Gör det straff­bart att slänga fim­par i Hal­land

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Ned­skräp­ning­en med fim­par är ett stort pro­blem. Filt­ret i fim­pen in­ne­hål­ler plast och far­li­ga äm­nen.

HAL­LAND. Den 10 ju­li för sex år se­dan blev det möj­ligt för po­li­sen att böt­fäl­la per­so­ner för ned­skräp­ning. Trots det fort­sät­ter ned­skräp­ning­en att öka, och siff­ror från po­li­sen vi­sar att skräp­bo­ten knappt an­vänds. Un­der årets förs­ta fem må­na­der har det ba­ra de­lats ut fy­ra bö­ter i po­lis­re­gi­on Väst där Hal­land in­går. In­te hel­ler gäl­ler bo­ten för det all­ra van­li­gas­te skrä­pet: ci­ga­rett­fim­par. Lag­stift­ning­en mås­te där­för ses över så att skräp­bo­ten får ef­fekt i verk­lig­he­ten.

VARJE ÅR KASTAS mer än en mil­jard fim­par på mar­ken i Sve­ri­ge och he­la 80 pro­cent av allt skräp är i dag to­baks­re­la­te­rat. En van­lig som­mar­dag i fjol kun­de man hit­ta runt 25 000 fim­par i en av Stock­holms par­ker, en­ligt skräp­mät­ning­ar som vi gjor­de i sam­ar­be­te med Sta­tis­tis­ka central­by­rån.

Ned­skräp­ning­en med fim­par är ett stort pro­blem. Filt­ret i fim­pen in­ne­hål­ler plast och far­li­ga äm­nen, bland an­nat kad­mi­um som ock­så finns i bat­te­ri­er. Ned­skräp­ning­en in­ne­bär ock­så att män­ni­skors triv­sel mins­kar och att kom­mu­ner­nas kost­na­der för ren­håll­ning ökar.

SE­DAN 2011 HAR po­li­sen haft möj­lig­het att böt­fäl­la per­so­ner som skrä­par ned på all­män plats, en­ligt sam­ma prin­cip som vid fort­kör­ning. Att slänga skräp på ga­tan el­ler i na­tu­ren var olag­ligt även ti­di­ga­re, men la­gen änd­ra­des i syf­te att mins­ka ned­skräp­ning­en.

Att skrä­pa ner med dryc­kes­för­pack­ning­ar, en­gångs­gril­lar och snabb­mats för­pack­ning­ar kan re­sul­te­ra i bö­ter på 800 kro­nor. Små­skräp är ock­så för­bju­det att slänga, men om­fat­tas in­te av bo­ten. Det stäl­ler till fle­ra pro­blem.

För det förs­ta blir det en svår gräns­drag­ning för po­li­sen när nå­gon släng­er skräp. Vi kan ock­så kon­sta­te­ra att skräp­bo­ten knappt an­vänds alls. Un­der årets förs­ta fem må­na­der har det ba­ra de­lats ut fy­ra bö­ter i po­lis­re­gi­on Väst där Hal­land in­går.

FÖR DET AND­RA sän­der det en sig­nal till all­män­he­ten om att det van­li­gas­te skrä­pet i Sve­ri­ge skul­le va­ra okej att kas­ta, trots al­la pro­blem det in­ne­bär.

Vi an­ser där­för att ci­ga­rett­fim­pen bör in­klu­de­ras i skräp­bo­ten. Här har vi starkt stöd från nio av tio svens­kar, vi­sar en Si­fo­un­der­sök­ning som vi be­ställt. Re­ge­ring­en be­hö­ver se över­lag­stift­ning­en k ring­ned­skräp­nings­bo­ten och an­pas­sa den till da­gens si­tu­a­tion. Sve­ri­ges van­li­gas­te ned­skräp­nings brott mås­te bli straff­bart.

Jo­han­na Ragnartz,

vd Håll Sve­ri­ge Rent

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.