Re­ge­ring­en vill se fler po­li­ser

Hallands Nyheter - - Sverige Sverige / Världen -

An­ta­let sö­kan­de till po­lis­ut­bild­ning­en ökar men det finns fort­satt sto­ra re­kry­te­rings­be­hov. Nu vill re­ge­ring­en se till att fler ut­bil­das till po­lis.

– Det ska bli vä­sent­ligt fler po­li­ser och po­li­san­ställ­da i Sve­ri­ge och vi be­hö­ver ock­så re­kry­te­ra för det, sä­ger in­ri­kesmi­nis­ter An­ders Yge­man (S).

För att öka re­kry­te­rings­tak­ten ska Po­lis­myn­dig­he­ten ge­nom­fö­ra en kam­panj. Myn­dig­he­ten får ock­så i upp­drag att un­der­sö­ka för­ut­sätt­ning­ar­na för att eta­ble­ra po­lis­ut­bild­ning på fler plat­ser i lan­det. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.