Sa­mir och Vik­tor till­ba­ka med ny sing­el

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Sa­mir och Vik­tor har nått över 100 mil­jo­ner spel­ning­ar på Spo­ti­fy. Med nya lå­ten Vi gör det än­då vill du­on be­vi­sa att ingen­ting kan stop­pa dem. – Allt vi har gjort speg­lar den här lå­ten på nå­got sätt, så den är väl­digt vik­tig för oss, sä­ger Vik­tor Frisk.

Med lå­tar som Sax­o­fuc­king­fon och Grou­pie i ba­ga­get har du­on, som be­står av Sa­mir Ba­dran och Vik­tor Frisk, nått över 100 mil­jo­ner spel­ning­ar på Spo­ti­fy, vil­ket har be­lö­nat dem med var sitt pla­kat.

– Det känns fan­tas­tiskt. Fan vad vi har kri­gat, käm­pat, al­la åsik­ter, al­la vi job­bat med un­der åren. 100 mil­jo­ner streams hop­par in­te ner i fic­kan av sig självt, om man sä­ger så, sä­ger Vik­tor Frisk.

Du­on, som har täv­lat i Me­lo­di­festi­va­len två gång­er, är ock­så ak­tu­ell med en ny låt.

Vi gör det än­då hand­lar om det hat som de fått ta emot i sam­band med mu­si­ken.

för två

LÅ­TEN PÅBÖRJADES RE­DAN år sedan.

– Vi gjor­de den ef­ter Me­lo­di­festi­va­len, när vi ha­de släppt lå­ten Grou­pie. Det var så sjukt myc­ket hat mot oss, men vi kän­de ba­ra att vi tyck­te det var så kul med mu­si­ken, så vi vil­le in­te läg­ga ner, sä­ger Sa­mir Ba­dran.

– Jag tyc­ker fram­för allt att det hand­lar om nå­got som jag och Sa­mir har känt un­der he­la vå­ra liv, att man all­tid har va­rit an­norlun­da, att man all­tid har fått käm­pa ex­tra

Bild: STINA STJERNKVIST/TT

SLUTAR IN­TE. Vik­tor Frisk och Sa­mir Ba­dran släp­per ny sing­el. ”Det var ett av­slut på nå­got sätt, där vi för­kla­rar för folk att vi kom­mer fort­sät­ta. Vad de än sä­ger så kom­mer vi att fort­sät­ta”, sä­ger Vik­tor Frisk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.