Till­ba­ka med

MU­SIK: HONEYMOON DISEASE SIK­TAR MOT TOP­PEN

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Gö­te­borgs­ban­det Honeymoon Disease har pre­cis av­slu­tat in­spel­ning­en av sitt and­ra al­bum. Tid­ning­en träf­fa­de dem och pra­ta­de om ski­van, Eu­ro­pa­tur­né­er­na och att gö­ra sa­ker som man egent­li­gen in­te vå­gar.

”När jag går upp på sce­nen kli­ver jag in i mitt al­te­re­go, och blir Jen­na Disease. Då vå­gar jag gö­ra sa­ker som jag kans­ke in­te skul­le gö­ra an­nars.”

JENNIFER ISRAELSSON

– Det ser ut som fan här. Vi kom­mer pre­cis från stu­di­on och har in­te hun­nit re­pa nå­got se­dan dess, sä­ger Anna Sko­gö, el­ler Acid Disease som hen­nes ar­tist­namn ly­der.

I rum­met trängs sto­ra lå­dor med gi­tar­rer, maf­fi­ga Mars­hall-för­stär­ka­re och sta­tiv av al­la dess slag. Här, i replo­ka­len i Högs­bo hål­ler Honeymoon Disease till, när de in­te är ute på nå­gon av si­na långa tur­né­er. Vi slår oss ned på var sitt in­stru­mentca­se, och bör­jar pra­ta om ski­van som de har spe­lat in. Det är de­ras and­ra full­ängd­sal­bum, och det ska he­ta Part Hu­man, Most­ly Be­ast. För någ­ra vec­kor se­dan släpp­tes förs­ta sing­eln, Electric Eel.

– Det är li­te rå­a­re än det för­ra al­bu­met. Fast sam­ti­digt är det ock­så li­te mer soul i det, sä­ger Jennifer Israelsson, som går un­der ar­tist­nam­net Jen­na Disease.

– Vi har valt att ha ett re­na­re ljud, och in­te göm­ma oss bakom dis­ten. Men det blev näs­tan hår­da­re när vi gjor­de på det vi­set, sä­ger Anna Sko­gö.

HONEYMOON DISEASE bil­da­des 2013, och se­dan dess har någ­ra av med­lem­mar­na bytts ut, men Anna Sko­gö och Jennifer Israelsson har va­rit med från star­ten. Men de var inga ny­bör­ja­re vid den ti­den hel­ler.

– Vi spe­la­de i band in­nan ock­så. Jennifer hade ett band som het­te Thrill War­ri­ors, och jag kom in där på slu­tet och hann spe­la ett gig in­nan de la­de av. Men vi hade

NYTT AL­BUM PÅ GÅNG. ”Det går fort och det är en jäv­la show”, sä­ger Jennifer Israelsson och Anna Sko­gö om si­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.