PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

* Den ty­pen av miss­tag kan stå oss myc­ket dyrt. Vi le­ver i en trygg del av värl­den, men det be­ty­der in­te att vi har råd att va­ra na­i­va. Myn­dig­he­ter­na mås­te ta sä­ker­he­ten på all­var.

Da­gens Ny­he­ter (ob lib)

* Med­ar­be­ta­re och myn­dig­he­ter kan ock­så loc­kas att med­ve­tet hål­la in­ne med vik­tig in­for­ma­tion för att ge mi­nist­rar ”de­ni­a­bi­li­ty” - möj­lig­het att sä­ga att de ingen­ting viss­te. Men så kan ett land in­te sty­ras. Ex­pres­sen (lib)

* Det är klart att led­ning­en för Trans­port­sty­rel­sen såg möj­lig­he­ter att spa­ra peng­ar ge­nom att upp­hand­la drif­ten av It-sy­ste­men. Men den sor­tens be­spa­ring­ar har of­ta ett pris, oav­sett om det rör sop­han­te­ring­en i vår hu­vud­stad el­ler hem­li­ga upp­gif­ter om ri­kets trans­port­sy­stem.

Af­ton­bla­det (ob S)

*I tid­skrif­ten Com­pu­ter Swe­den går det att lä­sa en ar­ti­kel från april 2015 där den då­va­ran­de It-che­fen på Trans­port­sty­rel­sen kon­sta­te­rar nöjt att af­fä­ren hand­lar om att fram­tids­säk­ra myn­dig­he­ten på It-si­dan. Det blev milt ut­tryckt in­te rik­tigt så.

Upsa­la Nya Tid­ning (lib)

* Det är ab­so­lut nöd­vän­digt att den stat­li­ga för­valt­ning­en i sitt dag­li­ga ar­be­te vet och förmår att han­te­ra käns­lig in­for­ma­tion rö­ran­de ri­kets sä­ker­het på ett an­svars­fullt sätt. Det hål­ler in­te att va­ra na­iv.

Syd­svens­ka Dag­bla­det (ob lib)

* Frå­gan mås­te stäl­las om någ­ra kro­nors (el­ler mil­jo­ner) be­spa­ring är så nöd­vän­dig att ris­ker­na med att skic­ka käns­li­ga upp­gif­ter ut­an­för grän­sen alls ska tas.

Skåns­ka Dag­bla­det (C)

* För nog är det nå­got bakvänt i ett land där man får ett au­to­ma­tiskt lö­ne­påslag på 0,5–1 pro­cent när man tar le­digt, men straff­be­skat­tas om man job­bar mer än till­räck­ligt?

Svens­ka Dag­bla­det (ob M)

* Tänk om Sve­rie skul­le ta rygg på Ka­na­da i stäl­let för att till­sam­mans med Nor­ge täv­la om att va­ra det land där ar­bets­ta­ga­ren job­bar längst tid för sta­ten, och in­te för sig.

Norr­tel­je Tid­ning (C)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.