DA­MER­NAS NAKENBAD.

Tra­di­tio­nen att ba­da na­ken i Var­berg är över hund­ra år gam­mal. HN har träf­fat någ­ra av ba­den­tu­si­as­ter­na.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Jen­nie Pers­son 010-471 50 26 ∙ jen­nie.pers­son@hn.se

Det är en av hit­tills få var­ma da­gar i ju­li och på da­mer­nas nakenbad i cen­tra­la Var­berg sam­las kvin­nor för att nju­ta av bad och sol. Hit tar sig bå­de sto­ra och små men någ­ra som ga­ran­te­rat finns på plats är Ma­ri­an Pe­lér, Åsa-ka­i­sa Ed­fors och Ma­ri­an­ne Jo­hans­son. De till­hör na­ken­ba­dets rik­ti­ga stam­mi­sar som till­bring­ar var­je le­dig tid på plat­sen som de be­skri­ver som sin oas.

– Det här är pa­ra­di­set tyc­ker jag. Är man stres­sad och kommer hit och läg­ger sig så rin­ner stres­sen ba­ra av. Här kan man lad­da bat­te­ri­er­na, sä­ger Ma­ri­an­ne Jo­hans­son.

Da­mer­nas, el­ler Skar­pe Nord som är det of­fi­ci­el­la nam­net, har va­rit hen­nes bad­plats se­dan drygt tio år till­ba­ka. För Åsa-ka­i­sa Ed­fors hand­lar det om när­ma­re 30 år och Ma­ri­an Pe­lér har va­rit na­ken­ba­det tro­gen se­dan slu­tet på 70-ta­let. Här har hon i näs­tan 40 år ba­dat, so­lat, träf­fat vän­ner och sett plat­sen för­änd­ras.

– Det här är en plats för har­mo­ni. Men det har hänt myc­ket - bland an­nat har bryg­gan för­längts och vi har fått ba­stu och ute­dusch. Det har för­bätt­rats nå­got oer­hört. Och i dag är här myc­ket mer folk än för 40 år se­dan, sä­ger hon.

MEN VAR­FÖR BÖR­JA­DE man ba­da ut­an klä­der just här? Histo­ri­en om na­ken­ba­den sträc­ker sig över hund­ra år bak­åt i ti­den.

– I slu­tet av 1800-ta­let var om­rå­det sö­der om fäst­ning­en ett stort sten­brott och läng­re sö­derut gick en­dast små sti­gar ner till ba­den. Då var det fram­för allt ar­be­tar­na som tog sig ner till stran­den för att sval­ka sig ef­ter da­gens ar­be­te. De ha­de in­te någ­ra bad­klä­der så män­nen ba­da­de nak­na, sä­ger Christi­na An­ders­son Wi­king, 1:e an­tik­va­rie på Hal­lands kul­tur­hi­sto­ris­ka mu­se­um.

Även kvin­nor bör­ja­de ba­da längs med strand­pro­me­na­den men till en bör­jan i un­der­klä­der el­ler nak­na. Män och kvin­nor ba­da­de på se­pa­ra­ta stäl­len och de plat­ser­na är i dag fort­fa­ran­de de ak­ti­va na­ken­ba­den: Go­da Hopp, Skar­pe Nord och Kär­ring­hå­lan. Dju­pa Dräkt (An­ka­ret) slutade va­ra nakenbad för her­rar år 1914. När strand­pro­me­na­den stod

klar 1912 blev ba­den mer till­gäng­li­ga för den bre­da publi­ken och det bygg­des om­kläd­nings­hyt­ter och räc­ken.

– Att ba­da på den ti­den var en klass­frå­ga. Havs­ba­den sö­der om fäst­ning­en an­vän­des vid se­kel­skif­tet 1900 fram­förallt av ar­be­tar­na. Var­bergs bor­ger­lig­het och kurorts­be­sö­kar­na gick till kall - och varm­bad­hu­set med si­na se­pa­re­ra­de bad för män och kvin­nor, sä­ger Christi­na An­ders­son Wi­king och fort­sät­ter:

– När sen ar­be­ta­re och tjäns­te­män får två vec­kors se­mes­ter på 30-ta­let blir strand­bad van­ligt och då sam­sa­des kvin­nor och män i bad­dräkt på ge­men­sam­ma strän­der. Grun­den till vår tids bad - och strand­kul­tur tar sin bör­jan, men Var­bergs nakenbad har sin egen drag­nings­kraft som en könsupp­de­lad oas näs­tan mitt i cen­tra­la Var­berg.

svens­kar­nas se­mester­pe­ri­od för­längts men in­tres­set för sol och bad be­står. Men på da­mer­nas hand­lar det om mer än att ba­ra lig­ga på stran­den om man får tro de tre stam­mi­sar­na.

