När Jaxx och hem­vän­da­ren Ka­ta­ri­na Karls­son su­sar runt i Fal­ken­berg drar hun­den till sig mest upp­märk­sam­het.

ÅTERVÄNDARE: KA­TA­RI­NA KARLS­SON HAR FUNNIT STADENS CHARM

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - AN­NA MI MATZÉN an­na­mi.mat­zen@hn.se

Efter gym­na­si­et läm­na­de hon Fal­ken­berg men på se­na­re år har Ka­ta­ri­na Karls­son hit­tat till­ba­ka till barn­doms­sta­den och till­bring­ar gär­na en här­lig som­mar­må­nad i trak­ten.

Ett lågt mo­tor­ljud vars­lar om hennes an­komst och Ka­ta­ri­na Karls­son sväng­er ele­gant in med scoo­tern på en par­ke­ring­er i Glom­mens hamn. På fot­brä­dan sit­ter spans­ke vat­ten­hun­den Jaxx och ki­sar ge­nom si­na gogg­les.

– Värl­dens bäs­ta for­don, jag har fem styc­ken i ett hyrt sop­rum där­hem­ma i Gö­te­borg, sä­ger Ka­ta­ri­na, spän­ner av sig hjäl­men, tar av hun­dens bril­lor och kopp­lar loss honom.

KA­TA­RI­NA ÄR UPP­VUX­EN på Her­ting men efter gym­na­si­et läm­na­de hon stan. Hon var rast­lös, vil­le ut i värl­den och se sig om. Hon ham­na­de först i Schweiz där hon för­sörj­de sig på att stic­ka.

– Jag var där i två år och stic­ka­de helt gal­na gre­jer, långa skid­lu­vor var sål­de jag mas­sor. Det var van­ligt här hem­ma men helt nytt där. Se­dan stack jag till USA.

Hon har bott, rest och job­bat en hel del i USA. Bland an­nat ar­be­ta­de hon på ett tju­sigt konst­gal­le­ri i New York. Till­sam­mans med sin då­va­ran­de sam­bo be­stäm­de Ka­ta­ri­na sig för att emi­gre­ra till Austra­li­en. Allt var klap­pat och klart, till­stån­den god­kän­da och flyg­bil­jet­ter­na i prin­cip bo­ka­de. Då kom de förs­ta lar­men om ut­tun­na­de ozon­la­ger i Austra­li­en och pa­ret la om si­na pla­ner. Det blev Thailand i stäl­let.

– Jag ri­ta­de klä­der som vi lät sy upp i Thailand. Vi var på plats un­der he­la pro­duk­tio­nen och kun­de mi­ni­me­ra fel­mar­gi­na­ler­na. Se­dan åk­te vi hem och sål­de klä­der­na. Bland an­nat på Skrea strand.

– Vi gjor­de allt själ­va, ut­om att sy. Det var myc­ket jobb men ro­ligt.

Så små­ning­om blev det im­port av ame­ri­kans­ka mo­tor­cyklar och bi­lar men Ka­ta­ri­na var in­te nöjd. Hon ut­bil­da­de sig till Gö­te­borgs­gui­de, ar­be­ta­de som kon­fe­rens­chef ett tag och byt­te så små­ning­om in­rikt­ning igen. Konst och hant­verk har alltid va­rit ett in­tres­se men hon in­såg snabbt att hon var bätt­re på att säl­ja and­ras konst än sin egen.

– Jag har svårt att skil­jas från sa­ker som jag själv har ta­git fram, det lig­ger så myc­ket av mig själv i dem. Då är det myc­ket lät­ta­re att hjäl­pa and­ra konst­hant­ver­ka­re att säl­ja si­na sa­ker.

Ka­ta­ri­na har job­bat med ut­veck­lings­pro­jekt och med ut­red­ning­ar in­om kul­tur­bran­chen men ock­så som cu­ra­tor för in­ter­na­tio­nel­la ut­ställ­ning­ar i Eng­land, Bra­si­li­en, Ita­li­en och Sve­ri­ge.

SE­DAN 14 ÅR till­ba­ka ar­be­tar hon som pro­jekt­le­da­re och af­färs­ut­veck­la­re på Konst­hant­verk­cent­rum i Gö­te­borg men i sep­tem­ber by­ter hon jobb. Då blir hon läns­hem­slöjds­kon­su­lent med an­svar för ut­veck­ling i re­gi­on Väst­ra Gö­ta­land. Den nya ar­bets­plat­sen blir på vack­ra Nääs slott. Men först ska hon av­slu­ta ett an­tal på­gåen­de pro­jekt.

– Jag är in­blan­dad i Kul­tur­ka­la­set i Gö­te­borg och hål­ler i Up­mar­ket, en ut­ställ­nings­mark­nad med konst­hant­verk och de­sign.

