Sjö­ne­vad sju­der av mu­sik

MU­SIK: VÄX­AN­DE INTRESSE FÖR SPELMANSSTÄMMAN Spelmansstämman i Sjö­ne­vad väx­er för var­je år. I dag är stäm­mans höjdpunkt och hund­ra­tals drag­spel, fi­o­ler, mun­spel och sträng­in­stru­ment lju­der över Sjö­ne­vads­sjön.

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MA­LIN EIREFELT 0721-91 12 67 ma­lin.eirefelt@hn.se

Åt­ta drag­spel, en ban­jo, en fi­ol och en bas­gi­tarr med till­hö­ran­de mu­si­ker är ung­e­fär vad som får plats i ett för­tält. Ma­ja Adamsson och hen­nes vän­ner vet, för de har tes­tat. Ma­ja Adamsson får vis­ser­li­gen sit­ta li­te utan­för täl­tet men det gör inte så myc­ket ef­tersom det ut­lo­va­de reg­net hål­ler sig bor­ta.

Det är spel­mans­stäm­ma i Sjö­ne­vad. Över 150 hus­vag­nar och hus­bi­lar har ta­git plats på fle­ra oli­ka cam­ping­om­rå­den runt Sjö­ne­vads Gäs­tis.

– Förs­ta året var vi 40 vag­nar ung­e­fär, sä­ger Lennart Johns­son, 69 år från Ljungby.

FÖRS­TA ÅRET VAR 2006. Det fanns en spel­mans­stäm­ma i Näs vid Alingsås men den la ner. En av spe­le­män­nen fi­ra­de sin sjut­tio­års­dag på Gäs­tis och tyck­te att Sjö­ne­vad var en bra plats för en spel­mans­stäm­ma och res­ten är historia, som man bru­kar sä­ga. Fram till för­ra året drevs stäm­man av Erik och Ingrid Karls­son men de flyt­ta­de från Sjö­ne­vad för nå­gon må­nad se­dan. I år är det i stäl­let Mag­nus Schen­ström och hans sam­bo Anna Johns­son, som bor i det sto­ra vi­ta hu­set mitt emot Gäs­tis, som är ar­ran­gö­rer.

– Även om vi tyc­ker om mu­si­ken så spe­lar vi ju inte själ­va. Så vi tar hjälp av någ­ra am­bas­sa­dö­rer, som vi kal­lar dem, sä­ger Mag­nus Schen­ström.

Lennart Johns­son är en så­dan am­bas­sa­dör. Ma­ja Adamsson är en an­nan.

– Jag är här för and­ra året. Man kan ju inte lå­ta bli, sä­ger Åke Karls­son från Os­kar­ström som tit­tar in i för­täl­tet och sjung­er med i lå­tar­na.

Han kom pre­cis. Han har inte fått fram sitt drag­spel än.

– Det kom­mer i kväll.

HN BE­SÖ­KER STÄM­MAN på fre­da­gen. Då är det så kal­lat ”bus­ka­spel” som gäl­ler. Mer och mind­re spon­ta­na grup­per upp­står. Nå­gon bör­jar spe­la, som Lennart Jo­hans­son från Borås och Sven Ax­el från Ved­di­ge. De har satt sig i ett vitt ser­ve­ring­s­tält. Sven-åke Carlsson från Kungs­bac­ka, i en gul jac­ka med ”Goa Gub­bar Ved­di­ge” på brös­tet, sjung­er i en mik­ro­fon och lju­det når he­la täl­tet ge­nom en por­ta­bel hög­ta­la­re han bär med sig på en vagn. Åke Ni­klas­son från Ny­bro tar fram sitt drag­spel och fler an­slu­ter.

Spelmansstämman i Sjö­ne­vad är ing­en stäm­ma för ren folk­mu­sik. Det är sna­ra­re ”gam­mal­dans­mu­sik” som spe­las, tyc­ker Lennart Johns­son från Ljungby.

– Det finns yng­re som spe­lar de här in­stru­men­ten men de kan inte al­la de gam­la lå­tar­na, sä­ger Åke Karls­son från Os­kar­ström och näm­ner To­re Skog­man som en fa­vo­rit.

LÖR­DA­GEN ÄR STÄM­MANS höjdpunkt. 14.00 är det all­spel. Det be­ty­der att al­la som vill till­sam­mans spe­lar någ­ra för­ut­be­stäm­da lå­tar till­sam­mans.

– Det lå­ter gans­ka mäk­tigt, sä­ger Lennart Johns­son från Ljungby.

Ef­ter det är det grupp­spel. Det be­ty­der att oli­ka spel­grup­per får en kvart var på scen – som kon­ser­ter på dans­ba­nan. Ef­ter det blir det even­tu­ellt dans på det ny­re­no­ve­ra­de gol­vet.

På fre­da­gen står He­len Schro­e­der, Mag­nus Schen­ströms sys­ter, och hen­nes man Ove Pet­ters­son fort­fa­ran­de och bygger. De äger Gäs­tis och dans­ba­nan och har de se­nas­te åren gjort ett häst­jobb för att rus­ta upp den slit­na an­ord­ning­en som har stått på plat­sen se­dan 50-ta­let.

– Vi kom­mer inte di­rekt få till­ba­ka peng­ar­na och ti­den vi läg­ger ner men det känns vik­tigt att dans­ba­nan ska fin­nas kvar, sä­ger Ove Pet­ters­son som har fått hjälp av dot­tern Emi­lia Schro­e­der.

I DAG FYLLS dans­ba­nan av bå­de spel­män och be­sö­ka­re.

– Som mest har här nog va­rit någ­ra tu­sen per­so­ner på lör­da­gen, un­der de år spelmansstämman har va­rit här i Sjö­ne­vad, sä­ger ar­ran­gör Mag­nus Schen­ström.

Bild: OLA FOL­KES­SON

TRÅNGT. Ma­ja Adamsson och yt­ter­li­ga­re tio spel­män får plats i för­täl­tet när det är ”bus­ka­spel” på spelmansstämman i Sjö­ne­vad. I dag, lör­dag, är stäm­mans mest väl­be­sök­ta dag när det van­kas, all­spel, grupp­spel och dans.

Bild: OLA FOL­KES­SON

PRE­MIÄR. Mag­nus Schen­ström och sam­bon Anna Johns­son ar­ran­ge­rar spelmansstämman för förs­ta gång­en i år.

Bild: OLA FOL­KES­SON

BYGGARE. Emi­lia Schro­e­der har hjälpt si­na för­äld­rar med att re­no­ve­ra dans­ba­nan som var i då­ligt skick.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.