An­ge­lä­gen jakt på jakt­kort

Hallands Nyheter - - Ledare - SVEN ERIK JANS­SON Cen­ter­pres­sens Ny­hets­by­rå

Det är allt fär­re jä­ga­re som lö­ser det stat­li­ga jakt­kor­tet. Det be­rät­ta­de bland an­nat Svens­ka Dag­bla­det och SR Ekot om härom­da­gen. Nu vill Na­tur­vårds­ver­ket ve­ta var­för och har lagt ett ut­red­nings­upp­drag på Sve­ri­ges Lant­bruks­u­ni­ver­si­tet och Umeå Uni­ver­si­tet. Ett re­sul­tat kan kom­ma fö­re års­skif­tet tror man på Na­tur­vårds­ver­ket.

Den som ja­gar mås­te lö­sa ett stat­ligt jakt­kort för 300 kro­nor. Peng­ar­na går till den stat­li­ga Vilt­vårds­fon­den och med­len där­i­från går bland an­nat till or­ga­ni­sa­tio­ner och myn­dig­he­ter som job­bar med jakt, vilt­vård och na­tur­vård. Drygt 280 000 be­ta­la­de jakt­kort jak­tå­ret 2016/2017. Det in­ne­bar att näs­tan 90 mil­jo­ner kro­nor kun­de be­ta­las ut till de två jä­gar­or­ga­ni­sa­tio­ner­na och Na­tur­vårds­ver­ket och går bland an­nat till viltrap­por­te­ring, om­hän­der­ta­gan­de av tra­fik­ska­dat vilt och till forsk­ning.

ATT FÄR­RE JAKT­KORT ut­fär­das kan ju be­ro på att jä­garkå­ren blir allt äld­re, att man in­te vet om att man mås­te be­ta­la el­ler kans­ke pro­test mot den för­da rov­djur­po­li­ti­ken. Men re­dan ifjol skrev tid­ning­en Jakt & Jä­ga­re att näs­tan 46 pro­cent av de dry­ga 470 000 som har li­cens för jakt­va­pen in­te lös­te jakt­kort året in­nan. Det in­ne­bar att det var drygt 216 000 som in­te lös­te.

Har man ett sy­stem för fi­nan­sie­ring av vilt­vård mås­te man få det att fun­ge­ra

EN AN­NAN AN­LED­NING kan va­ra att man har jakt­va­pen­li­cens, men in­te läng­re ja­gar. Men sam­ti­digt har det un­der de se­nas­te åren va­rit en kraf­tig ök­ning av hur många som av­läg­ger prov för jä­garex­a­men. Må­hän­da finns det ett mör­ker­tal där många strun­tar i att be­ta­la ef­tersom det ald­rig är nå­gon som kon­trol­le­rar jakt­kor­tet.

Nu är det in­te förs­ta gång­en in­be­tal­ning­ar­na till Vilt­vårds­fon­den mins­kar. Det gjor­de de ock­så för ett ti­o­tal år se­dan. Den gång­en höj­des av­gif­ten med en hund­ra­lapp. Lands­bygds­mi­nis­ter Sven-erik Bucht sä­ger till Ekot att han in­te tror det blir ak­tu­ellt den här gång­en. ”Vilt­vårds­forsk­ning be­rör ju långt många fler än jä­ga­re så i så fall får vi fun­de­ra på att vid­ga ba­sen på vil­ka som ska be­ta­la in peng­ar till fon­den”. Han vill dock än­nu in­te ge nå­got för­slag på vil­ka det skul­le hand­la om.

AN­TING­EN FÅR MAN pri­o­ri­te­ra hår­da­re el­ler hit­ta an­nan fi­nan­sie­ring. Det nor­ma­la vo­re väl att gö­ra som med and­ra forsk­nings­an­slag att det är sta­ten som skju­ter till. Men det vik­ti­ga nu är att Na­tur­vårds­ver­ket blir klar med sin analys om var­för in­be­tal­ning­ar­na till Vilt­vårds­fon­den mins­kar. Åt­minsto­ne den ena av jä­gar­or­ga­ni­sa­tio­ner­na väl­kom­nar det. Sol­veig Lars­son är ord­fö­ran­de för Jä­gar­nas riks­för­bund och hon är po­si­tiv till att ut­red­ning­en görs. ”Vi är al­la li­te frå­gan­de till de här siff­ror­na”, sä­ger hon till TT.

Frå­gan är vik­tig, va­re sig man är jä­ga­re el­ler in­te. Har man ett sy­stem för fi­nan­sie­ring av vilt­vår­den så skall al­la be­rör­da bi­dra en­ligt reg­ler­na. I an­nat fall får man se över sy­ste­met och gö­ra nöd­vän­di­ga för­änd­ring­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.