”Var en oer­hört hög smäll”

Ögon­vitt­nen ett år ef­ter då­det i Ans­bach – sä­ker­he­ten un­der lupp in­för tys­ka va­let

Hallands Nyheter - - SVERIGE/VÄRLDEN -

Ett år ef­ter själv­mords­då­det i tys­ka Ans­bach är in­re sä­ker­het en av de he­tas­te po­li­tis­ka frå­gor­na i Tyskland. I kon­ser­va­ti­va Bay­ern sat­sar Ang­e­la Mer­kels ko­a­li­tions­part­ner CSU allt på sam­ma kort – gräns­kon­trol­ler, mer över­vak­ning och hår­da­re tag mot ex­tre­mism.

När krö­ga­ren Nor­bert Imschloss kom till job­bet sön­da­gen den 24 juli för­ra året ana­de han inte att hans lil­la kvar­ters­re­stau­rang in­om någ­ra tim­mar skul­le va­ra om­ta­lad i me­di­er över he­la värl­den. Och då inte för sin fläsk­korv med mej­ram och krydd­pep­par – ut­an som skå­de­plat­sen för Tysklands förs­ta isla­mis­tiskt mo­ti­ve­ra­de själv­mords­dåd.

Vär­den gick runt på ute­ser­ve­ring­en och tog upp be­ställ­ning­ar när han först la­de mär­ke till man­nen som van­ka­de av och an på ga­tan. Man­nen sat­te sig, res­te sig upp och gick, och slog sig ned igen.

– Jag frå­ga­de om han vil­le dric­ka nå­got. Men han sva­ra­de inte, ut­an böj­de sig ner un­der bor­det, där han ha­de en ryggsäck. ”Okej”, tänk­te jag, och gick in och ställ­de mig i ba­ren. Det tog väl en fem, sex se­kun­der. Se­dan small det.

Kort där­på ba­da­de ute­ser­ve­ring­en i blå­ljus, me­dan mar­ken fär­ga­des röd av blo­det som sipp­ra­de ut mel­lan sten­plat­tor­na. Bland kull­kas­ta­de sto­lar och bord låg 27-åri­ge Mo­ham­mad Da­le­el, vars kropp tra­sats sön­der av de­to­na­tio­nen. Imschloss, som le­gat i mi­li­tä­ren, för­stod di­rekt att det var en bomb som bri­se­rat.

Den där sön­da­gen i fjol ha­de Ans­bach­bon Clau­dia Frosch stämt träff med två vä­nin­nor för att ta ett glas. Hen­nes rädd­ning blev att hon gick in en stund för att pra­ta med Nor­bert Imschloss.

– Det var en oer­hört hög smäll. Män­ni­skor kom in, blo­di­ga … Min bäs­ta vä­nin­na ha­de ett stort sår på hal­sen, och hon ha­de inte ens märkt att hon var ska­dad, trots att blo­det ha­de run­nit ned på ar­men, sä­ger hon.

Mo­ham­mad Da­le­el ska­da­de fem­ton män­ni­skor, men tog inte li­vet av nå­gon an­nan än sig själv. Då­det bi­drog trots det till en hög­rös­tad dis­kus­sion om Tysklands in­re sä­ker­het, som präg­lat det po­li­tis­ka sam­ta­let i lan­det un­der året som gått. De­bat­ten fick ny fart av last­bils­då­det mot en jul­mark­nad i Ber­lin i de­cem­ber, då tolv män­ni­skor dö­da­des.

En av de tyd­li­gas­te kon­flikt­lin­jer­na har löpt mel­lan Ang­e­la Mer­kels CDU och par­ti­ets kon­ser­va­ti­va bay­ers­ka ku­sin CSU. Csu-le­da­ren Horst Se­e­ho­fer var inte sen att pi­ka för­bunds­kans­lern ef­ter at­ten­ta­tet i Ans­bach, med för­ny­a­de krav på hår­da­re sä­ker­hets­åt­gär­der och skärpt mi­gra­tions­po­li­tik.

Frå­gan om in­re sä­ker­het har se­dan dess bli­vit den vik­ti­gas­te för par­ti­et in­för hös­tens val. Isla­mis­tisk ter­ror ska be­käm­pas ”kom­pro­misslöst”, po­ten­ti­el­la sä­ker- hets­ris­ker spär­ras in och grän­ser­na säk­ras, en­ligt den ”Bay­ern­plan” som pre­sen­te­ra­des i mån­dags.

Att sä­ker­stäl­la be­folk­ning­ens trygg­het är sta­tens kärn­upp­gift, långt vik­ti­ga­re än so­ci­a­la skydds­nät och ut­bild­ning, en­ligt Andre­as Schalk, som re­pre­sen­te­rar CSU i det bay­ers­ka del­stats­par­la­men­tet.

– Om vi inte kan ga­ran­te­ra att män­ni­skor är skyd­da­de för­lo­rar de suc­ces­sivt för­tro­en­det för po­li­ti­ken, och där­med får ex­tre­ma po­li­tis­ka kraf­ter vat­ten på sin kvarn, sä­ger han.

Pon­tus Ahl­kvist/tt

FOTO: PON­TUS AHL­KVIST/TT

Ett år se­na­re. Nor­bert Imschloss äger Eu­gens We­instu­be, där 27-åri­ge Mo­ham­mad Da­le­el spräng­de sig själv för ett år se­dan. ”Jag vill le­va i ett fritt land”, sä­ger han om kra­ven på mer sä­ker­het.

Ste­fan Mau­rer ha­de just kom­mit hem när han hör­de smäl­len. ”Man trod­de ju inte att det skul­le hän­da här”, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.