Tång rör upp käns­lor

ELIN, 12: ”DET ÄR VÄL­DIGT ÄCKLIGT NÄR DET ÄR SÅ MYC­KET TÅNG.”

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - ELLINOR SVENS­SON ellinor.svens­son@hn.se

Det är svårt att ba­da på den söd­ra de­len av stran­den i Glom­men. Me­ter­vis av tång mås­te först va­das ige­nom vil­ket får Glom­men­bor att re­a­ge­ra. Att ren­sa stran­den på tång är en be­döm­nings­frå­ga menar kom­mu­nen, men främst hand­lar det om eko­no­mi.

Mot­strä­vi­ga steg ge­nom en gytt­je­lik­nan­de sör­ja. Fle­ra i Glom­men är upp­rör­da över tång­en som bre­der ut sig längs strand­kan­ten. – Vi har ringt kom­mu­nen, men ingen­ting hän­der, sä­ger Glom­men­bon Lars Gustafsson.

På den kilo­me­ter­långa stran­den i Glom­men lig­ger män­ni­skor och so­lar. Allt fler har valt den nor­ra si­dan att ba­da vid, för­kla­rar Kristin Ry­berg och Ni­na Klarquist som bor i Glom­men, ef­tersom tång bre­der ut sig på he­la den söd­ra si­dan av stran­den. I 10-15 me­ter mås­te de som vill ba­da va­da in­nan de kom­mer ut från den brungråa sör­jan.

– Det är in­te alls ro­ligt när det ser ut så­här. Det bru­kar tas hand om bätt­re på som­ma­ren, sä­ger Kristin Ry­berg.

Hon be­rät­tar att många har ringt och kla­gat hos kom­mu­nen och frå­gat var­för de in­te har ta­git upp tång­en som lig­ger och rutt­nar vid strand­kan­ten.

Jer­ry Bengts­son på kust- och skog­för­valt­ning­en sä­ger att de för­sö­ker ta hand om så myc­ket tång som möj­ligt men att det ock­så är en ba­lans­gång mel­lan de and­ra syss­lor­na som ska skö­tas vid strän­der­na.

– Vi gör be­döm­ning­en själ­va om det är till­räck­ligt myc­ket tång. Men se­dan mås­te vi tän­ka på vår bud­get och den på­ver­kas ju av po­li­ti­ker­na, sä­ger han.

YT­TER­LI­GA­RE EN för­kla­ring till var­för tång­en in­te ploc­kats upp är att ma­ski­ner­na som an­vänds in­te kan kö­ras i vatt­net på grund av att de in­te går på mil­jö­ol­jor. De kan hel­ler in­te kö­ra för nä­ra strand­kan­ten då ma­ski­nen helt plöts­ligt kan sjun­ka ner i mar­ken.

– Vi ha­de gär­na ploc­kat upp tång­en men det är främst en eko­no­misk frå­ga. Ha­de vi fått mer peng­ar så ha­de vi kun­nat gö­ra mer, sä­ger Jer­ry Bengts­son.

ELIN RY­BERG, 12 och Han­na Gustafsson, 12, sä­ger att de ibland har und­vi­kit att ba­da den här som­ma­ren.

– Det är väl­digt äckligt när det är så myc­ket tång, sä­ger Han­na Gustafsson.

Hon be­rät­tar att hon brän­de sig på en bränn­ma­net som hon in­te såg ef­tersom den låg un­der all tång.

– Många går ju bort till den and­ra de­len av stran­den, men vi bor ju pre­cis här och har alltid ba­dat här se­dan vi var små, sä­ger Elin Ry­berg.

Motvil­li­ga steg de ut i tång­en. De äld­re bar­nen vå­gar sig ut me­dan någ­ra yng­re får bä­ras över av si­na för­äld­rar.

– Det har ald­rig va­rit så här il­la in­nan. Nu vå­gar vissa barn in­te ba­da alls, sä­ger Glom­ma­bon Elin Jo­hans­son och fort­sät­ter:

– Men det är en pri­o­ri­te­rings­frå­ga, Skrea strand vär­de­sätts hög­re.

JER­RY BENGTS­SON SÄ­GER att det är en van­lig upp­fatt­ning hos bo­en­de vid de and­ra strän­der­na.

– Vi för­sö­ker ef­ter­strä­va så att al­la strän­der vär­de­sätts li­ka, sä­ger han.

SKRÄMMER BADARE. Syst­rar­na Han­na och Cla­ra Gustafsson, Pol­ly Nils­son och syst­rar­na Em­ma och Elin Ry­berg, sä­ger att det ald­rig va­rit så här il­la in­nan och har ibland und­vi­kit att ba­da i år på grund av tång­en.

Bil­der: ELLINOR SVENS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.