Po­lis på vi­ta du­ken.

Tor­kel Pe­ters­son re­kar för upp­följ­ning­en till fil­men Kopps.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - EL­SA HENRIKSDOTTER el­sa.henriksdotter@hn.se

Tor­kel Pe­ters­son är i Var­berg och re­kar för upp­följ­ning­en till fil­men Kopps. Ja, det blir en Kopps 2. Men det är in­te Tor­kel Pe­ters­sons förs­ta pri­o­ri­tet i dag. Hans ret­ro­bril­lor från 1978 har för­svun­nit på strand­pro­me­na­den.

– De är jät­te­vik­ti­ga. Al­la som har sett Kopps­fil­men vet vil­ken stor roll sol­glas­ö­go­nen spe­lar. Det här skul­le va­ra en ny va­ri­ant. Ett par sol­glas­ö­gon fast på sam­ma te­ma, sä­ger Tor­kel Pe­ters­son all­var­ligt och av­slö­jar sam­ti­digt att ar­be­tet på upp­föl­ja­ren är i full gång.

Han syf­tar på sin gam­la roll­fi­gur Ben­ny ”the cop”. Lo­kal­po­li­sen som låt­sas va­ra en su­per­snut som dröm­mer om hur han skju­ter ner tre rå­na­re med pi­sto­len in­stop­pad i gyl­fen. Allt med sol­glas­ö­go­nen på.

Tor­kel Pe­ter­son tap­pa­de de nya och vik­ti­ga sol­glas­ö­go­nen nå­gon­stans på strand­pro­me­na­den på väg från Apel­vi­ken nat­ten mot sön­da­gen efter en privat fest.

– Det finns kanske en kri­mi­nal­histo­ria i bak­grun­den, ett kon­kur­re­ran­de film­bo­lag som vill för­stö­ra och ta­git dem, sä­ger Tor­kel med ett skratt.

KULTFILMEN KOPPS HA­DE premiär 2003 i re­gi av Jo­sef Fa­res med bland and­ra Fa­res Fa­res, Tor­kel Pe­ters­son och Gö­ran Rag­ner­stam i hu­vud­rol­ler­na samt Sis­se­la Ky­le och Eva Rö­se. Hand­ling­en kret­sar kring en li­ten lokal po­lis­sta­tion där po­li­ser­na in­te har nå­got att gö­ra. En dag med­de­lar po­lis­led­ning­en att sta­tio­nen ska läg­gas ner på grund av den lå­ga brotts­lig­he­ten i sta­den. Nå­got som po­li­ser­na be­stäm­mer sig för att änd­ra på.

Nu blir det allt­så en upp­föl­ja­re – med po­lis­sta­tio­nen i Var­berg som fö­re­bild.

– Det är en bra plats att gö­ra re­se­arch på. För­ra gång­en var det Ta­nums­he­de, sä­ger Tor­kel.

Han har till och med en egen kon­takt­per­son hos Var­bergs­po­li­sen.

Tor­kel Pe­ters­son ar­be­tar med ma­nu­set och det är osä­kert när man ska bör­ja fil­ma men even­tu­ellt re­dan näs­ta år.

Kopps spe­la­des in i Dals­land och sågs av över 700 000 tu­sen bio­be­sö­ka­re. Fil­men lär ha dra­git in mer än 58 mil­jo­ner kro­nor och är en av de störs­ta suc­cé­er­na nå­gon­sin i svensk film­histo­ria.

Tor­kel Pe­ters­son och hans fru Lot­ta Fors­berg har vand­rat strand­pro­me­na­den fram och till­ba­ka fle­ra gång­er för hit­ta glas­ö­go­nen. De hop­pas nu att Var­bergs­bor­na ska hål­la ögo­nen öpp­na efter bril­lor­na.

– Om nå­gon hit­tar dem får de gär­na kon­tak­ta Hal­lands Ny­he­ters re­dak­tion så de kan kon­tak­ta mig, sä­ger Tor­kel och hop­pas på ett lyck­ligt slut på det­ta myste­ri­um.

Bild: PRIVAT

SOL­GLAS­Ö­GO­NEN. Så här ser de bort­tap­pa­de glas­ö­go­nen ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.