– Här är av­slapp­nat och al­la kan pra­ta med al­la. Och det spe­lar ing­en roll om man är lång, kort, tjock el­ler smal. Det är ing­en som tit­tar el­ler bryr sig, sä­ger Ma­ri­an­ne Jo­hans­son.

– Jag tror det fost­rar en viss in­ställ­ning till krop­pen att va­ra här. Att det in­te är så vik­tigt hur man ser ut, tilläg­ger Ma­ri­an Pe­lér.

– Och det finns en so­ci­al sam­va­ro, vi rår om varand­ra. Om nå­gon in­te dy­ker upp så bör­jar man ju und­ra om det kan ha hänt nå­got, sä­ger Åsa-ka­i­sa Ed­fors.

Själv bru­kar hon till­bringa runt tre tim­mar på na­ken­ba­det var­je dag när väd­ret tillå­ter.

– Hon är en lätt­vik­ta­re, sä­ger Ma­ri­an Pe­lér och skrat­tar.

Hon har ny­li­gen bör­jat skri­va boken ”Skar­pe Nord - Da­mer­nas oas, in­te ba­ra bad” och för hen­ne och många and­ra har till­va­ron här bli­vit en livs­stil.

– Man styr sitt liv ef­ter da­mer­nas. Härom­da­gen tac­ka­de jag nej när gran­nen bjöd in mig till kaf­fe kloc­kan tre för då är jag all­tid här, sä­ger hon.

De tre na­ken­bad­sen­tu­si­as­ter­na ser po­si­tivt på ba­dets fram­tid.

– Det är kul att det är så många unga tje­jer här. Det går lik­som i arv och det är bra så att in­te kom­mu­nen får för sig nå­got och änd­rar på den här plat­sen, sä­ger Ma­ri­an Pe­lér.

- vad sä­ger de om ryk­te­na om att det finns spe­ci­el­la plat­ser för stam­mi­sar­na där ing­en an­nan får läg­ga sig? Åsa-ka­i­sa Ed­fors de­men­te­rar snabbt.

– Nej! Det stäm­mer in­te alls, det mås­te du skri­va. Det är ba­ra att kom­ma och knö ner sig mel­lan tan­ter­na. Visst bru­kar man läg­ga sig på de plat­ser där man har le­gat förr, det gäl­ler väl de fles­ta per­so­ner. Men här får al­la lig­ga var man vill.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

BADPARADIS. Ma­ri­an­ne Jo­hans­son, Ma­ri­an Pe­lér och Åsa-ka­i­sa Ed­fors be­skri­ver da­mer­nas nakenbad som de­ras oas. Hit kommer de så of­ta de kan.

Bil­der: AN­NI­KA KARLBOM

OAS. Stam­mi­sar­na Ma­ri­an­ne Jo­hans­son, Åsa-ka­i­sa Ed­fors och Ma­ri­an Pe­lér har hit­tat sitt badparadis. ”Att ba­da med bi­ki­ni är en så­dan tyngd. När jag var på Mal­lor­ca höll jag på att glöm­ma att ta på mig den”, sä­ger Ma­ri­an­ne Jo­hans­son.

Bild: FOTO: MATHILDA RANCH/HAL­LANDS KUL­TUR­HI­STO­RIS­KA MU­SE­UM

HI­STO­RISKT. Skar­pe Nord i bör­jan av 1900-ta­let då man ha­de byggt om­kläd­nings­hyt­ter.

Bild: MATHILDA RANCH/HAL­LANDS KUL­TUR­HI­STO­RIS­KA MU­SE­UM

GUBBARNAS. Go­da Hopp år 1910. De fles­ta män som kom till stran­den un­der den här ti­den till­hör­de ar­be­tar­klas­sen.

Bild: JEN­NIE PERS­SON

LO­KALT. ”Na­ken­ba­den lockar nog i förs­ta hand var­ber­ga­re mer än tu­ris­ter”, tror Christi­na An­ders­son Wi­king.

Bild: HALLANDSBILD/HAL­LANDS KUL­TUR­HI­STO­RIS­KA MU­SE­UM.

BAR MARKNADSFÖRING. Bad­kam­rer Al­lan Kan­je drev un­der sent 60-tal ige­nom att tu­rist­bro­schy­rer­na skul­le ha nak­na kvin­nor på fram­si­dan för att mark­nads­fö­ra Var­berg. Bil­der­na fick ge­nom­slag bå­de i Sve­ri­ge och in­ter­na­tio­nellt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.