Li­te ti­digt att sväl­ja en mel­lan­mjölks­lös­ning

RE­GE­RINGS­OM­BILD­NING. Löfven räd­dar an­sik­tet och ser­var över ett kom­pro­miss­bud. Al­li­an­sen väl­jer att hål­la den bol­len. Gi­vet ha­ve­ri­ets all­var är det rim­ligt.

Hallands Nyheter - - Ledare - Maria Hal­des­ten 010-471 53 70 • maria.hal­des­ten@hn.se

LE­DA­RE 28/7. Det är li­te rart än­då, hur Ste­fan Löfven kra­mar Pe­ter Hul­tqvist. Att stats­mi­nis­tern lik­som står där in­för svens­ka fol­ket och sä­ger. Det är OK, kom­pis, man be­hö­ver in­te be­rät­ta allt i en bra re­la­tion.

Fast egent­li­gen är ju så­dan tyst­nad helt åt sko­gen. Vi talar ju trots allt om ett sä­ker­hets­ha­ve­ri av hi­sto­ris­ka mått. Där­för ger om­fam­nan­det ny nä­ring åt spe­ku­la­tio­ner­na om att Hul­tqvist nog egent­li­gen ha­de hit­tat den där tys­ta lo­ka­len (som Yge­man på­står in­te fanns) och att res­ten är en sjabb­lig han­te­ring som skett i tyst sam­för­stånd.

ATT VÄGRA SPARKA för­svars­mi­nis­tern be­skrivs som ett li­te kax­igt drag av Ste­fan Löfven. Och mot­dra­get är tak­tiskt för en stats­mi­nis­ter som vill för­hind­ra re­ge­rings­kris och sam­ti­digt räd­da an­sik­tet. Full ka­pi­tu­la­tion från Ste­fan Löfvens si­da var det nog få som för­vän­ta­de sig.

Men när ex­em­pel­vis Mar­got Wall­ström twitt­rar att ”den här re­ge­ring­en tar an­svar för Sve­ri­ge och Sve­ri­ges sä­ker­het. Op­po­si­tio­nen bor­de gö­ra de­sam­ma och slu­ta äg­na sig åt po­li­tis­ka krum­buk­ter.” så blir det när­mast lö­je­väc­kan­de.

LÅT DÄR­FÖR GÖ­RA föl­jan­de klart, en gång för al­la: det Ste­fan Löfven gjor­de på tors­dags­mor­go­nen var ba­ra vad han bor­de ha gjort i mån­dags om in­te ti­di­ga­re. Det spel, med Sve­ri­ges sä­ker­het som in­sats, som be­dri­vits på re­ge­rings­kans­li­et är ra­ka mot­sat­sen till an­svars­ta­gan­de och le­dar­skap. Histo­ri­ens dom blir där­ef­ter.

NÄR DET NU fram­står som helt glas­klart att ing­en, va­re sig in­om re­ge­ring­en el­ler Mil­jö­par­ti­et, ifrå­ga­sät­ter An­na Jo­hans­sons av­gång (hon har till skill­nad från Yge­man hel­ler in­te fått nå­got nytt glas­sigt upp­drag) blir det än­nu kons­ti­ga­re att det beskedet in­te läm­nats ti­di­ga­re. Å and­ra si­dan finns för­kla­ring­en kans­ke hos An­na Jo­hans­son själv.

– Jag kan in­te se att jag gjort nå­got fel, sä­ger hon i en Gp-in­ter­vju.

HON GÖR GÄL­LAN­DE att hon läg­ger sitt jobb på of­fe­ral­ta­ret trots att skul­den egent­li­gen lig­ger hos den för­ra re­ge­ring­en. Det är sam­ma för­kla­ring som Fal­ken­bergs­po­li­ti­ker Hans Hoff (S) ger. I vad som svår­li­gen fram­står som an­nat än än­nu ett de­spe­rat för­sök att skju­ta skul­den ifrån sig har han kont­rat med att an­mä­la den för­ra re­ge­ring­en till Kon­sti­tu­tions­ut­skot­tet.

DEN FÖRKLARINGSMODELLEN hål­ler dock in­te, vil­ket Maria Wet­ter­strand va­rit vän­lig att på­min­na om. Det ti­di­ga­re Mp-språk­rö­ret, som till skill­nad från si­na nu­va­ran­de par­ti­kam­ra­ter in­te har tap­pat mål­fö­ret, på­pe­kar föl­jan­de på twit­ter: ”Frå­gan om outsour­cing av sta­tens It-verk­sam­het be­hand­la­des i riks­da­gen un­der riksmö­tet 2010/2011. Den ut­skotts­be­hand­la­des i sam­band med bud­ge­ten och han­te­ring­en finns re­do­vi­sad i Fi­nans­ut­skot­tets be­tän­kan­de om ut­gifts­om­rå­de 2. Där fram­går att det en­da par­ti som re­do­vi­sa­de av­vi­kan­de me­ning i frå­gan om outsour­cing­en var Väns­ter­par­ti­et.”

Det är ju in­te hel­ler outsour­cing­en som är hu­vud­pro­ble­met ut­an den full­kom­ligt hu­vud­lö­sa han­te­ring­en på Trans­port­sty­rel­sen och att re­ge­ring­en se­dan för­sök­te so­pa ha­ve­ri­et un­der mat­tan.

SÅ VAD HÄN­DER nu? Al­li­an­sen har åter bol­len. Den tän­ker de kra­ma ett tag, en­ligt se­nas­te bu­det. Det gör de rätt i. Så länge So­ci­al­de­mo­kra­ter­na fort­sät­ter att för­sö­ka blan­da bort kor­ten och ger in­tryck av att de in­te för­står vid­den av vad som hänt bör Al­li­an­sen in­te has­ta med att skän­ka bort till­fäl­let till en hård re­tur. Då skul­le de dess­utom ge in­tryck av att den bre­da miss­tro­en­de­för­kla­ring­en ba­ra var ett spel. Och än har fak­tiskt ing­et hänt, ing­en vet­tig för­kla­ring kom­mit, som gör att skä­len för miss­för­tro­en­det mot Pe­ter Hul­tqvist för­svun­nit. Men om den sa­ken för­änd­ras kan en klas­sisk mel­lan­mjölks­kom­pro­miss för­stås bli fullt möj­lig – gi­vet det kom­pli­ce­ra­de par­la­men­ta­ris­ka lä­get bör Al­li­an­sen hål­la den möj­lig­he­ten öp­pen.

Bild: ER­IK SIMANDER/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.