Späd­barn dog – bå­da för­äld­rar­na fri­as

Hallands Nyheter - - Sverige Sverige / Världen -

Ett för­äld­ra­par miss­tänk­tes för att ha vål­lat sitt fem vec­kor gam­la späd­barns död. I går fri­a­des pa­ret på samt­li­ga punk­ter av Kristi­an­stads tings­rätt. När flic­kan dog i sep­tem­ber för­ra året ha­de hon spår av våld mot bå­de hu­vud och kropp, bland an­nat mer än 20 rev­bens­frak­tu­rer. Lä­kar­na miss­tänk­te att flic­kan miss­hand­lats och lar­ma­de po­li­sen, som se­na­re grep för­äld­rar­na på sjuk­hu­set.

För­äld­rar­na, som bå­da är un­der 25 år, stod åta­la­de för syn­ner­li­gen grov miss­han­del och grovt vål­lan­de till an­nans död. Åkla­ga­ren ha­de på­stått att dot­tern bli­vit miss­hand­lad i hem­met av en­de­ra el­ler bå­da för­äld­rar­na, och att de or­sa­ka­de hen­nes död ge­nom att in­te i tid ta hen­ne till ade­kvat vård.

Un­der tors­da­gen be­slöt Kristi­an­stads tings­rätt att fria för­äld­rar­na på samt­li­ga punk­ter.

I do­men skri­ver tings­rät­ten att man in­te an­ser att det är ute­slu­tet att dot­terns blå­mär­ken och rev­bens­frak­tu­rer upp­kom­mit på an­nat sätt än ge­nom an­nans våld. Man an­ser även att det kom­mit fram upp­gif­ter som ty­der på att det in­te märk­tes på dot­tern att hon ha­de ont på grund av rev­bens­frak­tu­rer­na.

Ef­tersom det in­te är be­vi­sat att våld fö­re­kom­mit kan för­äld­rar­na in­te hel­ler dö­mas för att in­te ha skyd­dat sin dot­ter.

Ef­ter att rät­te­gångs­för­hand­ling­ar­na av­slu­ta­des i bör­jan av ju­li släpp­tes pa­ret ur häk­tet, vil­ket för­sva­ret re­dan då tol­ka­de som att en fri­an­de dom var att vän­ta.

– Do­men är väl­for­mu­le­rad och låg i lin­je med för­vänt­ning­ar­na. Min kli­ent har na­tur­ligt­vis va­rit spänd in­för do­men och när jag nyss pra­ta­de med hen­ne lyss­na­de hon mest på vad jag ha­de att sä­ga. Men hon är sä­kert glad över ut­gång­en, sä­ger mam­mans för­svars­ad­vo­kat Torg­ny Dahl­berg. (TT)

FOTO: JO­HAN NILS­SON/TT/ARKIV

Ett för­äld­ra­par, som ha­de åta­lats för att ha vål­lat sitt fem vec­kor gam­la späd­barns död, fri­as på al­la punk­ter av Kristi­an­stads tings­rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.