PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

* Nu är fram­ti­den tyd­li­gen här, och den ser ut att bli en an­nan än den mit­ten­par­ti­er­na ta­lat om. Al­la An­nie Lööfs och Jan Björ­klunds för­säk­ring­ar om att Jim­mie Åkes­son in­te ska få in­fly­tan­de över en re­ge­ring där L och C sit­ter med har vi­sat sig va­ra tom­ma.

Af­ton­bla­det (ob S)

* Makt­skif­ten bör ha en in­ne­bo­en­de och klar le­gi­ti­mi­tet, ett tyd­ligt val­re­sul­tat el­ler ett tyd­ligt sak­skäl för sit­tan­de re­ge­ring att av­gå. I fal­let med skan­da­len vid Trans­port­sty­rel­sen sak­nas båda. Gär­na en ny re­ge­ring, men den väg som al­li­an­sen nu är in­ne på ris­ke­rar att bli vansk­lig och kort. Da­gens Nyheter (ob lib)

* Det bäs­ta Ste­fan Löfven kan gö­ra i det­ta lä­ge är att in­te es­ka­le­ra kon­flik­ten yt­ter­li­ga­re. Han bör var­ken av­gå el­ler ut­ly­sa ex­tra­val. I stäl­let bör han av­pol­let­te­ra An­na Jo­hans­son och hop­pas att al­li­an­sen nö­jer sig med det. Vil­ket den ock­så bör gö­ra.

Ex­pres­sen (lib)

* Man kan tyc­ka att det är be­klag­ligt att en re­la­tivt fun­ge­ran­de för­svars­mi­nis­ter som Pe­ter Hul­tqvist kommer att be­hö­va gå. Men op­po­si­tio­nen kan in­te se mel­lan fing­rar­na ba­ra för att det rå­kar pas­sa. Ut­an an­svars­ut­krä­van­det fun­ge­rar in­te de­mo­kra­tin. Svens­ka Dag­bla­det (ob M)

* Löfven II vo­re en av­lö­vad re­ge­ring, men som man bäd­dar får man lig­ga. Non­cha­lan­sen över sä­ker­hets­frå­gor blir vad som än hän­der en myc­ket dyrköpt läxa om att en re­ge­ring mås­te ta ri­kets sä­ker­het på störs­ta all­var.

Upsa­la Nya Tid­ning (lib)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.