Vi mås­te käm­pa för de­mo­kra­tin

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på de­bat­tin­läg­get ”Har vi verk­li­gen råd med de­mo­kra­ti?” (15/6)

POLITIK. I den mån det fö­re­kom­mer att po­li­ti­ker lyf­ter bi­drag ur stats­kas­san trots sky­höga lö­ner mås­te det stäv­jas. Även and­ra för­må­ner som in­te är re­le­van­ta för det po­li­tis­ka upp­dra­get mås­te stäv­jas. Det är högst pro­vo­ce­ran­de att po­li­ti­ker skor sig på skat­te­be­ta­lar­nas be­kost­nad.

Har vi råd att in­te ha de­mo­kra­ti? Vis­ser­li­gen finns det oli­ka slags de­mo­kra­ti­er.

TILL EX­EM­PEL FORNA Öst­tyskland som kal­la­de sig Tys­ka de­mo­kra­tis­ka re­pu­bli­ken. Vi i de väs­ter­länds­ka de­mo­kra­ti­er­na an­ser att trots nam­net på sta­ten var det ing­en de­mo­kra­ti i vår me­ning. Det var en kom­mu­nis­tisk stat.

De­mo­kra­tin som den är i Väst­värl­den för­ut­sät­ter röst­rätt och fria val för oli­ka par­ti­er. Men det är in­te till­räck­ligt. Den för­ut­sät­ter al­la män­ni­skors li­ka vär­de och rät­tig­he­ter, fri åsikts­bild­ning, tryck­fri­het och ytt­ran­de­fri­het och att al­la är li­ka in­för la­gen.

Har vi råd att va­ra ut­an des­sa de­mo­kra­tis­ka fri­och rät­tig­he­ter? De är vå­ra dyr­ba­ras­te fri- och rät­tig­he­ter och kan in­te nog upp­skat­tas. Många män­ni­skor i auk­to­ri­tä­ra re­gi­mer värl­den över ger si­na liv för att upp­nå de­mo­kra­ti.

VAD ÄR ALTERNATIVET till de­mo­kra­ti? Jo, auk­to­ri­tä­ra re­gi­mer som Ryss­land, Tur­ki­et, Sy­ri­en m. fl. sta­ter. Då mis­ter män­ni­skor­na sin fri­het, sin möj­lig­het att på­ver­ka. Då sor­te­ras vi ef­ter de sty­ran­des nyc­ker och in­fall. Då för­svin­ner ytt­ran­de­fri­het, åsikts­fri­het och lik­het in­för la­gen.

Vi mås­te käm­pa för ett öppet och de­mo­kra­tiskt sam­häl­le, där al­la kän­ner sig del­ak­ti­ga och sed­da. Angrepp på de­mo­kra­ti som sty­rel­se­form är all­var­ligt. Det finns an­ti­de­mo­kra­tis­ka angrepp på vårt svens­ka de­mo­kra­tis­ka sam­häl­le och dess po­li­ti­ker.

DET­TA KAN BA­RA mö­tas med mins­ka­de klass­klyf­tor, to­le­rans, trygg­het på ål­der­do­men, tryg­ga an­ställ­ning­ar, bra sko­lor, bra sjuk­vård. Väl­fär­den skall säk­ras med ge­men­sam­ma lös­ning­ar, med ”Den svens­ka mo­del­len”. Män­ni­skor skall kun­na kän­na till­tro till sam­häl­let och dess in­sti­tu­tio­ner. Ra­sis­men och främ­lings­fi­ent­lig­het hör in­te hem­ma i en de­mo­kra­ti.

Ma­ri­an­ne Jo­hans­son (S) Var­berg

Bild: CLAUS GERTSEN / TT

ANSPÄNNING. Alternativet till de­mo­kra­ti är att män­ni­skan mis­ter sin fri­het, skri­ver in­sän­da­ren.

Bild: VICTOR FREMLING

CIGARETTSTOP. Jo­han­na Ragnartz, vd Håll Sve­ri­ge Rent, vill in­klu­de­ra ci­ga­rett­fim­pen i skräp­bo­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.