Mil­jar­der ton plast har slängts

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Minst 8,3 mil­jar­der ton plast har pro­du­ce­rats se­dan ma­te­ri­a­let togs i bruk i stor ska­la på 1950-ta­let. Mer­par­ten har slängts på tip­pen el­ler i na­tu­ren, en­ligt en ny stu­die.

I stu­di­en, som pub­li­ce­ras i Sci­ence Ad­van­ces, be­räk­nar fors­kar­na att över 4,9 mil­jar­der ton, el­ler drygt 60 pro­cent av all plast som har pro­du­ce­rats, har kas­tats och an­sam­lats i ha­ven, i sjö­ar­na, i sko­gar­na och på fäl­ten. Det­ta var lä­get för två år se­dan, 2015. Om den nu­va­ran­de tren­den fort­sät­ter kom­mer 12 mil­jar­der ton plast att ha slängts bort år 2050.

–Plast bryts in­te ner på nå­got me­nings­fullt sätt. Så det plas­tav­fall vi har ge­ne­re­rat kom­mer att va­ra med oss i hund­ra­tals el­ler tu­sen­tals år, sä­ger en av fors­kar­na bakom stu­di­en, Jen­na Jam­beck vid Uni­ver­si­ty of Ge­or­gia i USA.

Hon och hen­nes kol­le­ger byg­ger sin ana­lys på in­ter­na­tio­nel­la da­ta över för­bruk­ning­en av rå­ma­te­ri­al för plast­fram­ställ­ning, i förs­ta hand rå­ol­ja och na­tur­gas. De på­pe­kar att si­tu­a­tio­nen är an­märk­nings­värd, med tan­ke på att plast in­te an­vänts sär­skilt länge, li­te drygt 60 år. Men på den ti­den har den er­satt många and­ra ma­te­ri­al och bli­vit al­le­narå­dan­de in­om många om­rå­den.

Fors­kar­na fram­hål­ler att myc­ket stör­re mäng­der av plas­ten mås­te för­brän­nas el­ler åter­an­vän­das. (TT)

FOTO: AP/ARKIV

Plas­tav­fall som an­sam­lats vid Kro­a­ti­ens kust.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.