Falk­sko­lan får nej

START: I HÖST IN­LEDS ETAPP TVÅ AV FÖR­SÄLJ­NING­EN Bostads­pro­jek­tet på Bac­chus

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - DANIELLE DELBRO danielle.delbro@hn.se

För­hopp­ning­en var att fri­sko­lan Falk­sko­lan skul­le öpp­na hös­ten 2018. Nu kan det skju­tas upp ef­ter avslag från Skol­in­spek­tio­nen. Men ini­ti­a­tiv­ta­gar­na tän­ker in­te läg­ga ner pla­ner­na.

Fär­re två­or och stör­re lä­gen­he­ter är de för­änd­ring­ar som gjorts i det and­ra hu­set i stads­dels­pro­jek­tet Bac­chus. Re­dan i sep­tem­ber kommer bo­stads­rät­ter­na lig­ga ute till för­sälj­ning.

Ef­ter sälj­star­ten i feb­ru­a­ri i år står sex styc­ken av de 35 lä­gen­he­ter­na tom­ma i det förs­ta hu­set i Bac­chus­om­rå­det. Den ge­men­sam­ma näm­na­ren för de tre tre­or och tre två­or som än­nu in­te bli­vit sål­da är att lä­gen­he­ter­na är pla­ce­ra­de på kan­ten i 7-vå­nings­hu­set vil­ket ger en nå­got be­grän­sad havs­ut­sikt. Mi­kael Bjering, fas­tig­hets­mäk­la­re på Svensk fas­tig­hets­för­med­ling som skö­ter för­sälj­ning­en, har även märkt av ett ökat in­tres­se för än­nu stör­re lä­gen­he­ter.

– För­sälj­ning­en har gått som pla­ne­rat. De dy­ras­te lä­gen­he­ter­na med front­lä­ge gick först, men de lä­gen­he­ter som fort­fa­ran­de finns till­gäng­li­ga har ock­så bra ut­sikt, sä­ger han.

Sälj­star­ten av lä­gen­he­ter­na i hus num­mer två be­räk­nas gå av sta­peln den förs­ta helgen i sep­tem­ber. In­för det­ta kommer fy­ra av lä­gen­he­ter­na på de två övers­ta vå­ning­ar­na att slås ihop till stör­re lä­gen­he­ter.

– NÅG­RA AV två­or­na kommer för­svin­na och i stäl­let kommer vi kun­na er­bju­da en lä­gen­hets­typ på

118 kvadrat och 132 kvadrat vil­ket är li­te stör­re än de störs­ta lä­gen­he­ter­na i hus ett som lig­ger på 97 kvadrat och är fy­ror, sä­ger han.

Ge­nom åren har Mi­kael Bjering va­rit i kon­takt med över 1 000 per­so­ner som följt Bac­chus ut­veck­ling. Han upp­le­ver ett li­ka stort in­tres­se för hus två som hus ett, och dag­li­gen tar han emot sam­tal från even­tu­el­la kö­pa­re. Precis som ti­di­ga­re kommer lä­gen­he­ter­na från hus num­mer två släp­pas på de­ras hem­si­da för en slags ”först till kvarn-prin­cip”, men den­na gång kommer även de som in­te blev er­bjud­na nå­gon lä­gen­het i hus num­mer ett att ha för­tur.

– För­tu­ren in­ne­bär att de som var med på tå­get på hus ett men in­te fick den lä­gen­het de vil­le ha då ska un­der den­na för­sälj­ning ha li­te läng­re tid på sig att fun­de­ra. Står det och väger mel­lan två kö­pa­re varav en an­mält sitt in­tres­se ti­di­ga­re på hus ett så kommer den få gå fö­re, sä­ger han.

”Står det och väger mel­lan två kö­pa­re varav en an­mält sitt in­tres­se ti­di­ga­re på hus ett så kommer den få gå fö­re”

MI­KAEL BJERING

INFLYTTNINGEN TILL DET förs­ta hu­set kommer ske först i sep­tem­ber 2018 och fas­tig­hets­ä­ga­ren Il­jan Bat­l­jan, är in­te oro­lig över de fort­satt tom­ma lä­gen­he­ter­na.

– Hu­sen är in­te bygg­da än och det är klas­siskt att folk gär­na vill se hur hu­sen och lä­gen­he­ter­na ser ut in­nan allt köps. Jag skul­le sä­ga att de sista lä­gen­he­ter­na kommer säl­jas när hu­sen väl finns på plats. Ef­ter­frå­gan har va­rit stor så jag tror det kommer gå fan­tas­tiskt bra, sä­ger han.

AR­BE­TET PÅ­GÅR. I maj togs det förs­ta spad­ta­get för hus num­mer ett på Bac­chus.

Bild: OLA FOLKESSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.