Från hyl­lad till ut­dömd

An­de­len die­sel­bi­lar mins­kar bland ny­re­gi­stre­ra­de bi­lar – säl­jer bäst i Norr­land

Hallands Nyheter - - Sverige Sverige / Världen -

Ett ökat fo­kus på ut­släp­pens häl­so­ef­fek­ter och el­bi­lar­nas in­tåg gör att fram­ti­den för die­sel­bi­lar ifrå­ga­sätts.

I Stock­holm dis­ku­te­ras mil­jö­zo­ner för att mins­ka ut­släp­pen. Men det är i gles­byg­den som die­sel­bi­lar­na är mest po­pu­lä­ra. Stor­stä­der som Madrid, Mex­i­co Ci­ty och Pa­ris pla­ne­rar ett för­bud mot die­sel­bi­lar från 2025. I Oslo och Stuttgart har man re­dan in­fört till­fäl­li­ga för­bud. I Sve­ri­ge be­reds ett för­slag om nya mil­jö­zo­ner som även om­fat­tar per­son­bi­lar för att be­grän­sa de skad­li­ga die­sel­ut­släp­pen. I Stock­holm kan mil­jö­zo­ner bli verk­lig­het re­dan år 2020.

– Al­la par­ti­er i kom­mun­sty­rel­sen är över­ens, men vi vet in­te ex­akt hur vi ska ut­for­ma det. Det vik­ti­ga är att vi får ord­ning på luf­ten i Stock­holm, sä­ger Stock­holms tra­fik­bor­gar­råd Da­ni­el Helldén (MP).

En­ligt en mät­ning gjord av Af­ton­bla­det/ini­zio är fy­ra av tio svens­kar po­si­ti­va till ett för­bud mot die­sel­bi­lar i svens­ka stor­stä­der. Sam­ti­digt är li­ka många emot ett för­bud. Det har bör­jat ta­las om att die­sel­bi­len går mot sin död.

Det är en na­tur­lig del av ut­veck­ling­en, an­ser for­dons­fors­ka­ren Mi­kael Wic­kel­gren vid Hög­sko­lan i Sköv­de. I si­nom tid kom­mer för­brän­nings­mo­to­rer som drivs av ben­sin och die­sel att fa­sas ut, en­ligt ho­nom.

–När man ta­lar om die­sel­dö­den är det förs­ta ste­get i ut­fas­ning­en av för­brän­nings­mo­to­rer­na, sä­ger han.

Boo­men för die­sel­bi­len kom när ett ökat fo­kus på bi­lar­nas kol­di­ox­id­ut­släpp sat­te ljus på för­de­lar­na med die­sel­mo­to­rer.

– Fo­ku­se­rar man en­bart på kol­di­ox­id­ut­släpp har de ett li­tet över­tag. Kol­di­ox­id­ut­släpp har en väl­digt tyd­lig kopp­ling till hur myc­ket bräns­le som för­bru­kas och för­bränns. Die­sel­bi­lar­na för­brän­ner bräns­let ef­fek­ti­va­re, sä­ger Mi­kael Wic­kel­gren.

Men den så kal­la­de die­sel­ga­te, då ett om­fat­tan­de fusk med upp­gif­ter­na om ut­släp­pen från bi­lar in­om Volks­wa­gen-kon­cer­nen upp­da­ga­des, skif­ta­de fo­kus till att hand­la om and­ra ut­släpp än kol­di­ox­id och till kvä­ve­ox­i­der i syn­ner­het.

–När man tit­tar på vad di­es­lar släp­per ut utö­ver kol­di­ox­id ham­nar de snabbt i stryk­klass. De släp­per ut en mas­sa häl­so­s­kad­li­ga rest­pro­duk­ter i luf­ten. I stads­mil­jö blir det sär­skilt be­svär­ligt, sä­ger Mi­kael Wic­kel­gren.

Bil­för­sälj­ning­en i Sve­ri­ge ökar men an­de­len die­sel­bi­lar av de ny­re­gi­stre­ra­de bi­lar­na mins­kar. Vid halv­års­skif­tet var die­se­lan­de­len 52,4 pro­cent jäm­fört med 54,4 pro­cent vid sam­ma tid­punkt i fjol, en­ligt Bil Swe­den, bransch­or­ga­ni­sa­tion för till­ver­ka­re och im­por­tö­rer av bi­lar.

– Det är fullt na­tur­ligt att die­se­lan­de­len går ner när man by­ter till elekt­ri­fi­e­ra­de bi­lar, sä­ger Ber­til Moldén, vd på Bil Swe­den.

Sta­tisti­ken vi­sar att det är i de nord­li­gas­te lä­nen an­de­len die­sel­bi­lar är högst. I Jämt­lands län var när­ma­re 70 pro­cent av de ny­re­gi­stre­ra­de bi­lar­na mel­lan ja­nu­a­ri och maj die­sel­bi­lar. I Väs­ter­norr­land, Väs­ter­bot­ten och Norr­bot­ten var an­de­len 60 pro­cent. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.