Tax­free in­te all­tid smar­tas­te shop­ping­en

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Många svens­kar kö­per skön­hets­pro­duk­ter i tax­free-bu­ti­ker i tron om att det gör stor­fynd. Men i vis­sa fall kan det va­ra bil­li­ga­re på nä­tet, vi­sar en un­der­sök­ning.

Tax­free-bu­ti­ker är ett stå­en­de in­slag på flyg­plat­ser och kryss­nings­far­tyg. I grun­den hand­lar det om att en re­se­när gör ett in­köp av bland an­nat skön­hets­pro­duk­ter, to­bak, sprit och go­dis, och kan spa­ra peng­ar ge­nom att få till­ba­ka mom­sen.

Men i takt med att e-han­deln väx­er är många tax­free- va­ror in­te läng­re det bil­li­gas­te al­ter­na­ti­ven, en­ligt Mag­nus Hjel­mér, var­dags­e­ko­nom på Ica Ban­ken.

– Många shop­par för fullt i tax­free ut­an att ve­ta att det finns fle­ra saj­ter på in­ter­net som er­bju­der sam­ma pro­duk­ter till ett läg­re pris, sä­ger han.

Ett tyd­ligt ex­em­pel är skön­hets­pro­duk­ter, som par­fym och kos­me­tik. En­ligt en Si­fo-un­der­sök­ning, som har gjorts på upp­drag av jäm­fö­rel­se­saj­ten Pris­jakt, hand­lar nä­ra 40 pro­cent av svens­kar­na skön­hets­pro­duk­ter på tax­free i tron om att de har det för­mån­li­gas­te pri­set.

Till skillnad från to­bak och al­ko­hol har mark­na­den för just skön­hets­pro­duk­ter växt för­hål­lan­de­vis myc­ket on­li­ne och ska­pat fle­ra al­ter­na­ti­va för­sälj­nings­ka­na­ler. På så sätt har det skett en viss för­skjut­ning på skön­hets­mark­na­den vad gäl­ler låg­pri­ser­bju­dan­den, en­ligt Hjel­mér.

– Ef­tersom skön­hets­pro­duk­ter be­står av för­hål­lan­de­vis små pro­duk­ter krävs det en li­ten la­ger­håll­ning av des­sa va­ror i e-han­deln, till­läg­ger Pris­jakts Sve­ri­ge­chef Carl Vult von Stey­ern.

Den nya ut­veck­ling­en har dock in­te gått tax­free-ak­tö­rer­na obe­märkt för­bi.

– Jag tror att de kän­ner av tryc­ket från e-han­deln. Ett svar på det kan va­ra att loc­ka med er­bju­dan­den, som ta tre be­ta­la för två. Sam­ti­digt har tax­free gått in i e-han­deln ge­nom att er­bju­da för­be­ställ­ning­ar, sä­ger Mag­nus Hjel­mér. (TT)

FOTO: GORM KALLESTAD/TT/ARKIV

Tax­free är in­te all­tid det bil­li­gas­te al­ter­na­ti­vet, vi­sar en un­der­sök­ning från Pris­jakt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.