Plast­på­sen i skott­glug­gen

För­bruk­ning­en mins­ka­de när bu­tiksked­jor bör­ja­de ta be­talt för bär­kas­sar­na

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Plast­på­sen be­fin­ner sig i skott­glug­gen i egen­skap av mil­jö­bov. Fle­ra kläd­ked­jor tar nu­me­ra be­talt för plast­på­sar. Men dag­lig­va­ru­han­deln har inga pla­ner på att hö­ja pri­set. I stäl­let upp­munt­rar man kun­der­na att åter­an­vän­da och åter­vin­na plast­kas­sar.

Of­fen­si­ven mot plast­kas­sar sker nu på fle­ra fron­ter. An­vänd­ning­en av plast­kas­sar i Eu­ro­pa mås­te en­ligt ett EU­di­rek­tiv mins­kas med hälf­ten till 2025. Re­ge­ring­en har ny­li­gen till­satt en ut­red­ning som ska se över hur man kan mins­ka ne­ga­ti­va mil­jö­ef­fek­ter från plast. För­bud, skat­ter, av­gif­ter och nya pant­sy­stem ska över­vä­gas.

Kläd­ked­jor­na H&M, Lin­dex och Kap­pahl bör­ja­de i ju­ni att ta be­talt för plast­på­sar i svens­ka bu­ti­ker. Sedan dess har fler ked­jor an­slu­tit sig. Re­sul­ta­tet blev att för­bruk­ning­en av plast­på­sar mins­ka­de or­dent­ligt. Ba­ra 30 pro­cent av kun­der­na väl­jer att kö­pa en på­se på Lin­dex.

Sedan den 1 ju­ni tving­ar en ny Eu-för­ord­ning bu­ti­ker att in­for­me­ra si­na kun­der om de skad­li­ga ef­fek­ter som plast­på­sar har för mil­jön. Dag­lig­va­ru­han­deln an­pas­sar sig nu till för­ord­ning­en.

Ax­foods dag­lig­va­ru­ked­ja Hem­köp in­för­de i maj pant på plast­på­sar i en Stock­holms­bu­tik. Am­bi­tio­nen är att lan­se­ra pant på plast­på­sar i fler bu­ti­ker.

Gö­ran Svalling, som just har bunkrat upp med mat in­för en se­gel­tur, kän­ner till att man kan pan­ta plast­på­sar i bu­ti­ken, men han har själv in­te gjort det.

– Jag an­vän­der mi­na plast­på­sar till sopp­å­sar. Jag kör in dem i de van­li­ga hus­hålls­av­fal­len, så jag skul­le an­tag­li­gen in­te pan­ta.

Anet­te Ha­gel­berg, som är kas­sa­an­sva­rig på Hem­köps­bu­ti­ken, ser ett väx­an­de in­tres­se för att pan­ta plast­på­sar.

– Det väx­er mer och mer för var­je vec­ka egent­li­gen. Det är många som fort­fa­ran­de in­te vet om det ut­an re­a­ge­rar mest på att det är en kro­na pant på på­sar­na. När man sedan be­rät­tar om att man kan pan­ta och att det gyn­nar mil­jön ser man det ba­ra som po­si­tivt.

Ax­foods press­chef Claes Salo­mons­son ute­slu­ter in­te att dess ked­jor kan kom­ma att hö­ja pri­set på plast­på­sar för att få ner för­bruk­ning­en.

– Det är ju en tänk­bar möj­lig­het i fram­ti­den. Vi får väl se om det här får nå­gon på­ver­kan, gör de in­te det är väl att hö­ja pri­set ett an­nat al­ter­na­tiv.

Ica för­sö­ker få si­na kun­der att åter­an­vän­da plast­på­sar­na.

– Det är väl­dig vik­tigt vad man som kon­su­ment kan gö­ra. Bud­ska­pet som vi har på gans­ka ny­li­gen fram­tag­na skyl­tar är att åter­an­vän­da plast­kas­sen så många gång­er som möj­ligt. Det är myc­ket det som är själ­va nyc­keln i ett mil­jö­per­spek­tiv, sä­ger Ma­ria Smith, mil­jö­chef på Ica.

Frå­gan om att hö­ja pri­set på plast­på­sar lig­ger in­te hos Ica centralt ut­an det är de en­skil­da hand­lar­na som be­slu­tar om det.

– Det är ingen­ting som vi på Ica Sve­ri­ge kan job­ba med ut­an den frå­gan får du rik­ta till hand­la­re.

Coop på­pe­kar att man un­der fle­ra år ar­be­tat med att för­sö­ka mins­ka an­vänd­ning­en av plast­på­sar. Coop har, i lik­het med övri­ga ked­jor, gått över till plast­kas­sar fram­ställ­da av soc­ker­rör och plast­kas­sar pro­du­ce­ra­de av re­tur­plast. Det finns dess­utom in­for­ma­tion tryckt på Coops kas­sar om att de bör åter­an­vän­das och sedan åter­vin­nas som mjuk­plast. Dä­re­mot finns det inga pla­ner på att hö­ja pri­set på plast­på­sar.

– Nej, det är in­te ak­tu­ellt, sä­ger Char­lot­te Åsell, pressek­re­te­ra­re på Coop.

Pe­ter Chal­lis/tt

FOTO: STINA STJERNKVIST/TT

Åte­ran­vän­der. Hem­köp Tors­plan har in­fört pant på plast­på­sar. Kun­den Gö­ran Svalling bru­kar åter­an­vän­da si­na plast­på­sar som sopp­å­sar, men tyc­ker att det är en bra idé att man kan pan­ta plast­på­sar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.