Fri­da Hall­gren tar plats i Sol­si­dang­äng­et.

”Kind­pus­sas med Anet­te, det är här­ligt. Åka båt med Mic­kan är ock­så ro­ligt.” FRI­DA HALL­GREN

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter - MATHILDA OLAUSSON/TT

In­spel­ning­en av ”Sol­si­dan”fil­men är klar. Nu står det klart att ”Frö­ken Fri­man”-stjär­nan Fri­da Hall­gren kom­mer att gö­ra en roll i fil­men.

– Kind­pus­sas med Anet­te, det är här­ligt. Åka båt med Mic­kan är ock­så ro­ligt, sä­ger hon.

Efter Sven Woll­ter och Hen­rik Schyf­fert är nu än­nu ett tungt namn klart för den kom­man­de ”Sol­si­dan”-fil­men – Fri­da Hall­gren, känd från bland an­nat ”Frö­ken Fri­mans krig” och ”Så som i him­me­len”.

Hon spe­lar Bel­la, en kol­le­ga till Fe­lix Hern­grens roll­fi­gur Alex.

– Hon kom­mer in i histo­ri­en via tand­läkar­bran­schen, hon säl­jer tan­dimplan­tat, och på­ver­kar de all­ra fles­ta ka­rak­tä­rer­na på ett gans­ka ro­ligt sätt. Mer än så kan jag in­te sä­ga, sä­ger Fri­da Hall­gren.

”SOL­SI­DAN” SÄNDES I fem sä­song­er mel­lan 2010 och 2015 och ses av en del som en av de bäs­ta svens­ka ko­me­di­se­ri­er­na nå­gon­sin.

– Det är gans­ka ab­surt när se­ri­en har fun­nits så pass länge, det känns som att man kli­ver in i tv:n. ”Men gud, där är Ove i full mun­de­ring, och han ska pra­ta med mig!”, li­te så­där, sä­ger Fri­da Hall­gren.

Hon tyc­ker att fil­men fort­sät­ter i sam­ma an­da som tv-se­ri­en.

– Ka­rak­tä­rer­na ut­sätts för stör­re pröv­ning­ar på oli­ka vis. Men den

hand­lar ock­så myc­ket om vän­skap, tyc­ker jag, sä­ger Fri­da Hall­gren.

Fri­da Hall­gren sä­ger att det känns kul att spe­la i fil­men. Men det finns ock­så en ut­ma­ning i att spe­la Bel­la.

– Hon är en gans­ka ve­lig per­son, som tar till­ba­ka sa­ker hon sä­ger i sam­ma me­ning. Det är ut­ma­nan­de att gö­ra det, jag menar, hur är en så­dan män­ni­ska? El­ler jag be­hö­ver in­te le­ta, jag är gans­ka myc­ket så själv, sä­ger hon.

Kort efter att TT in­ter­vju­a­de Fri­da Hall­gren kom be­ske­det att skå­de­spe­la­ren Mi­chael Nyqvist har av­li­dit. Han och Fri­da Hall­gren spe­la­de mot varand­ra i ”Så som i him­me­len”. I ett mejl skri­ver hon:

”MICKEÅ BETYDDE VÄL­DIGT myc­ket för mig. Att få spe­la till­sam­mans med honom är nå­got av det fi­nas­te jag har upp­levt och det vi ska­pa­de till­sam­mans är jag enormt stolt över. Han lär­de mig mas­sor bå­de som skå­de­spe­la­re och per­son och jag trod­de att jag skul­le få många chan­ser att mö­ta honom igen, som vän och kol­le­ga. Jag är oer­hört led­sen över att han är bor­ta.”

”Sol­si­dan”-fil­men har premiär i jul.

Bild: LIN­NEA RHEBORG

SOL­SI­DAN-KLAR. Fri­da Hall­gren, känd från bland an­nat ”Frö­ken Fri­mans krig”, är klar för nya ”Sol­si­dan”-fil­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.