Rätts­re­form väc­ker käns­lor

Hård ton mel­lan re­ge­ring­en och op­po­si­tio­nen i Polen – ”Ni är räd­da för san­ning­en”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Eu-kom­mis­sio­nen var­nar Polen för att ge­nom­dri­va pla­ner­na på ra­di­ka­la re­for­mer av landets rätts­vä­sen­de. Sam­ti­digt trap­pas ord­kri­get upp mel­lan re­ge­ring­en och op­po­si­tio­nen.

– Jag vet att ni är räd­da för san­ning­en. Men tor­ka in­te era för­rä­dis­ka käf­tar med min fram­lid­ne bro­ders namn. Ni för­sök­te kros­sa ho­nom, ni mör­da­de ho­nom, ni är vid­ri­ga skur­kar!

Or­den är Ja­roslaw Kac- zynskis, ledare för det pols­ka re­ge­rings­par­ti­et Lag och rätt­vi­sa (PIS). De rik­ta­des mot op­po­si­tio­nen un­der den häts­ka de­bat­ten i par­la­men­tet om för­sla­get att tvinga al­la do­ma­re i Högs­ta dom­sto­len i pen­sion och ge ju­sti­ti­e­mi­nis­tern be­fo­gen­het att ut­se nya. Kaczyn­ski tap­pa­de fatt­ning­en när op­po­si­tions­po­li­ti­ker nämn­de hans tvil­ling­bror, den fö­re det­ta pre­si­den­ten Lech Kaczyn­ski, som dog i en flyg­krasch 2010.

Även från op­po­si­tio­nen, som jäm­fört rätts­re­for­mer­na med en stats­kupp, har för­o­lämp­ning­ar­na hag­lat.

– Man an­vän­der en fruk­tans­värt ag­gres­siv re­to­rik. Jag bru­kar för­sö­ka mot­ar­be­ta ste­re­o­ty­per, men i det här fal­let kan man sä­ga att det rå­der polsk riks­dag, sä­ger Bar­ba­ra Tör­nquist-ple­wa, pro­fes­sor i Öst- och Cen­tra­leu­ro­pastu­di­er vid Lunds uni­ver­si­tet.

Ge­nom att läg­ga fram över 1 000 tilläggs­för­slag tving­a­de op­po­si­tio­nen i går re­ge­ring­en att skic­ka lag­för­sla­get för gransk­ning till den par­la­men­ta­ris­ka kom­mit­tén för rätt­soch män­ni­sko­rätts­frå­gor. Men ef­tersom PIS har ma­jo­ri­tet i un­der­hu­set och dess ut­skott vän­tas det få grönt ljus att gå vidare med la­gen.

Ny­li­gen rös­ta­des två and­ra la­gar ige­nom, som bland an­nat ger par­la­men­tet rät­ten att ut­se ma­jo­ri­te­ten av med­lem­mar­na i det ti­di­ga­re obe­ro­en­de Na­tio­nel­la dom­stols­rå­det. De trä­der dock in­te i kraft för­rän pre­si­den­ten Andrzej Du­da skri­vit un­der dem, vil­ket ser ut att drö­ja.

En­ligt kri­ti­ker­na in­ne­bär de nya re­for­mer­na sam­man­ta­get att re­ge­ring­en skaf­far sig full po­li­tisk kon­troll över dom­stols­vä­sen­det.

Även Eu-kom­mis­sio­nen för­dö­mer re­for­mer­na.

– Vi är myc­ket nä­ra att ut­lö­sa ar­ti­kel sju, ho­ta­de kom­mis­sio­nen vice ord­fö­ran­de Frans Tim­mer­mans i går, en­ligt ny­hets­by­rån AFP.

Om den sjun­de ar­ti­keln i Eu-för­dra­get ak­ti­ve­ras skul­le Po­lens röst­rätt i uni­o­nens högs­ta be­slu­tan­de or­gan, Mi­nis­ter­rå­det, upp­hä­vas. För det krävs dock stöd från al­la med­lem­sta­ter, in­klu­si­ve Po­lens al­li­e­ra­de Ung­ern.

PIS menar att la­gar­na är nöd­vän­di­ga för att gö­ra rätts­vä­sen­det mer ef­fek­tivt, och för att bätt­re kun­na be­käm­pa kor­rup­tion.

Den hö­ger­kon­ser­va­ti­va re­ge­ring­en har ti­di­ga­re fått skarp kri­tik för lik­nan­de re­for­mer av kon­sti­tu­tions­dom­sto­len. Den har ock­så gett sig själv in­fly­tan­de över stat­li­ga me­di­er.

En del kri­ti­ker var­nar för att PIS hål­ler på att mon­te­ra ned den li­be­ra­la de­mo­kra­tin.

–Man ska va­ra för­sik­tig med or­den. Men det är ett skick­ligt spel från re­ge­rings­par­ti­et. Man tar små steg och ge­nom­för re­for­mer som många män­ni­skor in­te för­står. Det är in­te helt en­kelt för ge­me­ne man att ge­nom­skå­da vil­ka kon­se­kven­ser des­sa dom­stols­re­for­mer kan ha på sikt, sä­ger Bar­ba­ra Tör­nquist­ple­wa. Mat­ti­as Mächs/tt

FOTO: ALIK KEPLICZ/AP

Sä­ger ifrån. Män­ni­skor hål­ler ljus i hän­der­na fram­för pre­si­dent­pa­lat­set i Wars­za­wa, i pro­test mot de nya lag­för­sla­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.