Så ska Sve­ri­ge ta sista kli­vet mot Em-kvarts­fi­nal.

FOTBOLL: EM Star­tel­van kom­mer in­te att va­ra sig lik när Sve­ri­ge mot Ita­li­en de­fi­ni­tivt ska säk­ra en kvarts­fi­nal­plats. – Vi har bol­lat mel­lan tre oli­ka upp­ställ­ning­ar, sä­ger för­bunds­kap­te­nen Pia Sund­ha­ge.

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter -

Sund­ha­ge och res­ten av trä­narsta­ben gjor­de två för­änd­ring­ar i star­tel­van till mat­chen mot Ryss­land jäm­fört med i pre­miä­ren mot Tyskland.

Nu, till den av­slu­tan­de grupp­spels­mat­chen mot Ita­li­en, kom­mer det att stu­vas om på nytt.

– Det blir för­änd­ring­ar. Det är en ba­lans­gång mel­lan att gö­ra för­änd­ring­ar och be­hål­la det vi har spe­lat med. En för­änd­ring som är in­tres­sant är ju by­te­na, och de har fun­ge­rat väl­digt bra i de två mat­cher­na vi har spe­lat. Vil­ka man by­ter in är vik­tigt, och det är en av vå­ra styr­kor, sä­ger Sund­ha­ge.

Hon er­kän­ner att det har va­rit ex­tra svårt att be­stäm­ma hur el­van mot Ita­li­en ska for­me­ras. Fle­ra sa­ker har spe­lat in, bland an­nat om vik­ti­ga spe­la­re be­hö­ver vi­la in­för slut­spe­let.

– Så­dant spe­lar ju roll. Men först och främst, när vi ploc­kar in en spe­la­re så vill vi gö­ra det för att få till en förbättring. Ett bra ex­em­pel från för­ra mat­chen är Han­na Fol­kes­son, sä­ger Pia Sund­ha­ge.

MOT RYSS­LAND KOM Ro­sen­gård­mitt­fäl­ta­ren in i den and­ra halv­le­ken i stäl­let för Li­sa Dahl­kvist, och det är in­te omöj­ligt att Fol­kes­son får chan­sen från start mot Ita­li­en.

– Vi har väl­digt of­ta spe­lat med Ca­ro­li­ne Se­ger och Li­sa Dahl­kvist, och de har spe­lat bra, men här val­de vi att ploc­ka in Fol­kes­son. Och in­te för att hon ska få spel­tid ut­an för att hon ska för­änd­ra mat­chen.

– Hon bå­de vin­ner nick­du­el­ler, kom­mer till skott nå­gon gång och

gör Ca­ro­li­ne Se­ger bra, skul­le jag sä­ga.

Stina Black­ste­ni­us trä­na­de ock­så för fullt på mån­da­gen och är, pre­cis som res­ten av det svens­ka laget, spel­klar.

En­ligt lands­lagslä­ka­ren Mats Börjesson har det ald­rig va­rit nå­gon stör­re oro kring an­fal­la­rens sta­tus – Black­ste­ni­us byt­tes ut mot Ryss­land efter att ha fått en re­jäl smäll mot hu­vu­det.

– Vi har ju haft hängs­len och liv­rem här, och det ha­de sä­kert fun­ge­rat bra att kö­ra hår­da­re re­dan ti­di­ga­re, men vi har va­rit för­sik­ti­ga, sä­ger Mats Börjesson.

Sve­ri­ge top­par grup­pen in­för mat­chen mot Ita­li­en, fö­re Tyskland på bätt­re mål­skill­nad. Vil­ket lag som kom­mer att vän­ta i kvarts­fi­nal be­ro­en­de på om Sve­ri­ge blir et­ta el­ler tvåa kom­mer va­ra klart re­dan in­nan Sveriges match. Men för Sund­ha­ge är det in­te ak­tu­ellt att spe­la för ett spe­ci­fikt resultat.

– Vi går för se­ger. Var­je gång vi spe­lar vill vi vin­na, för att re­spek­te­ra spe­let och mot­stån­det.

– Det kom­mer ge oss myc­ket själv­för­tro­en­de att vin­na och slu­ta högst upp i ta­bel­len.

MED FRÅN START? Han­na Fol­kes­son gjor­de ett starkt in­hopp mot Ryss­land och är hög­ak­tu­ell som start­s­pe­la­re mot Ita­li­en, i stäl­let för Li­sa Dahl­kvist

Bild: CARL SANDIN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.