Syst­rar på el­cyklar in ifram­ti­den

VAR­BERG RULLAR DEL 2: HUR KOM­MER VÅ­RA CYKELVANOR SE UT? Cy­keln ses som en stjärn­spe­la­re för att lö­sa fram­ti­dens trans­port­be­hov. HN har ta­git hjälp av bå­de Cy­kel­främ­jan­det, en stat­lig fors­ka­re och två ho­jäls­kan­de Var­bergs­syst­rar för att puss­la ihop en bil

Hallands Nyheter - - Varberg - LOT­TA OLSSON lot­ta.olsson@hn.se

– Folk sä­ger att jag fus­kar när jag kör med mo­tor. Ha­ha, det gör ju de med när de kör med si­na bi­lar, sä­ger Mar­ga­re­ta Au­gustsson.

HN har hängt med hen­ne och sys­tern Gun Johansson ut på en långrun­da med el­cy­kel. De är bå­da över sjut­tio år och su­sar lätt från Lo­rens­berg ner mot Kå­sa via Påsk­bergs­sko­gen och Apel­vik­s­höjd. Mar­ga­re­ta Au­gustsson är in­ne på sin and­ra el­cy­kel och sål­de bi­len ef­tersom den än­då ald­rig kom till an­vänd­ning.

– För åt­ta år se­dan var jag med om en cy­ke­lo­lyc­ka och för att kun­na fort­sät­ta cyk­la köp­te jag en el­cy­kel. Jag tror att den mo­tio­nen gjor­de mitt ska­da­de ben friskt igen, trots att folk of­ta sä­ger att det är väl ing­en trä­ning, sä­ger Mar­ga­re­ta Au­gustsson.

För hen­ne och sys­tern har det bli­vit en fri­het att få li­te hjälp på vägen. De be­rät­tar att de kom­mer ut i fris­ka luf­ten, rör på sig och att de kan cyk­la he­la vägen till Halmstad på ut­flykt.

MAR­GA­RE­TA AU­GUSTSSON och Gun Jo­hans­sons val av trans­port­me­del är re­na fram­gångs­sa­gan i Lars Ström­bergs värld. Som ord­fö­ran­de på Cy­kel­främ­jan­det vill han, pre­cis som det lå­ter, se till att cy­keln får en mer fram­trä­dan­de roll på vägar­na.

– Som Sve­ri­ge är pla­ne­rat i dag är in­te cy­keln det mest at­trak­ti­va be­slu­tet. Men vi får ju in­te plats med hur många bi­lar som helst på vägar­na. Cyklar tar mind­re plats. Lät­ta­re el­for­don kan be­ty­da myc­ket i fram­ti­den – man kan häm­ta och läm­na på da­gis, man kan an­vän­da det i le­verans­verk­sam­het el­ler som hant­ver­ka­re. Möj­lig­he­ter­na finns här, sä­ger Lars Ström­berg.

MEN ALLT ÄR in­te guld och grö­na­trans­port­me­del. An­na Nis­ka är forsk­nings­le­da­re för cy­kel­forsk­ning­en på Sta­tens väg- och trans­port­forsk­nings­in­sti­tut. Hon har sam­ma vi­sion som Lars Ström­berg men ser ock­så en pro­ble­ma­tik.

– Jag tror vi kom­mer se en myc­ket stör­re va­ri­a­tion av for­don framö­ver. Sam­ti­digt mins­kar cyklan­det hos barn och unga och man bru­kar rö­ra sig på ett lik­nan­de sätt som vux­en. Så det ser li­te dys­tert ut, sä­ger An­na Nis­ka.

DE ELCYKLANDE SYSTRARNAS re­la­tion till cy­keln pas­sar väl in på det An­na Nis­ka sä­ger.

– Jag har cyk­lat i he­la mitt liv. Vå­ra för­äld­rar ha­de in­te ens bil när vi var små. Vi är kans­ke den sista cy­kel­ge­ne­ra­tio­nen, sä­ger Gun Johansson om si­na och sys­tern Mar­ga­re­ta Au­gustssons cykelvanor.

I krö­ken ner mot Kå­sa blir hon på­he­jad av sin sys­ter att ta ut sig li­te ex­tra. Vi tram­par på i re­kord­fart och mins­kar hjäl­pen från det el­driv­na bat­te­ri­et.

– Kom igen nu Gun, ge allt du har! ro­par Mar­ga­re­ta Au­gustsson.

CYKELTUR. Att cyk­la från cen­tra­la Var­berg, in i Påsk­bergs­sko­lan, ge­nom Sör­se­dam­men, för­bi Apel­vik­s­höjd, längs vatt­net vid Sub­be och se­dan till­ba­ka är ing­en konst md el­cy­kel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.