OS högs­ta pri­o­ri­tet för Han­sen

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­TON SVENS­SON TT

Pia Han­sen sik­tar mot OS i To­kyo 2020. Se­dan kan kar­riä­ren va­ra över. – Jag ser in­te läng­re än så, sä­ger hon.

Pia Han­sen tog Os-guld i Syd­ney i dub­beltrap. Fy­ra år se­na­re – i OS i Aten – mis­sa­de hon fi­na­len och slu­ta­de nia. Efter det har det va­rit täm­li­gen tyst kring Os-guld­me­dal­jö­ren.

Se­dan en tid till­ba­ka har hon spo­lat dub­beltrap – då gre­nen in­te läng­re finns på Os-pro­gram­met – och sat­sar en­kom på olym­pisk trap.

Efter tre ra­ka OS ut­an del­ta­gan­de sik­tar nu Pia Han­sen på att för­sö­ka kva­li­fi­ce­ra sig till OS i To­kyo 2020.

– Jag har alltid som mål att kom­ma dit. Det är ba­ra hop­pas att jag får eko­no­min till det och att jag kan kva­li­fi­ce­ra mig. Det är in­te lätt att kva­li­fi­ce­ra sig till ett OS. Men det lång­sik­ti­ga må­let är det, sä­ger hon.

Pia Han­sen ska fyl­la 52 år se­na­re i år. Skul­le hon nå OS i To­kyo så skul­le det va­ra vid en ål­der av 55.

TILL SKILL­NAD FRÅN många and­ra id­rot­ter kan en ut­ö­va­re i olym­pisk trap häv­da sig väl, trots en ål­der som skul­le ha sig­na­le­rat pen­sion.

– Så länge du tyc­ker att det är ro­ligt och så länge som du har sy­nen och re­ak­tio­nen med dig så är det inga pro­blem. Det finns en ka­na­den­sis­ka som hål­ler på fort­fa­ran­de och hon är 65 och jag vet in­te hur många Vm-guld hon har vun­nit. Hon har va­rit ak­tiv se­dan hon var 20 och hon har va­rit i världs­e­li­ten i 40 år. Det hand­lar om mo­ti­va­tion och att du har ögo­nen med dig och att krop­pen fun­ge­rar, sä­ger hon.

Sats­ning­en och even­tu­ellt ett OS i To­kyo kan ock­så bli hennes sva­ne­sång in­om eli­tid­rot­ten.

– Jag be­tviv­lar att jag skul­le hål­la på läng­re än till To­kyo, det tror jag in­te att jag gör. Men sen ska man ald­rig sä­ga ald­rig. Så länge jag tyc­ker det är ro­ligt så kom­mer jag att hål­la på.

– Se­dan kan all­ting änd­ras, det vet man in­te. Men jag ser in­te läng­re fram än så. Sen får jag ta ett nytt be­slut i så fall.

Un­der de två se­nas­te åren har hon täv­lat spar­samt på grund av en ef­ter­häng­sen gift­stru­ma, som bland an­nat har gjort att hon bli­vit ska­kig och oför­mögen att få ihop skyt­tet.

I HÖSTAS BÖR­JA­DE hon kän­na sig bätt­re. Nu – i år – var hon re­do att bör­ja täv­la igen. Och i världs­cup­täv­ling­en i Cy­pern i maj sköt hon så pass bra att hon knep en Em-bil­jett till Ba­ku, Azer­bajdz­jan.

Formen in­för mäs­ter­ska­pet verkar nu va­ra allt an­nat än un­der­må­lig:

– Så här bra som det känns nu har det ald­rig gjort i olym­pisk trap. Det känns jät­te­bra när jag skju­ter, sä­ger hon.

Men trots den go­da formen vill in­te Han­sen sia om någ­ra kon­kre­ta me­dalj­mål. Ut­an…

– Jag har som mål att ta mig till fi­nal och när jag väl kom­mer till fi­nal kan allt hän­da, sä­ger hon.

Ar­kiv­bild: TO­BI­AS RÖSTLUND

VILL NÅ VM. Li­sa Nordén på cy­keln un­der tri­athlon i OS i Rio för­ra året. Nu sat­sar hon för att nå cy­kel-vm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.