Mil­jo­ner till läx­hjälp i Hal­lands län

Hallands Nyheter - - Nyheter - ELSA HENRIKSDOTTER elsa.henriksdotter@hn.se

Hal­lands län får över 14 mil­jo­ner till läx­hjälp un­der 2017. Stöd som ska hjäl­pa unga att nå sitt mål och av­las­ta för för­äld­rar­na.

Med av­sik­ten att öka möj­lig­he­ten för ele­ver att ut­veck­las så myc­ket som möj­ligt i sitt lä­ran­de, väl­jer re­ge­ring­en att i år sat­sa 367 mil­jo­ner kro­nor till läx­hjäl­pen runt om i Sve­ri­ge. Hal­lands län får 14 941 500 kro­nor och räk­nar med att kun­na er­bju­da över 17 000 ele­ver hjälp.

– Läx­hjälp ska in­te va­ra en frå­ga om att ha råd. Den som be­hö­ver li­te ex­tra tid vid si­dan av schemat ska ha möj­lig­het till det. Där­för in­ve­ste­rar vi så myc­ket i sko­lan. Un­der de se­nas­te åren har to­talt 20 000 nya med­ar­be­ta­re an­ställts. Just de här peng­ar­na är till för att fler sko­lor ska kun­na ord­na läx­hjälp och an­nan ex­tra un­der­vis­ning för ele­ver som be­hö­ver, sä­ger ut­bild­nings­mi­nis­ter Gus­tav Fri­do­lin i ett press­med­de­lan­de.

NYTT FÖR I år är att även ideella or­ga­ni­sa­tio­ner som er­bju­der läx­hjälp ska ha möj­lig­het till bi­drag. Det­ta är ett re­sul­tat av vå­rens änd­ring i bi­dra­get. Änd­ring­en in­ne­bär att den per­so­nal som ger hjälp med läx­or el­ler an­nat skol­ar­be­te in­te be­hö­ver va­ra be­hö­ri­ga lä­ra­re. Men i Hal­land är det fram­förallt sko­lor­na som sökt stöd. I till ex­em­pel Var­berg har bå­de fri­sko­lan Kun­skaps­sko­lan och kom­mu­nen be­vil­jats stöd för ex­tra un­der­vis­ning.

– Det är fan­tas­tiskt ro­ligt fram­förallt ef­tersom vi pla­ne­rat för in­sat­ser. Ele­ver­na kom­mer få ett gott stöd ge­nom läx­hjäl­pen, sä­ger Eli­sa­bet Sven­ner­stål Johns­son för­valt­nings­chef på barn och ut­bild­nings­för­valt­ning­en vid Var­bergs kom­mun.

I Halmstad kom­mer kom­mu­nen ha möj­lig­het att er­bju­da 7238 ele­ver läx­hjälp. Frisko­lor­na i sta­den får 505 500 kro­nor för att er­bju­da läx­hjälp till to­talt 809 ele­ver. På Halm­stads kom­mun är man gla­da över det be­vil­ja­de bi­dra­get på drygt 6,5 mil­jo­ner kro­nor.

– Det är fak­tiskt ett stats­bi­drag som gör skill­nad. Vi kan se att det bi­drar till en hög­re målupp­fyl­lel­se. Just nu är vi i ett ut­veck­lings­ske­de för att gö­ra läx­hjäl­pen till en na­tur­lig del i un­der­vis­ning­en, vil­ket det­ta bi­drag hjäl­per oss med, sä­ger Pa­trik Eng­ström kva­li­té och ut­veck­lings­chef på barn och ung­doms­för­valt­ning­en vid Halmstad kom­mun.

PÅ SKOLVERKETS HEM­SI­DA kan man lä­sa att peng­ar­na, för­u­tom lä­rar­lö­ner, även ska kun­na gå till lö­ne­kost­na­der för öv­rig per­so­nal som ad­mi­nist­ra­tion och sam­ord­ning samt lo­ka­ler. Även tek­nisk ut­rust­ning, un­der­vis­nings­ma­te­ri­al och skol­skjuts ska kun­na täc­kas av bi­dra­get. Ut­vär­de­ring­en av läx­hjälp ”Mer än ba­ra läx­or” som gjor­des 2014 vi­sar att läx­hjäl­pen bi­drar till bå­de öka­de äm­neskun­ska­per och fram­förallt stärkt själv­för­tro­en­de och mo­ti­va­tion hos ele­ver­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.