Miss­tro­en­de­vo­tum än­nu ett al­ter­na­tiv

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Stats­mi­nis­ter Stefan Löfvens press­kon­fe­rens gav in­te op­po­si­tio­nen de svar de vill ha.

– Stefan Löfven väc­ker näs­tan fler frå­gor än vad han be­sva­rar, sä­ger An­na Kin­berg Bat­ra (M).

An­na Kin­berg Bat­ra tyc­ker att det ser ut som att Stefan Löfven för­sö­ker skyl­la ifrån sig.

– Re­ge­ring­en har en chef och det är stats­mi­nis­tern, om då an­sva­rig mi­nis­ter upp­täc­ker en stor sä­ker­hets­risk, var­för ska man då in­te in­for­me­ra stats­mi­nis­tern?

Hon ute­slu­ter in­te en miss­tro­en­de­för­kla­ring mot en el­ler fle­ra mi­nist­rar trots in­for­ma­tio­nen i går.

Miss­tro­en­de­vo­tum är ett al­ter­na­tiv för fle­ra op­po­si­tions­le­da­re.

– Det som va­rit ett ha­ve­ri in­om Transportstyrelsen vi­sar sig nu ock­så va­ra ett in­for­ma­tions­ha­ve­ri in­om re­ge­ring­en, sä­ger Cen­ter­le­da­ren An­nie Lööf.

Hon för­vän­tar sig att re­ge­ring­en kom­mer att ge fler svar un­der da­gens mö­te med samt­li­ga par­ti­er.

Li­be­ra­ler­nas le­da­re Jan Björ­klund tyc­ker det är märk­ligt att in­for­ma­tio­nen om Trans­port­sty­rel­sens It-ha­ve­ri in­te nått stats­mi­nis­tern ti­di­ga­re.

–Ef­tersom att de själ­va be­skri­ver det som ett ha­ve­ri och myc­ket all­var­ligt. Det är otro­ligt märk­ligt att någ­ra stats­råd skul­le ha hål­lit det­ta hem­ligt för stats­mi­nis­tern, sä­ger Björ­klund som in­te hel­ler ute­slu­ter en miss­tro­en­de­för­kla­ring.

Krist­de­mo­kra­ter­nas par­ti­le­da­re Eb­ba Busch Thor an­ser att hon fick be­skå­da ett dub­bel­ha­ve­ri på stats­mi­nis­terns press­kon­fe­rens.

– Han ger grönt ljus till si­na stats­råd att de in­te in­for­me­ra­de honom, trots att de ha­de kän­ne­dom om att det fanns risk för ri­kets sä­ker­het. Han an­ser att det är ok.

Hon sä­ger att det är oac­cep­ta­belt och hål­ler fast i frå­gan om miss­tro­en­de.

Väns­ter­le­da­ren Jonas Sjöstedt tyc­ker det är en svag­het att man in­te ver­kat in­for­me­ra varand­ra i re­ge­ring­en. Fram­för allt ifrå­ga­sät­ter han in­fra­struk­tur­mi­nis­ter An­na Jo­hans­son (S).

– Att an­sva­rig mi­nis­ter in­te ve­tat vad som sker in­om hennes eget om­rå­de, ing­er ing­et för­tro­en­de alls. Jag kan in­te sä­ga att miss­tro­en­de­för­kla­ring­en ute­sluts än, sä­ger han.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na går längst i sin kri­tik och krä­ver att An­na Jo­hans­son, An­ders Yge­man och Pe­ter Hul­tqvist av­går.

– Om stats­mi­nis­tern in­te av­satt de be­rör­da mi­nist­ra rna fö­re riks­da­gens öpp­nan­de, kom­mer SD be­gä­ra miss­tro­en­de­vo­tum mot stats­mi­nis­tern, om ing­et dras­tiskt hän­der, sä­ger Pau­la Bi­e­ler, risk­dags­le­da­mot för SD, till SVT Nyheter. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.