Gekås­man­nen har en histo­ria av psy­kisk sjuk­dom

Hallands Nyheter - - Falkenberg - OLOF SVAHN olof.svahn@hn.se

Psy­ko­sen var till­fäl­lig. Men se­na­re i ok­to­ber 2015 var man­nen till­ba­ka på kli­ni­ken, den­na gång för att han upp­lev­de pa­ra­noi­da van­fö­re­ställ­ning­ar.

Man­nen som kör­de in i väg­gen på Gekås är ti­di­ga­re känd av po­li­sen och har va­rit in­lagd på psy­ki­a­trisk kli­nik. Po­li­sen har för­gä­ves för­sökt upp­hä­va man­nens va­pen­li­cens.

Det var i tis­dags kväll som den miss­tänk­te man­nen kör­de sin bil in i en hus­vägg på Gekås va­ru­hus. En per­son ska­da­des i sam­band med då­det. Po­li­sen grep fö­ra­ren som ef­ter för­hör skic­ka­des vi­da­re till psy­ki­a­trisk tvångs­vård. Po­li­sen miss­tän­ker nu att han är psy­kiskt sjuk, och man­nens bak­grund be­rät­tar en histo­ria om psy­kis­ka be­svär.

Det var vid två till­fäl­len i feb­ru­a­ri 2015 som po­lis­pa­trul­ler på­träf­fa­de den miss­tänk­te gär­nings­man­nen. Man­nen var vid bå­da till­fäl­le­na ute och gick och bå­da gång­er­na ska han ha upp­trätt för­vir­rat och pra­tat osam­man­häng­an­de. Som po­li­sen själ­va be­skri­ver det ska han ha sak­nat verk­lig­hets­förank­ring.

PO­LI­SEN TOG HO­NOM till en psy­ki­a­trisk mot­tag­ning och han la­des in på kli­nik för akut psy­kos. En­ligt den miss­tänk­te vil­le per­so­na­len skri­va ut ho­nom men han val­de själv att stan­na i en vec­ka på kli­ni­ken av me­di­cins­ka skäl.

Psy­ko­sen var till­fäl­lig. Men se­na­re i ok­to­ber 2015 var man­nen till­ba­ka på kli­ni­ken, den­na gång för att han upp­lev­de pa­ra­noi­da van­fö­re­ställ­ning­ar. Han blev åter in­lagd i en vec­ka då hans psy­kis­ka be­svär vi­sa­de sig än­nu en gång var kort­va­ri­ga.

I sam­band med des­sa hän­del­ser om­hän­der­togs nio av man­nens tolv skjut­va­pen. En­ligt po­li­sen fanns det risk för att vap­nen kun­de miss­bru­kas och po­li­sen ifrå­ga­sat­te om han alls skul­le ha va­pen­till­stånd.

ETT ÅR SE­NA­RE, i de­cem­ber 2016, be­slu­ta­de po­li­sen att åter­kal­la va­pen­till­stån­det, men det­ta över­kla­ga­des av man­nen. Han fick då rätt av för­valt­nings­rät­ten. Den an­såg att man­nens psy­kis­ka be­svär va­rit för kort­va­ri­ga för att mo­ti­ve­ra att han skul­le bli av med si­na va­pen. Dom­sto­len be­döm­ning var allt­så att han var lämp­lig att in­ne­ha va­pen.

EN AN­NAN KONSEKVENS av att man­nen la­des in för psy­kis­ka be­svär var att Trans­port­sty­rel­sen drog in hans kör­kort. Kor­tet åter­kal­la­des i april 2015 då Trans­port­sty­rel­sen an­såg att den miss­tänk­te in­te upp­fyll­de de me­di­cins­ka kra­ven och att hans psy­kis­ka sjuk­dom var en tra­fik­sä­ker­hets­risk.

Den miss­tänk­te över­kla­ga­de men av­slogs av För­valt­nings­rät­ten ett år se­na­re. Man­nen har se­dan dess åter­ta­git sitt kör­kort och fick till­ba­ka det ti­di­ga­re i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.