Flest då­li­ga vägar i norr

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Sve­ri­ges säms­ta vägar finns norr om Daläl­ven – 19 av de 20 riks- och läns­vä­gar­na med lägst kva­li­té lig­ger där, en­ligt Motor­män­nen.

Tu­sen­tals mil väg har grans­kats och många klas­sas som bra. Men i skogs- och gles­bygds­län är det säm­re.

–Man kan näs­tan sä­ga att ju mer norrut man kom­mer desto säm­re blir vägar­na. Det är vägar där un­der­hål­let är ef­ter­satt, sä­ger Carl Zeid­litz, tra­fik­sä­ker­hets­an­sva­rig på Motor­män­nen, till TT.

Väg 97, ge­nom Norr­bot­ten, är riks­vä­gen med störst bris­ter i lan­det. Även riks­väg 9 i Skå­ne stic­ker ock­så ut på ett ne­ga­tivt sätt och till­hör till­sam­mans med de 19 riks- och läns­vä­gar­na norr om Daläl­ven de 20 säms­ta. E45 ge­nom Norr­bot­ten är Eu­ro­pa­vä­gen med tvek­löst lägst stan­dard, en­ligt Motor­män­nens gransk­ning.

– Det är olyck­ligt, man sä­ger ju att he­la Sve­ri­ge ska le­va. Det här vi­sar på att man be­hö­ver in­ve­ste­ra mer i vägun­der­hål­let i gles­bygds­län för att klyf­tor­na in­te ska öka, sä­ger Carl Zeid­litz.

Gransk­ning­en har gjorts för tred­je året i rad och så­väl Eu­ro­pa­vä­gar som riks- och läns­vä­gar har satts un­der lupp. Ge­ne­rellt får vägar­na ett högt be­tyg: ba­ra 1,3 pro­cent av det grans­ka­de Eu­ro­pa­väg­nä­tet un­der­känns och drygt 2 pro­cent av det un­der­sök­ta läns­vägs­nä­tet får sam­ma be­tyg. Där är kva­li­te­ten så då­lig att det är obe­hag­ligt att kö­ra och dyrt att re­pa­re­ra, en­ligt Motor­män­nens vägom­bud.

– Vägar­na be­hö­ver in­te va­ra kör­da i sin hel­het, men i minst tio mi­nu­ter. Och vis­sa vägar är kör­da fle­ra gång­er. Vi an­vän­der ett verk­tyg som mä­ter yto­jämn­he­ten, allt­så hur myc­ket det ska­kar, sä­ger Carl Zeid­litz.

John Alex­an­der Sah­lin/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.