Sys­tem­bo­la­get ljög när man nob­ba­de Ul­la­red

OAC­CEP­TA­BELT. Svälj in­te vd:ns fu­la bort­för­kla­ring. Visst byg­ger bo­la­get bu­ti­ker ba­se­rat på tu­rism.

Hallands Nyheter - - Ledare - Ma­ria Hal­des­ten 010-471 53 70 • ma­ria.hal­des­ten@hn.se

LEDARE 20/7. Vi eta­ble­rar in­te för shop­ping­tu­rism. Så löd Sys­tem­bo­la­gets snor­ki­ga svar när man åter­i­gen nob­ba­de Fal­ken­bergs kom­mun. Kans­ke tänk­te Mag­da­le­na Ger­ger att lan­ti­sar­na i Hal­land skul­le gå på den lät­te och ge upp tja­tet om bu­tik i Ul­la­red?

Pro­ble­met är ba­ra att vd:n glöm­de lögna­rens grund­re­gel – vik­ten av ett gott min­ne. För det där att man in­te eta­ble­rar ef­ter shop­ping­tu­rism är kva­li­fi­ce­rat skit­snack. Den verk­li­ga san­ning­en finns in­te ba­ra på pap­per ut­an i form av två bu­ti­ker i en kom­mun 26 mil norr om Fal­ken­berg.

STRÖMSTAD ÄR EN li­ten pär­la längs den svens­ka väst­kus­ten med cir­ka 13060 in­vå­na­re. Det är dock in­te för Strömstad­bor­nas glu­pan­de al­ko­hol­törst som man har eta­ble­rat två bu­ti­ker med en­dast 1,3 kilo­me­ter emel­lan. Skä­let till den and­ra bu­ti­kens till­komst sta­vas nors­ka shop­ping­tu­ris­ter. Hös­ten 2002 slog den spe­ci­a­lan­pas­sa­de bu­ti­ken upp por­tar­na.

– Ut­bu­det blir mind­re än i hu­vud­bu­ti­ken, men här sat­sar vi stort på mär­ken som norr­män­nen gil­lar, sa­de en nöjd bu­tiks­chef, Mar­tin Englund, sam­ma dag i Ex­pres­sen

HAN BERÄTTADE VIDARE att kun­der­na från Nor­ge främst far över grän­sen för att kö­pa bil­li­ga livs­me­del, men att man spe­ci­a­lan­pas­sat ut­bu­det även ef­ter de nors­ka shop­par­nas ef­ter­frå­gan på ex­em­pel­vis röd­vin i bag-in-box och burköl.

OM DET ÄNDÅ skul­le va­ra oklart hur Sys­tem­bo­la­gets eta­ble­rings­po­li­cy såg ut i fal­let Strömstad finns fler käl­lor.

– Vi får an­pas­sa oss till mark­na­den och va­ra där kun­der­na är, sa­de Jens Ol­sen som ar­be­tar med eta­ble­rings­frå­gor på Sys­tem­bo­la­get till den nors­ka tid­ning­en Fred­riks­stad Blad, när han skul­le för­kla­ra sats­ning­en i Strömstad.

Blott tre mil sö­der om Strömstad lig­ger Ta­nums­he­de, en kom­mun som även om­fat­tar en an­nan som­ma­rort vars bu­tiks­ut­bud är skräd­dar­sytt för tu­ris­men. För någ­ra år se­dan, 2012, dub­ble­ra­de Sys­tem­bo­la­get bu­tiksy­tan i Greb­bestad med hän­syn till al­la törs­ti­ga bad­gäs­ter.

– Som­mar­för­sälj­ning­en här är väl­digt hög och vi be­hö­ver kla­ra av den på ett bra sätt, för­kla­ra­de Sys­tem­bo­la­gets pro­jekt­le­da­re Gun­nar Jo­hans­son i Bo­hus­lä­ning­en.

SOMMARGÄSTERNA I ALLMÄNHET och båt­tu­ris­ter­na i syn­ner­het var för öv­rigt skä­let till att Sys­tem­bo­la­get kör­de över Ta­nums kom­mun, och val­de att läg­ga bo­la­get i kustor­ten istäl­let för hu­vud­or­ten.

