Hål­ler ihop.

Tommy Prim, Bengt Hess­low och Ol­le Ljung­berg hål­ler fort­fa­ran­de fas­ta tag kring cy­kel­sty­re­na.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - AN­DERS TORNELL 010-471 51 49 at@hal­lands­pos­ten.se

Vi­sum­krång­el gör att Mar­cus Nilsson, 34, kommer två vec­kor för sent till sin nya klubb Ze­nit S:t Pe­ters­burg. Men nu är al­la pap­per i ord­ning in för­vol­ley boll­stjär­nans fjär­de se­jour i Ryss­land.

– Jag vän­tar ba­ra på flyg­bil­jet­ter­na – se­dan ska allt va­ra klart, sä­ger han.

I nor­ma­la fall bru­kar för­sä­song­en dra i gång i mit­ten av au­gusti, men en re­kord­ti­dig li­gastart tving­ar Nilsson att bör­ja trä­na myc­ket ti­di­ga­re än nor­malt. Då är han än­då för­se­nad... – Men det gör ing­et med li­te ex­tra se­mes­ter, skrat­tar Mar­cus.

HAN HAR TI­DI­GA­RE spe­lat i Dy­na­mo Yan­tar från Kali­ning­rad och Kuss­bass Ke­me­ro­vo, men det ro­li­gas­te min­net från Ryss­land är onek­li­gen se­gern i Cham­pi­ons Le­a­gue med Lo­ko­mo­tiv No­vo­si­birsk 2013.

Nu kommer han till ett nystar­tat lag. Ze­nit S:t Pe­ters­burg tog över Krasno­dars plats i Su­per Le­a­gue se­dan den klub­ben ham­nat i eko­no­mis­ka pro­blem.

Ze­nit har se­dan vär­vat från al­la håll och kan­ter och fått ihop ett starkt lag. Am­bi­tio­nen un­der de­but­sä­song­en är att läg­ga be­slag på en av topp­lat­ser­na i li­gan som in­ne­bär spel i Eu­ro­pa till näs­ta sä­song.

– Det var länge se­dan som jag var så tag­gad. Ze­nit har dra­git i gång ett spän­nan­de pro­jekt och det känns jät­te­kul att kom­ma till­ba­ka till Ryss­land – få chans att spe­la volleyboll på all­ra högs­ta ni­vå igen. Klas­sen var säm­re i Tur­ki­et och det gjor­de mig fru­stre­rad.

GREKISKA OLYMPIAKOS VAR länge hu­vud­spå­ret för Nilsson, men när Ze­nit kom in i bil­den be­höv­de han in­te lång be­tän­ke­tid.

– När jag läm­na­de Ryss­land för två år se­dan var li­gan på ned­gång, men nu ser det myc­ket bätt­re ut igen. Klub­bens mål­sätt­ning känns rim­lig och själv hop­pas jag att jag kan fort­sät­ta va­ra en ton­gi­van­de spe­la­re, men då mås­te jag va­ra skadefri.

Jo, Mar­cus fyl­ler 35 se­na­re i höst och ef­ter 15 sä­song­er i proff­scir­ku­sen bör­jar krop­pen sä­ga i från.

TVÅ STRESSFRAKTURER I ryg­gen ställ­de till pro­blem un­der för­ra sä­song­en i Zi­raat Ban­ka­si, men un­der som­ma­ren har hallän­ning­en job­bat sten­hårt för att bli frisk.

Han har ta­git hjälp av ti­di­ga­re bord ten­nisspe­la­ren Åsa Carls­son.

– Det är förs­ta gång­en som jag har en per­son­lig trä­na­re och det har va­rit en jäk­la skill­nad jäm­fört när man trä­nat själv. Åsa har sam­ma bak­grund och tänk som jag och skri­ker på mig li­te ibland, men det är ba­ra bra för mo­ti­va­tio­nen.

NILSSON HAR VA­RIT hem­ma i Halmstad i tre må­na­der och är nu helt frisk igen.

– Jag kör­de på med be­ach­vol­ley di­rekt ef­ter in­om­hus­sä­song­en i fjol och spe­la­de dess­utom Em-kval med lands­la­get så det blev ald­rig nå­gon vi­la. Det fun­ka­de när jag var 20, men nu går det in­te läng­re.

”Det var länge se­dan som jag var så tag­gad. Ze­nit har dra­git i gång ett spän­nan­de pro­jekt och det känns jät­te­kul att kom­ma till­ba­ka till Ryss­land – få chans att spe­la volleyboll på all­ra högs­ta ni­vå igen.”

MAR­CUS NILSSON

Bild: JOHAN PERS­SON

FLYTTAR IGEN. Sve­ri­ge bäs­te vol­ley­boll­spe­la­re Mar­cus Nilsson är fri från rygg­be­svä­ren och är re­do för en ny proffsse­jour i Su­per Le­a­gue i Ryss­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.