Trumps svär­son to­nar ned rys­s­kon­tak­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen - Mat­ti­as Mächs/ Ivar An­der­sen/

Usa­ja­red Kush­ner, svär­son och råd­gi­va­re till USA:S pre­si­dent Do­nald Trump, för­ne­kar att han kon­spi­re­rat med Ryss­land un­der pre­si­dent­vals­kam­pan­jen.

– Låt mig va­ra väl­digt tyd­lig, jag har in­te va­rit i mas­ko­pi med Ryss­land, sä­ger Kush­ner efter en ut­fråg­ning i se­na­tens un­der­rät­tel­seut­skott.

Ut­fråg­ning­en sked­de bakom lyck­ta dör­rar men när Kush­ner ef­teråt möt­te pres­sen var hans bud­skap tyd­ligt.

– Al­la mi­na hand­ling­ar var kor­rek­ta, sä­ger han.

Kush­ner tilläg­ger att Trump in­te tog hem pre­si­dent­va­let tack va­re rysk hjälp, ut­an ef­tersom han be­drev en smar­ta­re kam­panj än sin mot­stån­da­re.

– Att an­ty­da någon­ting an­nat är att för­löj­li­ga de som rös­ta­de på honom, sä­ger Kush­ner.

I öv­rigt var Kush­ners kor­ta re­do­gö­rel­se en or­da­grann upp­rep­ning av ett skrift­ligt ut­ta­lan­de han släpp­te ti­di­ga­re i går. I ut­ta­lan­det kom­men­te­rar Kush­ner bland an­nat fjol­å­rets mö­te med en rysk ad­vo­kat som påstods ha kom­pro­met­te­ran­de in­for­ma- ti­on om Trumps mot­stån­da­re i pre­si­dent­va­let, Hil­la­ry Clin­ton.

Kush­ner be­skri­ver mö­tet som ett slö­se­ri med tid att han för­sök­te av­slu­ta det så snabbt som möj­ligt. En­ligt Kush­ner var mö­tet ett av hund­ra­tals un­der kam­pan­jen och var så be­ty­del­se­löst att han helt glöm­de bort att det ägt rum. Det ska ock­så ha va­rit an­led­ning­en till att han ur­sprung­li­gen in­te re­dogjor­de för mö­tet när un­der­rät­tel­se­tjäns­ten FBI efter val­se­gern ge­nom­för­de en per­son­kon­troll av den nya ad­mi­nist­ra­tio­nens med­lem­mar.

I dag ska Kush­ner åter­i­gen frå­gas ut av re­pre­sen­tant­hu­sets un­der­rät­tel­seut­skott. I mor­gon är Trump jr och Mana­fort kal­la­de att vitt­na in­för se­na­tens rätts­kom­mit­té i en öp­pen ut­fråg­ning.

FOTO: EVAN VUCCI/AP

Ja­red Kush­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.