Bris­ter i sam­ar­be­te vid psy­kisk ohäl­sa

HALLAND: An­ta­let per­so­ner som li­der av psy­kisk ohäl­sa ökar sta­digt. Men en stor del av de drab­ba­de får ing­en hjälp, vi­sar en ny gransk­ning som Re­gi­on Halland ge­nom­fört.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - OLIVER KARLS­SON ok@hn.se

Pa­ti­en­ter skic­kas fram och till­ba­ka mel­lan pri­mär­vår­den och psy­ki­a­trin. Det vi­sar gransk­ning­en som gjorts av när­sjuk­vår­dens an­svar för per­so­ner med psy­kisk ohäl­sa.

Gransk­ning­en, som ge­nom­förts av Re­gi­on Hal­lands re­vi­so­rer, vi­sar att det finns bris­ter i sam­ar­be­tet mel­lan när­sjuk­vår­den och psy­ki­a­trin.

En van­lig vård­gång är så­dan att pa­ti­en­ter sö­ker sig till sin vård­cen­tral där en förs­ta be­döm­ning av de­ras till­stånd görs. Där be­dö­mer van­ligt­vis en lä­ka­re om pa­ti­en­tens psy­kis­ka ohäl­sa är av lind­rig, mått­lig el­ler svår ka­rak­tär.

Pa­ti­en­ter med svår psy­kisk ohäl­sa ska en­ligt styr­do­ku­ment till­hö­ra spe­ci­a­listpsy­ki­a­trin.

Men re­vi­so­rer­nas gransk­ning vi­sar att det­ta in­te är helt lätt gjort. Re­mis­ser skic­kas till psy­ki­a­trin där en lä­ka­re gör en förs­ta be­döm­ning och be­slu­tar om pa­ti­en­ten ska be­hand­las i psy­ki­a­trin el­ler in­te. Ett an­sen­ligt an­tal av de re­mis­ser som skic­kas till psy­ki­a­trin skic­kas dock till­ba­ka till när­sjuk­vår­den, vil­ket har fått re­vi­so­rer­na att re­a­ge­ra.

I INTERVJUER MED per­so­nal fram­kom­mer att när­sjuk­vår­den upp­le­ver att många av re­mis­ser­na kom­mer till­ba­ka trots att vård­cen­tra­lens upp­fatt­ning är att pa­ti­en­ten bör be­hand­las i psy­ki­a­trin.

Det­ta har lett till ett be­te­en­de där vård­cen­tra­len upp­le­ver att det in­te är nå­gon idé att re­mit­te­ra pa­ti­en­ter då de än­då ba­ra kom­mer till­ba­ka.

De grans­kan­de drar slut­sat­sen att det är pa­ti­en­ter­na som blir li­dan­de i det­ta bol­lan­de fram och till­ba­ka och att de där­för in­te er­bjuds op­ti­mal vård. Vård­cen­tra­ler­na upp­le­ver ock­så att de i vän­tan på tid för be­hand­ling i psy­ki­a­trin tving­as ”hål­la pa­ti­en­ter un­der ar­mar­na”, vil­ket kan le­da till att pa­ti­en­ter­nas till­stånd för­vär­ras.

FRÅN PSYKIATRINS SI­DA upp­levs det som att pa­ti­en­ter kom­mer på re­miss ut­an att upp­vi­sa de sym­tom som mo­ti­ve­rar vård i psy­ki­a­trin samt att de re­mis­ser som in­kom­mer i vissa fall är otyd­li­ga el­ler ofull­stän­di­ga och där­för skic­kas till­ba­ka.

Kjell Ivars­son, chef för när­sjuk­vår­den i re­gi­o­nen, menar att det­ta är ett pro­blem som de bå­da in­stan­ser­na upp­märk­sam­mat re­dan in­nan gransk­ning­en.

– Vi såg det re­dan när vi till­träd­de. Vi mås­te slu­ta tän­ka i ter­mer om vå­ra och di­na pa­ti­en­ter och bör­jar sam­ar­be­ta mer. Vi mås­te gå ifrån stup­rörstän­ket, sä­ger han.

Till­sam­mans med Go­ran De­lic, för­valt­nings­chef för psy­ki­a­trin i Halland, har man star­tat en pro­cess som syf­tar till att stär­ka sam­ver­kan mel­lan när­sjuk­vår­den och psy­ki­a­trin.

– DIALOGEN ÄR jät­te­vik­tig i det­ta. Vi mås­te ar­be­ta tätt till­sam­mans och ha många öpp­na ka­na­ler, sä­ger Kjell Ivars­son.

Mö­te­na mel­lan de bå­da led­nings­grup­per­na har hittills lett till tä­ta­re sam­ar­be­te i vår­den av barn och unga och miss­bru­ka­re. Pla­ner finns ock­så att när­ma sig varand­ra in­om vux­enpsy­ki­a­trin. I Hyl­te ar­be­tar man just nu med ett pro­jekt där må­let är att när­sjuk­vår­den och psy­ki­a­trin ska fin­nas un­der sam­ma tak.

Go­ran De­lic menar att det alltid kom­mer fin­nas vissa pa­ti­en­ter som fal­ler mel­lan sto­lar­na, men att må­let mås­te va­ra att mins­ka den­na grupp. För att gö­ra det­ta krävs kom­mu­ni­ka­tion mel­lan vård­gi­var­na.

– De pa­ti­en­ter­na kom­mer alltid fin­nas. Det kan bli så när det hand­lar om psy­kisk ohäl­sa. Det in­te är ett sta­tiskt till­stånd vi pra­tar om, det rör sig he­la ti­den i ett dy­na­miskt för­lopp. I dag finns styr­do­ku­ment som be­rät­tar vem som ska ha an­sva­ret för en pa­ti­ent. Sak­nas det en sam­syn i de oli­ka in­stan­ser­na vad som är lind­rig, mått­lig och svår psy­kisk ohäl­sa?

– På det sto­ra he­la finns det en sam­syn men just ef­tersom att det ibland rör sig om fle­ra di­a­gno­ser i dy­na­mis­ka för­lopp kan be­döm­ning­en bli svår. Då räc­ker det in­te att ha do­ku­ment som sä­ger vem som ska gö­ra vad ut­an det krävs ut­ö­kat sam­ar­be­te och där är vi på god väg med När­sjuk­vår­den. Jag skul­le sä­ga att den sam­ver­kans­struk­tur vi till­sam­mans byg­ger upp i Halland är unik för Sve­ri­ge, sä­ger Go­ran De­lic.

”ING­EN DIALOG”. Ni­na har bli­vit skic­kad fram och till­ba­ka i vår­den för si­na psy­kis ka pro­blem och upp­le­ver att hon in­te har fått

Bild: ROGER LARS­SON

FÖRBÄTTRING. Kjell Ivars­son, chef för re­gi­o­nens närsjukvård, be­rät­tar att man bör­jat sam­ver­ka tä­ta­re med psy­ki­a­trin den se­nas­te ti­den. Han tar upp vik­ten av att per­so­nal i när­sjuk­vår­den kan kon­sul­te­ra psy­ki­a­trin in­nan re­miss skic­kas.

Bild: ULF BÖRJESSON

KOM­MER ALLTID FIN­NAS. Pro­ble­met med att pa­ti­en­ter fal­ler mel­lan sto­lar­na är ound­vik­ligt, menar för­valt­nings­chef Go­ran De­lic.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.