Sam­ver­kan i all ära, skärp­ta straff be­hövs

BOSTADSINBROTT. Hal­land må än så länge gå emot tren­den, men po­li­sen mås­te bör­ja pri­o­ri­te­ra vis­sa var­dags­brott an­norlun­da.

Hallands Nyheter - - Ledare - Ma­ria Hal­des­ten 010-471 53 70 • ma­ria.hal­des­ten@hn.se

LE­DA­RE 21/7. Att få sitt hem län­sat av tju­var är en kränk­ning på många plan. Ring­en, som tju­ven ser som en obe­tyd­lig del av ett byte att om­sät­ta i snab­ba stå­lar, kan för den en­skil­de va­ra ett oer­sätt­ligt ar­ve­gods. Och det fak­tum att nå­gon har skän­dat ens hem ska­par för många drab­ba­de en otrygg­hets­käns­la.

Där­för kan det bris­tan­de in­tres­set från de rätts­vår­dan­de myn­dig­he­ter­nas si­da upp­le­vas som en dub­bel kränk­ning.

ATT PO­LI­SEN IN­TE pri­o­ri­te­rar så­da­na var­dags­brott som drab­bar van­li­ga svens­kar ska­dar in­te ba­ra för­tro­en­det för rätts­vä­sen­det ut­an bi­drar ock­så till den all­män­na käns­lan av otrygg­het. Det är ock­så ett miss­lyc­kan­de sett till att po­li­sen i allt hög­re grad har att gö­ra med grov in­ter­na­tio­nell brotts­lig­het. Po­li­sens egen un­der­rät­tel­se­tjänst ta­lar om in­ter­na­tio­nel­la in­brotts­ligor som byggt upp allt mer avan­ce­rad ”in­fra­struk­tur” för att pla­ne­ra in­brott, sam­la och trans­por­te­ra stöld­gods.

Tur då att bo­stads­in­brot­ten blir fär­re i Hal­land, till skill­nad från i res­ten av lan­det. Det hand­lar dock in­te om att po­li­sen här är så myc­ket ef­fek­ti­va­re på att ut­re­da och fäl­la in­brotts­tju­var. Men po­li­sen i Hal­land har va­rit sär­skilt bra på att upp­munt­ra grann­sam­ver­kan. Och det är för­stås all­de­les ut­märkt.

ATT MÄN­NI­SKOR HÅL­LER koll och hjäl­per varand­ra, ex­em­pel­vis för att skyd­da hus och hem, bör ju ses som gans­ka na­tur­ligt. Sam­ver­kan ska­par sam­man­håll­ning vil­ket i sin tur bi­drar till trygg­hets­käns­lor.

Grann­sam­ver­kan kan dess­utom va­ra li­ka ef­fek­tivt och li­ka smart i fler­fa­miljs­hus i för­or­ten som i vil­la­kvar­te­ret. Det har forsk­ning vid Hög­sko­lan i Halmstad ti­di­ga­re vi­sat.

”Brotts­lig­he­ten har på­vi­sats mins­ka med 37 pro­cent på Sör­se i Var­berg och med 23 pro­cent på An­ders­berg i Halmstad. Utö­ver det­ta har föl­je­forsk­ning­en vi­sat på en rad po­si­ti­va ef­fek­ter i de bå­da bo­stads­om­rå­de­na.” står det på Hög­sko­lans hem­si­da, där man sam­ti­digt be­rät­tar att pro­jek­tet 2012 till­de­la­des ett pre­stige­fyllt and­ra pris i Eu­ro­pe­an Cri­me Pre­ven­tion Award.

HAL­LAND HAR VA­RIT pi­lot­län och fått bi­drag Rikspo­lis­sty­rel­sen för att ut­veck­la grann­sam­ver­kan, med ut­bild­ning av grann­sam­ver­ka­re med me­ra, vil­ket allt­så kan för­kla­ra var­för Hal­land nu stic­ker ut på ett po­si­tivt sätt när Brotts­före­byg­gan­de rå­det pre­sen­te­rar i öv­rigt dys­ter sta­tistik kring bo­stads­in­brot­ten.

DET ÄR IN­TE ba­ra i Sve­ri­ge som in­brotts­ligor här­jar. I ex­em­pel­vis Ös­ter­ri­ke be­räk­na­des för ett par år se­dan att nä­ra 70 pro­cent av in­brot­ten kun­de kopp­las till så­da­na ligor. Att det nu­me­ra är yr­kes­kri­mi­nel­la som i väx­an­de ut­sträck­ning be­går den här ty­pen av brott un­der­stry­ker vik­ten av att gö­ra straff­skärp­ning­ar av det slag som Al­li­ans­par­ti­er­na ny­li­gen fö­reslog i ett ge­men­samt ut­spel om. Att in­tro­du­ce­ra be­grep­pet sys­te­ma­tis­ka stöl­der i brotts­bal­ken fö­re­fal­ler i dags­lä­get ex­tra på­kal­lat.

Att straf­fen är lå­ga och ris­ken att åka fast är li­ten, sär­skilt som po­li­sen in­te har nog re­sur­ser att läg­ga på att ut­re­da bostadsinbrott, kan för­stär­ka en re­dan oro­väc­kan­de ut­veck­ling. Grann­sam­ver­kan i all ära, men den mås­te kom­plet­te­ras med en skärpt syn på en typ av brotts­lig­het som är allt an­nat än små­po­ta­tis!

Bild: JO­HAN PERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.