Var­bergs al­mar har in­sjuk­nat

Hallands Nyheter - - Varberg - Matilda.carlstrom@hn.se

Träd som blir bru­na i top­pen för att se­dan tap­pa bla­den och dö. Det är ödet för många av de al­mar som finns runt om i Var­berg. – Alm­sju­kan har full­stän­digt ex­plo­de­rat, sä­ger Jenny Bergström på kom­mu­nens drift- och an­lägg­nings­av­del­ning.

Re­dan nu kan för­bi­pas­se­ran­de se ett an­tal al­mar som står och dör, bland an­nat vid Pil­ha­gen och Lot­tastu­gan i So­ci­e­tets­par­ken. Kom­mu­nen be­fa­rar att det ba­ra kommer att bli vär­re.

– Vi har väl­digt många, rik­tigt sto­ra träd i cen­tra­la stan som står och dör, sä­ger Jenny Bergström, chef för drift- och an­lägg­nings­av­del­ning­en på hamn- och ga­tu­för­valt­ning­en.

I HÖST PLA­NE­RAR kom­mu­nen där­för att ta bort trä­den, en del så gam­la som 100-150 år gam­la.

– Det finns ingen­ting att gö­ra åt det­ta. De träd som är smit­ta­de är hjälp­löst för­lo­ra­de. Det vi får gö­ra är att er­sät­ta dem med and­ra.

Att er­sät­ta de gam­la trä­den kommer in­te gå på en dag, och där­för kan var­ber­gar­na för­vän­ta sig en del ka­la ytor un­der en pe­ri­od. Med tan­ke på trä­dens höga ål­der och stor­lek är de in­te hel­ler helt enk­la att er­sät­ta med lik­vär­di­ga al­ter­na­tiv.

”Det finns ingen­ting att gö­ra åt det­ta”

JENNY BERGSTRÖM

– Även om vi er­sät­ter ett träd med 2-3 nya så hjäl­per in­te det, det är en stor löv­mas­sa vi ploc­kar bort. Trä­den är jät­te­vik­ti­ga som par­ti­kel­fil­ter och som sy­re­pro­du­cen­ter, sä­ger Jenny Bergström.

HON ME­NAR ATT stads­bil­den kommer att se an­norlun­da ut i par­ker och en del grön­om­rå­den, och upp­le­ver det som väl­digt trå­kigt att trä­den mås­te bort.

– Vårt upp­drag är ju att för­val­ta trä­den, och det känns trist för var­je som vi be­hö­ver ta ner. Men vi får än­då för­sö­ka se det som en möj­lig­het och plan­te­ra för nå­got an­nat.

Alm­sju­ka är en svamp­sjuk­sjuk­dom som an­gri­per al­mar och som fram­för allt sprids ge­nom en skal­bag­ge som kal­las almslints­bor­ren, men även av över­växt från träd till träd via röt­ter­na. När en alm bli­vit an­gri­pen väx­er trä­dets nä­rings­ba­nor igen så att trä­det viss­nar.

MATILDA CARLSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.