Ett pin­samt ha­ve­ri till av­slö­jat. Vil­ken mi­nis­ter styr egent­li­gen lan­det?

LÅNGBÄNK. Outsour­cing­en in­om re­ge­rings­kans­li­et har up­pen­bar­li­gen gått för långt. Nu av­slö­jas även in­for­ma­tions­ha­ve­ri.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Maria Hal­des­ten 010-471 53 70 • maria.hal­des­ten@hn.se

LE­DA­RE 25/7. Efter obe­grip­ligt många da­gar av tyst­nad fanns skäl att hop­pas att Stefan Löfven skul­le ta chan­sen att vi­sa le­dar­skap. I stäl­let bjöd han på en fak­ta­re­pris, ett löf­te om ut­red­ning och ett av­slö­jan­de om häp­nads­väc­kan­de kom­mu­ni­ka­tions­pro­blem i den in­ners­ta re­ge­rings­kret­sen.

”Jag har för­tro­en­de för al­la stats­råd tills an­nat sägs”, löd det in­ö­va­de sva­ret. Var­på han för­sök­te to­na ned be­ty­del­sen av in­for­ma­tions­un­der­skot­tet bå­de in­om re­ge­rings­kans­li­et och gente­mot op­po­si­tio­nen.

DET ÄR SÅ man gör. Så för­kla­ra­de stats­mi­nis­tern bå­de stup­rörs­ar­be­tet och att re­ge­ring­en und­lå­tit att in­for­me­ra riks­da­gen om det ha­ve­ri som in­träf­fat, trots att det be­rör ri­kets sä­ker­het.

Vem tror Stefan Löfven skall kö­pa den för­kla­ring­en? Nog för att en chef skall kun­na de­le­ge­ra upp­gif­ter och att det är bra om de­par­te­ments­che­fer för­står att snabbt bör­ja vid­ta åt­gär­der i sam­ver­kan med be­rör­da/ drab­ba­de myn­dig­he­ter. Men bil­den av det kom­mu­ni­ka­tions­ha­ve­ri som nu teck­nas väc­ker allt fler frå­gor.

FINNS EN TYST över­ens­kom­mel­se mel­lan ett par av re­ge­ring­ens hittills mer re­spek­te­ra­de mi­nist­rar om att hål­la stats­mi­nis­tern ut­an­för, ex­em­pel­vis i syf­te att skyd­da äm­be­tet? Det han in­te vet kan han in­te av­krä­vas an­svar för, typ? Och var­för höll man i så fall det yt­terst be­rör­da stats­rå­det An­na Jo­hans­son ut­an­för – för att man ut­gick från att hon ock­så in­for­me­rats el­ler av and­ra skäl? Det kan i var­je fall knap­past va­ra för att hon är ett så­dant kon­troll­fre­ak att hon skul­le ha gått i ta­ket di­rekt. Hennes po­li­tis­ka kar­riär och ut­spel ta­lar ju för mot­sat­sen.

”Star­ka kon­troll­funk­tio­ner ten­de­rar att ska­pa or­ga­ni­sa­tions­kul­tu­rer där det blir vik­ti­ga­re att gö­ra sa­ker på rätt sätt än att gö­ra rätt sa­ker”. ”Stark kon­troll ten­de­rar ock­så att un­der­grä­va de an­ställ­das tillit”

SÅ SKREV AN­NA Jo­hans­son, då kom­mu­nal­råd i Gö­te­borg, i en de­battar­ti­kel i GP 2013. Det­ta i en replik till bland and­ra fi­nans­mi­nis­tern som nyss ställt krav på mer ord­ning och re­da och skar­pa­re kom­mu­nal re­vi­sion.

OM AN­NA JO­HANS­SON gått in för sitt mi­nisterupp­drag med sam­ma at­ti­tyd kan det kanske för­kla­ra ett och an­nat. Men sam­ti­digt bör sä­gas att hennes mind­re ni­tis­ka in­ställ­ning till kon­troll bi­dra­git till att hon vid upp­re­pa­de till­fäl­len ham­nat i det me­di­a­la strål­kas­tar­lju­set. Nu ly­ser det på hen­ne igen, hur hon än för­sö­ker duc­ka och skyl­la på den ena tjäns­te­man­nen efter den and­ra. Hon age­rar på pre­cis det fe­ga sätt som en an­nan Gö­te­borgs­po­li­ti­ker och par­ti­kam­rat en gång ra­sa­de över.

”STATS­MI­NIS­TERN LE­DER re­ge­ring­ens ar­be­te, till sin hjälp har han en stor stats­råd­be­red­ning med fullt av ju­ris­ter och ex­per­ter, men när det bli pro­blem har det va­rit noll koll och noll an­svar. Jag und­rar ba­ra: hur kan det kom­ma sig att man vill re­ge­ra men att man in­te vill ta an­svar? För mig är makt och an­svar ett och sam­ma, men det kanske har bli­vit omo­dernt?”

SÅ SKREV S-VETERANEN Leif Pag­rot­sky ir­ri­te­rat efter af­fä­rer­na kring bland an­nat Vat­ten­fall och va­pen­han­del med Sau­dia­ra­bi­en.

En mi­nister­post är in­te en an­ställ­ning, det är ett för­tro­en­de­upp­drag. Och även om Stefan Löfven är helt san­nings­en­lig när han sä­ger att han har för­tro­en­de för al­la stats­råd, de­lar en ma­jo­ri­tet i Sveriges riks­dag in­te den upp­fatt­ning­en. Kanske tror stats­mi­nis­tern att han nu spe­lar smart ge­nom att bol­la över den he­ta po­ta­ti­sen till op­po­si­tio­nen för miss­tro­en­de­för­kla­ring. Men det är in­te att sty­ra ett land, det är att väg­ra att ta an­svar.

Bild: STINA STJERNKVIST/TT

LANGEN GÅR. Nu för­står vi var­för Löfven låg kvar i häng­mat­tan. Han har re­dan outsour­cat job­bet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.