Svan­te Johansson i lands­lags­kon­flikt

Hallands Nyheter - - Sporten - KARL-OSKAR SKEPPSTEDT karl-oskar.skeppstedt@hn.se

Lands­lags­le­dan­de Var­bergs­hop­pa­ren Svan­te Johansson har ham­nat i blåsvä­der. Det­ta ef­ter en kon­flikt med ryt­ta­ren Nel­lie Bern­ts­son som in­te bli­vit ut­ta­gen till lands­la­get som Svan­te Johansson le­der.

Svan­te Johansson är se­dan ja­nu­a­ri i år lands­lags­le­da­re för young ri­der och ju­ni­o­rer i hopp­ning, och de ska i bör­jan av au­gusti ri­da EM i Slo­va­ki­en. En som in­te får ri­da EM trots att hon är ran­kad som den fjär­de bäs­ta ju­ni­o­ren i Sve­ri­ge är Nel­lie Bern­ts­son. Me­ning­ar­na om var­för Nel­lie pe­tats går isär. Nel­lie har sagt i en in­ter­vju till Sport­bla­det att för­kla­ring­en hon fått av lands­lags­led­ning­en är att hon såg för sur ut när hon red Fals­ter­bo Hor­se Show. Svan­te me­nar å sin si­da att det grun­dar sig i ett in­stagram­in­lägg Nel­lie Bern­ts­son postat, där hon kri­ti­se­rat en del av lands­lags­led­ning­en.

– Vi har li­te oli­ka åsik­ter om vär­de­grun­der­na. Vi tyc­ker att hon gjor­de ett då­lig ge­nom­tänkt in­stagram­in­lägg som var rik­tat mot en av vå­ra lands­lags­le­da­re, sä­ger Svan­te Johansson.

Svan­te vill dock på­pe­ka att de in­te ute­stängt hen­ne för all fram­tid.

– Det är en hårt ar­be­tan­de tjej, hon är duk­tig och am­bi­tiös. Men vi mås­te när­ma oss i hur vi kom­mu­ni­ce­rar. Det är en jät­tetrå­kig si­tu­a­tion, men jag mås­te se till hel­he­ten. Jag vill in­te att det ska bli fo­kus på fel sa­ker, det är ju nio till som ska åka, sä­ger han.

SVAN­TE JOHANSSON HAR lett lands­lags-ju­ni­o­rer­na se­dan i ja­nu­a­ri i år, trots de se­nas­te da­gar­nas tur­bu­lens tyc­ker han att upp­dra­get har fun­kat bra.

– Det har vart jät­te­kul, vi har gjort myc­ket bra sa­ker ihop. Min för­hopp­ning är väl än­då att jag med min er­fa­ren­het ska kun­na bi­dra med li­te tips och råd un­der ett mäs­ter­skap.

Trots sin er­fa­ren­het som hop­pa­re har Svan­te Johansson nu ställts in­för nya ty­per av ut­ma­ning­ar.

– Jag är in­te last­gam­mal, men min ge­ne­ra­tion är kans­ke li­te obe­kant med so­ci­a­la me­di­er. Den si­tu­a­tio­nen fanns ju in­te för ett par år se­dan. Men det är nå­got vi mås­te job­ba med och vi har re­dan satt upp punk­ten på dag­ord­ning­en. Vi be­hö­ver li­te kla­ra­re rikt­lin­jer för hur vi ar­be­tar med so­ci­a­la me­di­er, vad man skri­ver och in­te, sä­ger Svan­te Johansson.

TROTS ATT RIDNING är en in­di­vi­du­ell sport me­nar Svan­te Johansson att grupp­dy­na­mi­ken är vik­tig.

– Det är en in­di­vi­du­ell sport, ab­so­lut. Du är en­sam i ring­en, men när man åker iväg i ett lag så kan man ju pep­pa varand­ra till bra re­sul­tat. Det hand­lar om lug­net i grup­pen. Om det är lugn och ro ut­an oros­mo­ment så blir det bätt­re re­sul­tat, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.