Öresunds­tåg in­ställ­da på grund av spår­ar­be­te

Hallands Nyheter - - Nyheter - CAROLIN GADALLAH carolin.gadallah@hn.se

Samt­li­ga av Öresunds­tå­gets av­gång­ar är in­ställ­da mel­lan Gö­te­borg-möln­dal från och med lör­dag natt till och med den 10 au­gusti.

Det­ta be­ror på ett spår­ar­be­te som kom­mer att ut­fö­ras vid post­ter­mi­na­len.

– An­led­ning­en att vi gör det här är för att vi bygger väst­län­ken så vi ska ta bort ett spår och bygga ett nytt spår och ett an­tal väx­lar. Vi ska flyt­ta över tra­fi­ken som går till post­ter­mi­na­len till ett nytt spår. Där det gam­la spå­ret lig­ger är där vi kom­mer att bygga när vi bygger väst­län­ken så de flyt­tas inte ba­ra till­fäl­ligt ut­an per­ma­nent, sä­ger Ulf Ang­berg, kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig på tra­fik­ver­ket.

SÅ HÄR KOM­MER det att på­ver­ka re­se­nä­rer­na:

Öresunds­tå­gen: De som ska åka mot Halm­stad eller vi­da­re till Kö­pen­hamn kom­mer få åka från Möln­dal. För­u­tom or­di­na­rie lo­kal­tra­fik som går till Möln­dals sta­tion kom­mer det ock­så att gå er­sätt­nings­bus­sar från Gö­te­borg. Des­sa kom­mer att av­gå 15 mi­nu­ter ti­di­ga­re än tå­gens or­di­na­rie av­gångs­ti­der för smi­di­ga by­ten till Öresunds­tå­get från Möln­dal mot Mal­mö.

Sj: s tåg: kom­mer un­der sam­ma tids­pe­ri­od att va­ra in­ställ­da mel­lan Var­berg och Gö­te­borg. Bus­sar kom­mer att er­sät­ta he­la sträc­kan.

Väst­tå­gen: mel­lan Kungs­bac­ka gö­te­borg. Tå­gen vän­der på Lis ebergs Sta­tion. Or­di­na­rie lo­kal­tra­fik kom­mer gå sträc­kan Lis e berg­gö­te­borg scen­tral.

Extrain­sat­ta tåg ef­ter Håkan Hell­ströms kon­sert: Inte på­ver­kat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.