Trod­de han skul­le på dejt – blev rå­nad

Hallands Nyheter - - Falkenberg - CAROLIN GADALLAH carolin.gadallah@hn.se

Två män, en i 20-års­ål­dern och en i 30-års­ål­dern, har dömts i Var­bergs tings­rätt för att ha rå­nat en man som trod­de han skul­le träf­fa en kvin­na.

Det var den 7 maj i år som en man åk­te till Glom­men ef­ter att han be­stämt träff med en kvin­na han pra­tat med på Facebook.

I för­hör har man­nen be­rät­tat att han först va­rit li­te miss­tänk­sam men att han se­dan fått se bil­der på hen­ne och även pra­tat med hen­ne på te­le­fon. Nu i ef­ter­hand har han för­stått att han bli­vit lu­rad av de två män­nen som nu döm­des för bland an­nat rån och ola­ga fri­hets­be­rö­van­de.

Det vi­sa­de sig att en av män­nen bett en vä­nin­na ringa och gett hen­ne in­struk­tio­ner om att be­stäm­ma träff men man­nen.

När man­nen kom till plat­sen hade gär­nings­män­nen un­der kniv­hot tving­at in man­nen i en bil och se­dan tving­at ho­nom att fö­ra över peng­ar till dem. En av gär­nings­män­nen sa att han skul­le dö­da mål­sä­ga­ren om han in­te för­de över peng­ar­na. Sam­man­lagt för­de man­nen över drygt 6 570 kro­nor.

Mål­sä­ga­ren har ti­di­ga­re va­rit gift med en av gär­nings­män­nens nu­va­ran­de sam­bo och har ett barn ihop med hen­ne.

GÄR­NINGS­MÄN­NEN GER OLI­KA ver­sio­ner av vad som hänt. En­ligt den ena hand­la­de det om peng­ar som mål­sä­ga­ren ska ha lo­vat att de skul­le få ef­ter att de vid ett till­fäl­le hjälpt ho­nom le­ta ef­ter dot­tern. Den and­ra har be­rät­tat i för­hör att han trod­de att de ba­ra skul­le åka och pra­ta med mål­sä­ga­ren men att han själv bli­vit choc­kad över att hans vän dra­git fram kni­ven och rå­nat mål­sä­ga­ren. Tings­rät­ten an­ser dock att män­nen age­rat i sam­för­stånd med varand­ra.

EF­TER HÄN­DEL­SEN SKA män­nen ha ho­tat ho­nom och sagt att om han ”gav fan i att po­li­san­mä­la det­ta så kom­mer det gå bra”. Off­ret har be­rät­tat i för­hör att han ef­ter in­ci­den­ten haft svårt för att so­va och känt sig rädd för att gå ut på stan.

Män­nen har ne­kat till samt­li­ga brott men blev allt­så döm­da till ett år och nio må­na­ders fäng­el­se var­de­ra samt att be­ta­la ska­de­stånd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.