med EU, och ökad po­la­ri­se­ring. Pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gans age­ran­de un­der året sedan det miss­lyc­ka­de kupp­för­sö­ket den 15 ju­li har splitt­rat Tur­ki­et. Och trots att han har en tro­gen grupp an­häng­a­re finns en op­po­si­tion som fort­fa­ran­de hö­jer rös­ten och pro­te­ste­rar mot en allt­mer isla­mis­tisk po­li­tisk kul­tur.

– Det är en sak att va­ra an­häng­a­re och en att va­ra liv­rädd för mak­ten. Även om många nog drar slut­sat­sen att Er­do­gan kom­mer att va­ra le­da­re ett tag och an­pas­sar sig ef­ter det, finns många oli­ka kret­sar som in­te vill ha ho­nom som pre­si­dent, sä­ger Sah­lin, som fors­kar vid In­sti­tu­tet för Tur­ki­etstu­di­er vid Stock­holms uni­ver­si­tet.

Er­do­gan har sedan kupp­för­sö­ket grad­vis stärkt sin makt. Se­nast vid mid­natt på års­da­gen, när tur­kis­ka mo­bi­lan­vän­da­re som för­sök­te ringa till nå­gon först nåd­des av ett in­spe­lat med­de­lan­de från pre­si­den­ten, som gra­tu­le­ra­de på den na­tio­nel­la helg­da­gen.

– Det är ba­ra att kon­sta­te­ra att man lagt ner otro­li­ga re­sur­ser för att ”boos­ta” pre­si­den­ten och det nya Tur­ki­et. Att man till och med får ett med­de­lan­de di­rekt av ho­nom. Det är ett li­te bi­sarrt sätt av makt­ut­öv­ning i da­gens sam­häl­le.

Dä­re­mot tror han in­te att med­de­lan­det har fal­lit väl ut hos tur­kar som in­te stöd­jer Er­do­gan.

–Det är ett bra sätt för ho­nom att stär­ka an­häng­ar­na, men han vär­var in­te fler på det sät­tet. Det sit­ter dju­pa­re än så.

En­ligt Sah­lin är det många splitt­ra­de grup­per i lan­det, en knäck­frå­ga för pre­si­den­ten, men ock­så för op­po­si­tions­po­li­ti­ker.

– Att ena kur­der, tur­kis­ka na­tio­na­lis­ter och and­ra grup­per som in­te vill ha en isla­mis­tisk kul­tur. Det är in­te en lätt upp­gift. (TT)

Pre­si­dent Er­do­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.