Ökad vinst för SSAB

Hallands Nyheter - - Ekonomi -

Stål­till­ver­ka­ren SSAB re­do­vi­sar en vinst fö­re skatt på 914 mil­jo­ner kro­nor för and­ra kvar­ta­let i år. Det kan jäm­fö­ras med vins­ten på 349 mil­jo­ner kro­nor mot­sva­ran­de pe­ri­od 2016. Ana­ly­ti­ker ha­de i ge­nom­snitt räk­nat med en vinst på 814 mil­jo­ner kro­nor, en­ligt Reuters.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.