För­lus­ter i väl­fär­den?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - di­strikts­ord­fö­ran­de Krist­de­mo­kra­ter­na Halland Lar­ry Sö­der (KD) riks­dags­le­da­mot

VÄLFÄRD. Den röd­grö­na re­ge­ring­ens väl­färds­ut­red­ning, där även frå­gan om vins­ter i väl­fär­den ingick, läm­na­de i bör­jan av maj sitt slut­be­tän­kan­de. Ut­re­da­ren Il­mar Ree­pa­lu fö­re­slår ett så kal­lat vinst­tak. Det fö­re­slag­na vinst­ta­ket på 7 pro­cent, ska märk­ligt nog, av­se det ope­ra­ti­va re­sul­ta­tet och in­te re­sul­tat­räk­ning­en.

KRI­TI­KEN MOT för­sla­get har va­rit mas­siv från många håll, in­te minst från nä­rings­li­vet och and­ra ak­tö­rer på om­rå­det, bland an­nat stif­tel­ser. För­sla­gets kon­se­kven­ser, för den svens­ka väl­färdsmo­del­len med val­fri­het och kon­kur­rens, är svå­ra att över­blic­ka. Ho­tet mot ak­tö­rer in­om väl­färds­sek­torn är i och med för­sla­get re­alt och skul­le få di­rekt ne­ga­tiv in­ver­kan på att upp­rätt­hål­la till­gäng­lig­het och oli­ka ut­bud in­om vård och om­sorgs­sek­to­rer­na. Det­sam­ma gäl­ler ut­bild­nings­si­dan.

Den förs­ta frå­gan, som mås­te stäl­las mot he­la tan­ken bakom för­sla­gen i ut­red­ning­en, är hur re­ge­ring­en tror att man kan be­dri­va nå­gon verk­sam­het över­hu­vud­ta­get ut­an ett över­skott. Själ­va grun­didén bakom för­sla­gen mås­te kopp­las till de sto­ra un­der­skot­ten in­om kom­mun- och lands­tings­sek­torn. Ett ta­lan­de bot­tenex­em­pel är den ned­lag­da för­loss­nings­vår­den i Sol­l­ef­teå, där man nu vill ut­bil­da all­män­he­ten i att för­lö­sa ha­van­de möd­rar i pri­vat­bi­lar!

AND­RA MÄRKLIGA re­so­ne­mang från väns­ter­si­dan är att skat­ter in­te ska an­vän­das för att kö­pa tjäns­ter, som kan ge en vinst för det fö­re­tag som ut­för tjäns­ten. Bok­stav­ligt mås­te då al­la köp av va­ror och tjäns­ter gö­ras in­om of­fent­lig sek­tor. Kon­se­kven­sen blir att den of­fent­li­ga sek­torn in­te kan le­ve­re­ra de va­ror och tjäns­ter, som fordras för att säk­ra vå­ra med­bor­ga­res be­hov av vård, om­sorg och ut­bild­ning. Själ­va re­so­ne­mang­et fal­ler på sin egen orim­lig­het.

VI TYC­KER ATT re­ge­ring­en istäl­let bor­de äg­na mer tid åt att för­bju­da el­ler mot­ver­ka för­lus­ter i väl­fär­den och att med­bor­gar­nas skat­ter an­vänds på ett ef­fek­tivt sätt! Det är in­te ac­cep­ta­belt att skatte­me­del stop­pas i in­ef­fek­ti­va, för­le­ga­de struk­tu­rer och or­ga­ni­sa­tio­ner in­om väl­färds­om­rå­det, som in­te förmår mot­sva­ra de be­hov som finns hos be­folk­ning­en. Att täc­ka upp sto­ra bud­get­hål i kom­mu­na­la- och lands­tings­kom­mu­na­la verk­sam­he­ter med stän­digt nya skat­te­höj­ning­ar, för att om möj­ligt upp­nå ba­lanskra­vet, kan in­te va­ra god­tag­bart över tid.

I Halland finns idag 49 vård­cen­tra­ler varav 25 är driv­na i privat re­gi. Ca 160 000 hallän­ning­ar är lis­ta­de på de se­na­re. Re­dan idag finns det i vissa de­lar av lä­net pro­blem med kö­er till vå­ra vård­cen­tra­ler. Den som tror att Ree­pa­lus för­slag med vinst­tak kom­mer att kor­ta des­sa kö­er har med för­lov sagt brist på gott om­dö­me.

SVE­RI­GE BE­HÖ­VER EN ny syn på väl­fär­den, där företagande och män­ni­skors vil­ja att bi­dra, ska ses som en vik­tig del i vårt sam­häl­le. Oe­gent­lig­he­ter och miss­bruk ska alltid be­käm­pas och beiv­ras. Vinst­för­bud kom­mer på in­tet sätt att åt­gär­da det­ta ut­an istäl­let för­hind­ra vik­ti­ga sam­hälls­in­sat­ser från privat driv­na fö­re­tag, vil­ka idag ut­gör en omist­lig för­ut­sätt­ning för vård- och om­sorgs­sek­torn.

Lars Gustafsson (KD)

Bild: JESSICA GOW / SCANPIX

VÅRDBEHOV. Sve­ri­ge be­hö­ver en ny syn på väl­fär­den, skri­ver Lars Gustafsson (KD) och Lar­ry Sö­der (KD).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.