– Ett aber för Ta­nums­he­de är att det är myc­ket svårt, för att in­te sä­ga omöj­ligt, att ta sig dit med båt, för­kla­ra­de sig Gö­ran Bo­man, chef för Sys­tem­bo­la­gets Väst­ra re­gi­on, i Ex­pres­sen 1999.

DÅ HADE MAN, ef­ter åra­tal av dis­kus­sio­ner, satt ner fo­ten i frå­ga om var bu­ti­ken skul­le lig­ga.

– Vi le­ver på som­ma­rens för­sälj­ning, vin­tern är gans­ka tyst, för­kla­ra­de bu­tiks­fö­re­stån­da­ren Rolf An­ders­son i GP ett par år se­na­re.

Ta­nums kom­mun och Strömstads, med tre bo­lag in­om någ­ra mils av­stånd, har till­sam­mans ett in­vå­na­ran­tal som är mind­re än he­la Fal­ken­bergs kom­mun, 25657 mot 43832. Och me­dan vi ändå äg­nar oss åt li­te en­kel ma­te­ma­tik, som är pre­cis vad det stat­li­ga mo­no­pol­före­ta­get gär­na gör när de skall (bort)för­kla­ra si­na (ic­ke)eta­ble­rings­be­slut, kan det ju på­ta­las att man ba­ra in­om gångav­stånd i cen­tra­la Gö­te­borg har sex Sys­tem­bo­lags­bu­ti­ker.

NOG FÖR ATT Sys­tem­bo­la­gets grund­läg­gan­de af­färsmo­dell går ut på att för­svå­ra för kun­der­na – men att den re­strik­ti­va al­ko­hol­po­li­cyn tillåts va­ri­e­ra så över lan­det är helt oac­cep­ta­belt.

Ef­tersom ex­em­pel från grann­lä­net så tyd­ligt vi­sat att Sys­tem­bo­la­gets vd up­pen­bar­li­gen kört en rö­va­re om ”shop­ping­tu­rism” mås­te skä­let till tvek­sam­he­ten va­ra en an­nan. För­kla­ring­en kan rim­li­gen in­te hel­ler va­ra att man tror att gles­bygds­bor kan han­te­ra al­ko­hol säm­re än kust­bor. Då åter­står en sak – Sys­tem­bo­la­get tror in­te att en bu­tik i Ul­la­red skul­le bä­ra sig.

DET ÄR SVÅRTBEGRIPLIGT med tan­ke på att Ul­la­red är Sve­ri­ges störs­ta be­söks­mål med fem mil­jo­ner be­sö­ka­re år­li­gen. Men om nu vd:n och eta­ble­rings­an­sva­ri­ga in­te förmår se det­ta finns en en­kel lös­ning. Pro­va Greb­bestads­mo­del­len! Bu­tikse­ta­ble­ring­en i Greb­bestad fö­re­gicks av någ­ra år med pro­vi­so­ris­ka som­mar­bu­ti­ker i den gam­la brand­sta­tio­nen, som­mar­bu­ti­ker som tyd­ligt på­vi­sa­de den go­da po­ten­ti­a­len.

ALTERNATIVET ÄR FÖRSTÅS, som Hal­landscen­tern fö­reslog ti­di­ga­re i vår, att helt en­kelt lå­ta av­veck­la mo­no­po­let och er­sät­ta med li­cens­för­sälj­ning av apo­teks­mo­dell.

JU MER SERVICEOVÄNLIGA och oför­skäm­da be­sked Sys­tem­bo­la­get kom­mer med, desto na­tur­li­ga­re ter en så­dan för­änd­ring sig. Det se­na­re skul­le dess­utom kun­na gyn­na de in­hems­ka pro­du­cen­ter av ex­em­pel­vis öl som i dag får se sin ut­veck­ling häm­mas av bo­la­gets snå­ri­ga för­sälj­nings­po­li­cys.

Bild: JAKOB SIMONSON

Shop­ping­tu­ris­ter. Lång kö till ett av Strömstads två Sys­tem­bo­lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.