Vid si­dan av ar­be­tet äg­nar sig Ka­ta­ri­na åt sin egen konst. Hon är ut­bil­dad mö­belsnic­ka­re och de­sig­ner, men just nu job­bar hon i lä­der och har pre­cis upp­täckt shi­bo­ri, en ja­pansk tek­nik att fär­ga

tyg. I höst har hon an­ta­gits till värm­länds­ka ke­ra­mika­ka­de­min.

– Det ska bli jät­te­ro­ligt, jag har alltid gjort myc­ket med hän­der­na och tyc­ker om att lä­ra mig nya sa­ker och det känns fint att hit­ta till­ba­ka till mitt eget ska­pan­de.

HON DRIVER OCK­SÅ den ide­el­la Fri­tidsa­gen­tu­ren i en gam­mal me­je­ri­bu­tik i Gö­te­borg där bå­de ny­bör­ja­re och mer eta­ble­ra­de konst­nä­rer kan vi­sa upp sig. Ge­nom Fri­tidsa­gen­tu­ren träf­far hon många män­ni­skor och det har knuf­fat

hennes eget ska­pan­de fram­åt. Men just nu har hon en väl­be­höv­lig pa­us från al­la måsten. Till­sam­mans med Jaxx vi­lar hon upp sig och häm­tar kraft i hemsta­den.

– Det är gans­ka lus­tigt egent­li­gen. Jag har rest runt en hel mas­sa och sökt efter nå­got, jag vet in­te rik­tigt vad, men så är det här hem­ma i Fal­ken­berg jag hit­tar det, sä­ger hon och för­sö­ker for­mu­le­ra vad det är:

– Att kän­na igen sig, att kän­na män­ni­skor­na, at­mo­sfä­ren. Ja, nå­got med igen­kän­ning­en är det nog.

För någ­ra år se­dan hyr­de hon ett som­mar­vis­te i Skrea som hon triv­des bra i. I år blev det Glom­men men dröm­men är att hit­ta ett pris­mäs­sigt över­kom­ligt fri­tids­hus att hy­ra el­ler kö­pa i el­ler runt Fal­ken­berg. Vil­ket är lät­ta­re sagt än gjort, kon­sta­te­rar Ka­ta­ri­na.

– Job­bar man i kul­tur­bran­schen blir man in­te rik och här ne­re kos­tar all­ting skjor­tan. Men om nå­gon har ett tips så går det bra att hö­ra av sig, sä­ger hon och skrat­tar. ÅTERUPPTÄCKTEN AV Fal­ken­berg har gjort hen­ne gott, Ka­ta­ri­na med­ger att hon kanske ser på sta­den med li­te väl en­tu­si­as­tis­ka ögon ibland men att det knap­past är nå­got pro­blem.

– Det är här jag lad­dar bat­te­ri­er­na. Jag blir lugn sam­ti­digt som upp­täc­kar­lus­ten gri­per tag i mig och jag åker runt på min scoo­ter och ser mig om­kring. Jag kän­ner mig hem­ma och blir lyck­lig när jag träf­far gam­la vän­ner el­ler stö­ter på nya sa­ker, sä­ger hon och rät­tar till Jaxx glas­ö­gon in­nan hon knäp­per fast hjäl­men för att åka på en ny upp­täckts­färd.

Bild: OLA FOL­KES­SON

KLÄDD FÖR ÅKTUR. Spans­ke vat­ten­hun­den Jaxx i rätt mun­de­ring för en tur på mat­tes scoo­ter. ”Han äls­kar att åka scoo­ter men han mås­te ha glas­ö­gon för att skyd­da ögo­nen”, be­rät­tar Ka­ta­ri­na Karls­son som far runt i barn­doms­sta­den Fal­ken­berg och upp­täc­ker nytt och gam­malt.

MOT NYA ÄVEN­TYR. Ka­ta­ri­na Karls­son trivs med att till­bringa som­rar­na i barn­doms­sta­den. Hon tar gär­na med sig hun­den Jaxx och åker på ut­flykt i om­giv­ning­ar­na.

Bild: OLA FOL­KES­SON

TRIVS. En må­nad om som­ma­ren åter­vän­der Ka­ta­ri­na Karls­son till barn­doms­sta­den. ”Det är här jag lad­dar bat­te­ri­er­na. Jag blir lugn sam­ti­digt som upp­täc­kar­lus­ten gri­per tag i mig och jag åker runt på min scoo­ter och ser mig om­kring.”

Bild: OLA FOL­KES­SON

Bild: OLA FOL­KES­SON

VAN RESENÄR. Jaxx trivs ut­märkt på scoo­tern och är minst li­ka en­tu­si­as­tisk över ut­flyk­ter­na som mat­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.