Re på sta­tio­ner­na

Hallands Nyheter - - Nyheter - LUDVIG KÖHLER ludvig.kohler@hn.se

När Hal­land Ny­he­ter kom­mer till plat­sen är där be­lam­rat med skräp. Svar­ta sop­säc­kar står upp­slit­na med in­ne­hål­let ut­spritt på mar­ken. Bland fö­re­må­len hit­tas en fick­ka­len­der. När HN får tag på äga­ren till ka­len­dern be­rät­tar han att den för­svann ef­ter ett in­brott i hans bil.

”Vi pro­var i till ex­em­pel Hyl­te och La­holm att by­ta till tyd­li­ga­re skyl­tar, och att ha vär­dar på plats som till­rätta­vi­sar folk. Och så kom­mer vi att pro­va ka­me­raö­ver­vak­ning.”

MAG­NUS ÖRN­BORG

– TJU­VAR­NA VILL döl­ja be­vis, el­ler kans­ke är oupp­fost­ra­de. Men det är smart att gö­ra så­här, ef­tersom be­vi­sen då el­das upp.

En ung kvin­na står och släng­er ner för­pack­ning­ar i kär­len på sam­ma sta­tion.

– Ba­ra för någ­ra da­gar se­dan var det li­ka­dant. Jag såg bil­der på Fa­ce­book som vi­sa­de att det var en re­gi­on­chef för För­pack­ning­s­och tid­nings­in­sam­ling­en (FTI) i Väst­ra Gö­ta­land och Hal­land re­stau­rang som töm­de sitt skräp här. De har lå­tit det stå bred­vid även om det mesta går att slänga. Det är ke­ligt att det ska va­ra så­här, sä­ger hon och tyc­ker att det in­te bor­de va­ra så svårt att slänga rätt.

DEN SOM MED flit el­ler av oakt­sam­het skrä­par ner kan dö­mas till bö­ter el­ler fäng­el­se i högst ett år. Vd:n för or­ga­ni­sa­tio­nen Håll Sve­ri­ge Rents, Jo­han­na Ragnartz, an­ser att skräp­bo­ten an­vänds all­de­les för li­te i Hal­land. I he­la lan­det skrevs en­dast 34 bö­ter för nedskräpning ut un­der ja­nu­a­ri-maj 2017.

FTI har ny­li­gen satt igång det rikstäc­kan­de pro­jek­tet ”Ren åter­vin­ning” för att hit­ta sätt att mins­ka ned­skräp­ning­en vid åter­vin­nings­sta­tio­ner­na.

– VI PRO­VAR i till ex­em­pel Hyl­te och La­holm att by­ta till tyd­li­ga­re skyl­tar, och att ha vär­dar på plats som till­rätta­vi­sar folk. Och så kom­mer vi att pro­va ka­me­raö­ver­vak­ning, sä­ger Mag­nus Örn­borg.

Det hand­lar om att för­sö­ka änd­ra en men­ta­li­tet och få folk att slu­ta slänga fel.

– Skrä­pig­het fö­der skrä­pig­het. Lat­het är ett stort pro­blem. Vis­sa or­kar av nå­gon an­led­ning in­te gö­ra rätt för sig.

– MÅ­LET ÄR att de med­ver­kan­de ska få en ökad möj­lig­het att ta sig in på ar­bets­mark­na­den. De får er­fa­ren­het, sär­skild in­om den grö­na nä­ring­en, och möj­lig­het till re­fe­ren­ser, sä­ger Sven Nils­son.

Skogs­sty­rel­sen står för själ­va ut­fö­ran­det och ut­bild­ning, me­dan pro­jek­tet fi­nan­sie­ras av läns­sty­rel­sen och ar­bets­för­med­ling­en.

Job­ben kom­mer att ut­gå från Halmstad, med pla­ne­rad start i ok­to­ber.

Bild: LUDVIG KÖHLER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.