Man an­hål­len för kniv­skär­ning i Vessigebro

Hallands Nyheter - - Falkenberg - LOTTA OLSSON lotta.olsson@hn.se CAROLIN GADALLAH carolin.gadallah@hn.se

”Per­so­nen har va­rit häm­tad till för­hör ti­di­ga­re och ef­ter ett in­le­dan­de för­hör så an­hölls per­so­nen.” MATS HANSSON kom­mis­sa­rie och för­un­der­sök­nings­le­da­re

En man lig­ger på sjuk­hus med all­var­li­ga in­vär­tes ska­dor, bland an­nat en punk­te­rad lunga. Or­sa­ken: en kniv som stuc­kits in mel­lan hans hals och ax­el.

En man i 30-års­ål­dern, kniv­sku­ren mel­lan hal­sen och ax­eln, tar sig till en adress i Vessigebro vid 23-ti­den på tis­dags­kväl­len. Bo­en­de på adres­sen ring­er po­li­sen. När po­li­sen är på plats förs man­nen med am­bu­lans till sjuk­hus med en punk­te­rad lunga.

I VESSIGEBRO FÖR­HÖR po­li­sen de vitt­nen som finns i om­rå­det un­der nat­ten och in­le­der en för­un­der­sök­ning om mord­för­sök.

– Det en­da som vi kan sä­ga just nu är att en per­son är an­hål­len miss­tänkt för för­sök till mord. Per­so­nen har va­rit häm­tad till för­hör ti­di­ga­re och ef­ter ett in­le­dan­de för­hör så an­hölls per­so­nen, sä­ger Mats Hansson, kom­mis­sa­rie och för­un­der­sök­nings­le­da­re på kri­mi­nal­jou­ren i Hal­land.

DEN SKADADE MAN­NEN har un­der går­da­gen le­gat på in­ten­siv­vårds­av­del­ning­en och be­hand­lats för all­var­li­ga men in­te livs­ho­tan­de in­vär­tes ska­dor. Po­li­sen har där­för kun­nat ha in­le­dan­de för­hör med man­nen. Den mål­sä­gan­de är in­te skri­ven i Vessigebro och det är osä­kert om han är känd av po­li­sen se­dan ti­di­ga­re.

– Hans sta­tus nu har jag ing­en upp­fatt­ning om men han har fått vård för si­na ska­dor men jag kan in­te sva­ra på om han är kvar på sjuk­hu­set el­ler in­te, sä­ger Mats Hansson.

Fal­let är en­ligt po­li­sen väl­digt käns­ligt vil­ket lett till att de fått va­ra väl­digt för­te­gen om de­tal­jer kring ären­det.

– Det är ett svår­ar­be­tat ären­de, sä­ger po­li­sens pressta­les­man Tom­my Ny­man.

PO­LI­SEN KOM­MER UN­DER ons­dags­kväl­len att gö­ra en tek­nisk un­der­sök­ning och kom­mer att ha en di­a­log med åkla­ga­ren un­der tors­da­gen. Då kom­mer de att ve­ta mer om vad de får ut­ta­la sig om och hur myc­ket de kan be­rät­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.