Blå­vitt-iko­nen ska sli­pa på de­tal­jer­na

Hallands Nyheter - - Sporten - URBAN TJERNBERG/TT

Det är 31 år se­dan Tor­björn Nils­son slu­ta­de i IFK Gö­te­borg. Nu stod klub­bi­ko­nen plöts­ligt i grä­set på Kam­rat­går­den igen – has­tigt in­kal­lad som as­si­ste­ran­de trä­na­re till nye hu­vud­coachen Alf Wes­ter­berg.

– Tan­ken är väl att Alf mer ska se till hel­he­ten me­dan jag ska job­ba en hel del med de­tal­jer­na i fram­förallt an­falls­spe­let. Kans­ke de lyss­nar li­te på mig. Jag har ju li­te sta­tus, jag gjor­de ju ändå en del mål bå­de i Eu­ro­pa och här i Sve­ri­ge, sä­ger den ny­bliv­ne 63-åring­en med ett le­en­de i sin förs­ta in­ter­vju som ny i trä­narsta­ben.

Tor­björn Nils­sons in­hopp var ett öns­ke­mål från Alf Wes­ter­bergs si­da.

– HANS NAMN kom upp sent i mån­dags natt. Så det har va­rit en snabb pro­cess. Det känns väl­digt bra att få in en er­fa­ren och kun­nig in­struk­tör i sta­ben. Han kom­mer sä­kert att öpp­na ögo­nen yt­ter­li­ga­re på vå­ra spe­la­re, sä­ger Alf Wes­ter­berg.

Den as­si­ste­ran­de trä­na­rens me­rit­lis­ta med bland an­nat 444 Alags­mat­cher och 329 mål i den blå­vi­ta trö­jan inger själv­fal­let re­spekt.

– Det är jät­te­kul att han är här. Han kan sä­kert bi­dra med bå­de gläd­je och ener­gi. Sär­skilt för an­fal­lar­na som ga­ran­te­rat kom­mer att lyss­na och lä­ra, sä­ger lag­kap­te­nen Mat­ti­as Bjär­smyr ef­ter förs­ta pas­set med den nya le­dar­du­on.

ANSTÄLLNINGEN HAR GÅTT i re­kord­fart. En för­frå­gan un­der mån­da­gen om han över­hu­vud­ta­get skul­le va­ra in­tres­se­rad att hjäl­pa till, ett två tim­mar långt mö­te med Alf Wes­ter­berg på tis­da­gen och ett klar­tec­ken från stor­spon­sorn Pri­o­ri­tet Fi­nans som står för lö­nen gjor­de att al­la bi­tar föll på plats.

– Jag har all­tid tyckt att man bor­de kun­na ut­nytt­ja gam­la le­gen­da­ris­ka spe­la­re bätt­re. Så när den här frå­gan kom upp tyck­te jag det var per­fekt att kun­na gå in och hjäl­pa till, sä­ger Nils Wi­berg, vd vid Pri­o­ri­tet Fi­nans.

– Det hand­lar in­te om någ­ra sto­ra peng­ar. Det vik­ti­gas­te är att jag tror att det här väc­ker nytt hopp och nytt in­tres­se hos bå­de sup­port­rar och publik, .

Gö­te­borgs nya trä­nar­par har kon­trakt till sä­song­ens slut. Vad som hän­der ef­ter det åter­står att se. Sport­che­fen Mats Gren sä­ger att han nu ”sit­ter lugn” och av­vak­tar hös­ten.

– Jag är över­ty­gad om att Alf och Tor­björn kom­mer att gö­ra ett ka­non­jobb. Se­dan får vi se hur det ser ut in­för näs­ta år.

TOR­BJÖRN NILS­SON SJÄLV lig­ger lågt i dis­kus­sio­nen om fram­ti­da kon­trakt. Han var ald­rig ak­tu­ell som hu­vud­trä­na­re ef­tersom hans ut­bild­ning in­te upp­fyl­ler de for­mel­la kra­ven.

– Det är dumt att sia om fram­ti­den. Ibland är jag en känslo­män­ni­ska. Ena stun­den kan man sä­ga att man ald­rig mer ska äta en piz­za och någ­ra da­gar se­na­re kan man va­ra jät­te­su­gen på en. Och man vet ju ing­et om hur mitt liv ser ut i no­vem­ber...

Bild: MATHIAS BERGELD

SKARPÖGD. Tor­björn Nils­son blir as­si­ste­ran­de trä­na­re i IFK Gö­te­borg, med an­svar för att fin­sli­pa de­tal­jer i an­falls­spe­let. ”Jag gjor­de ju ändå en del mål bå­de i Eu­ro­pa och här i Sve­ri­ge”, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.