”Att cyk­la kan va­ra som ett cock­tail­par­ty på hjul”

CY­KEL I VAR­BERG DEL 3: SÅ KAN DU BLI SÄKRARE PÅ VÄGEN

Hallands Nyheter - - Varberg - LOT­TA OLSSON lot­ta.olsson@hn.se

För att kun­na ha kul på hjul mås­te sä­ker­he­ten kom­ma i förs­ta hand, tyc­ker Su­zan­ne Gadd på cy­kel­klub­ben CK Wa­no. HN häng­er med på en väl­be­höv­lig cy­kel­sko­la – i Var­berg är näm­li­gen sing­e­lo­lyc­kor all­ra van­li­gast.

Ute på Ginst­le­den bakom Na­tu­rum får bi­lar in­te kö­ra. Här läg­ger sig cy­klis­ter­na från CK Wa­no i två led efter varand­ra och bil­dar det som på cy­kel­språk kal­las en klunga el­ler två­par. HN:S re­por­ter har fått föl­ja med ut för att få en lek­tion i att cyk­la sä­kert. Det vi­sar sig snart väl­be­höv­ligt. Ef­tersom man lig­ger så nä­ra cy­klis­ten fram­för och bred­vid sig, be­hö­ver man ha full koll på sitt ma­nu­ellt driv­na for­don och den om­gi­van­de tra­fi­ken.

– JAG BRU­KAR SÄ­GA att cyk­la kan va­ra som ett cock­tail­par­ty på hjul, man by­ter gran­ne var och varan­nan mi­nut och kan där­för ha i gång ett ti­o­tal sam­tal på sam­ma gång. Men ef­tersom man lig­ger så nä­ra varand­ra mås­te man va­ra ly­hörd, brom­sa var­samt och va­ra tyd­lig i tra­fi­ken, an­nars kan man sab­ba för he­la grup­pen, sä­ger Su­zan­ne Gadd som är kas­sör och in­struk­tör i CK Wa­no.

Hon be­rät­tar att myc­ket av sä­ker­he­ten hand­lar om att för­be­re­da sig in­nan man väl bör­jar cyk­la och om att ha koll på cy­kel, klä­der och reg­ler. I bil­der­na här in­till finns en gui­de till sa­ker Su­zan­ne Gadd tyc­ker är ex­tra vik­ti­ga att ha koll på.

EN SOM SKUL­LE hål­la med hen­ne i mångt och myc­ket är kom­mun­po­li­sen Ri­chard Hil­ler. Han för­kla­rar att det finns en klar över­vikt i olycks­sta­tisti­ken. Av de ung­e­fär 200 cy­ke­lo­lyc­kor som sker var­je år är ma­jo­ri­te­ten sing­e­lo­lyc­kor.

– Folk cyklar om­kull av oli­ka an­led­ning­ar. Van­li­gast är för hög fart el­ler al­ko­hol. Pre­cis som vid bi­lo­lyc­kor så är det näs­tan jämt has­tig­he­ten som är felet, sä­ger Ri­chard Hil­ler.

”Det cy­klis­ter upp­le­ver är job­bigt med bi­lar är nog att bi­lis­ter in­te sak­tar ned och ger ut­rym­me om man cyklar på bil­vä­gar. Vil­ket man ab­so­lut får gö­ra.”

po­lis

”Oav­sett vem som är skyl­dig kom­mer det alltid va­ra cy­klis­ten som ska­dar sig mest.”

po­lis

Att ha en cy­kel som fun­ge­rar är vik­tigt för sä­ker­he­ten men ock­så för att kän­na sig trygg på sa­deln. Det in­ne­bär att cy­keln ska va­ra rätt in­ställd för cy­klis­ten. Sa­deln ska va­ra i en höjd där du in­te sit­ter och vag­gar för att nå till pe­da­ler­na. Man ska ock­så ve­ta hur broms och väx­lar fun­ge­rar. Se­dan ska cy­keln ha re­flex­er, ring­kloc­ka, vit lam­pa fram och röd lam­pa bak.

RI­CHARD HIL­LER RI­CHARD HIL­LER GRUPPÖVNING. Ge­nom att cyk­la tätt in­till and­ra krävs stör­re kon­cent­ra­tion och mer

Bild: JONATAN BYLARS

VÄLSITTANDE. Su­zan­ne Gadd vi­sar hur cy­kel­hjäl­men ska sit­ta: rem­men un­der ha­kan ska va­ra tight och hjäl­men ska sit­ta en till två cen­ti­me­ter ovan­för ögon­bry­nen.

Bild: JONATAN BYLARS

UTRUSTAD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.