Rå­a­re sound

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - JACOB SNÖBOHM

så bra ke­mi att vi vil­le fort­sät­ta. Och då blev det Honeymoon Disease, sä­ger Anna Sko­gö.

Re­dan från bör­jan var det ga­sen i bot­ten som gäll­de för Honeymoon Disease. Am­bi­tio­nen var, och är, att sik­ta så högt som möj­ligt och att ta ban­det så långt som det ba­ra går.

– Vi gjor­de det li­te stör­re än det kans­ke egent­li­gen var. Vi har fort­fa­ran­de höga am­bi­tio­ner, men vi har bli­vit mer pro­fes­sio­nel­la ock­så, sä­ger Anna Sko­gö.

ETT AV BANDETS mål var att nå­gon gång ha li­rat ihop med Im­pe­ri­al Sta­te Electric, och det må­let har man nu upp­nått med rå­ge. Front­fi­gu­ren från Im­pe­ri­al Sta­te Electric, Nic­ke An­ders­son, även med­lem i The Hel­lacop­ters, pro­du­ce­ra­de till och med den förs­ta ski­van med Honeymoon Disease.

– Då var vi li­te star­struck. Men nu är han mer som en men­tor, sä­ger Jennifer Israelsson.

För­u­tom Nic­ke An­ders­sons oli­ka band är det Thin Lizzy och Kiss som är de sto­ra in­flu­en­ser­na. Det märks tyd­ligt om man ser ban­det li­ve. För­u­tom de en­het­li­ga ar­tist­nam­nen, så är det mat­chan­de klä­der och en sjö­vild scenshow som gäl­ler för Honeymoon Disease.

– Det var gans­ka själv­klart från bör­jan att vi skul­le gö­ra på det sät­tet. När jag går upp på sce­nen kli­ver jag in i mitt al­te­re­go, och blir Jen­na Disease. Då vå­gar jag gö­ra sa­ker som jag kans­ke in­te skul­le gö­ra an­nars, sä­ger Jennifer Israelsson.

MEN TROTS ATT de går in i si­na al­te­re­gon, så är det vik­tigt för ban­det att mu­si­ken kom­mer från dem själ­va, och att det känns äk­ta.

– Jag tror att folk upp­skat­tar oss för att vi har käns­lor­na ut­an­på. Det är svårt att in­te kän­na vår mu­sik när man hör den, sä­ger Anna Sko­gö.

När ban­det in­te tur­ne­rar Eu­ro­pa runt, så job­bar Anna Sko­gö som svets­lä­ra­re, me­dan Jennifer Israelsson byg­ger el­cyklar. Trum­mi­sen Jim­my Karlsson job­bar på ett grupp­bo­en­de, och ba­sis­ten Cedric Ber­gen­dal är ljud­tek­ni­ker och job­bar på fle­ra spel­stäl­len i Gö­te­borg.

– Det är vårt liv liksom. Vi har haft vå­ra mot­gång­ar. Men i slutän­dan har jag svet­sen och roc­ken, sä­ger Anna Sko­gö.

Bild: ANNA SVANBERG

spel­ning­ar. När de in­te tur­ne­rar runt Eu­ro­pa job­bar de som svets­lä­ra­re och med att byg­ga el­cyklar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.