Dags för som­mar­regn av ly­san­de me­te­o­rer

EXPERTEN: ”ÄR EN VACKER UPPLEVELSE”

Hallands Nyheter - - Nyheter - OLOF SVAHN olof.svahn@hn.se

När so­len går ner är det dags att tit­ta upp. Bå­de ju­li och au­gusti må­nad bju­der på me­te­orsku­rar vid namn Söd­ra Del­ta-aqua­ri­der­na och Per­sei­der­na.

AR­NE SI­KÖ ÄR ast­ro­nom och kurs­lä­ra­re på Plön­ning­eob­ser­va­to­ri­et och en­ligt ho­nom är bäs­ta skåd­nings­plat­sen en sand­strand ef­ter so­lens ned­gång. Skrea strand, Apel­vi­ken el­ler vil­ken kust­sträc­ka som helst ut­an stark be­lys­ning är pas­san­de plat­ser för stjärn­skå­da­ren.

– Det är väl­digt vac­kert att tit­ta på stjärn­him­me­len från en strand oav­sett om det reg­nar me­te­o­rer el­ler in­te, sä­ger Ar­ne Si­kö.

Ett me­te­or­regn är sten­res­ter av en ko­met som kom­mit för nä­ra so­len och gått i bi­tar av so­lens het­ta. Des­sa bi­tar, of­tast av sten el­ler me­tall, ham­nar då i en ba­na runt so­len, och dri­ver re­gel­bun­det in i jor­dens atomsfär.

– Man kan ock­så sä­ga det är vi som dri­ver in i dem, såklart, men i var­je fall så kol­li­de­rar des­sa him­la­krop­par med vår at­mo­sfär och då för­störs de med ett ski­nan­de ljus­spår på him­me­len. Stjärn­fall fun­ge­rar ju precis på sam­ma sätt, men då hand­lar det om en­sta­ka rymd­ste­nar.

Söd­ra Del­ta-aqua­ri­der­na.

DEN 29 JU­LI.

– Aqua­ri­der­na är ett me­te­or­regn som kommer från en ko­met av okänt ur­sprung. Man är alltså in­te helt sä­ker på var me­te­or­reg­net har kom­mit ifrån, men nu lig­ger det som i en ba­na runt so­len, likt jor­dens om­lopps­ba­na. Vi kan se det en gång om året och det kan reg­na un­ge­fär 30 me­te­o­rer per tim­me. Hur ser man det bäst?

– Det lig­ger rätt lågt på him­me­len mot syd­väst så jag skul­le re­kom­men­de­ra att man und­vi­ker att ha skog om­kring sig. Var som helst på en strand bor­de fun­ge­ra bra. Om in­te an­nat så är det ju väl­digt vac­kert att tit­ta på en klar stjärn­him­mel från stran­den. Kol­la från när so­len går ner tills du in­te or­kar mer.

Un­der(bar) him­mel. Ast­ro­no­men Ar­ne Si­kö be­rät­tar om kom­man­de händelser på stjärn­ka­len­dern. Re­dan i mor­gon är det dags för ett me­te­or­regn.

DEN 12 AU­GUSTI. Per­sei­der­na.

– Ett me­te­or­regn som är gans­ka likt Aqua­ri­der­na för­u­tom att det of­tast reg­nar myc­ket mer, un­ge­fär 30 till 200 me­te­o­rer per tim­me. En an­nan in­tres­sant sak är att me­te­or­reg­nets ur­sprung­li­ga ko­met del­vis finns kvar. De res­te­ran­de rymd­ste­nar­na har in­te helt hun­nit spri­da ut sig i en ba­na och när jor­den mö­ter Per­sei­der­na kan det reg­na gans­ka myc­ket och tä­ta­re. Hur ser man det bäst?

– Det går att se från den 12:e till 14:e au­gusti, men bäst när nog att för­sö­ka på da­gen när det bör­jar. Även den här gång­en kan man se det från att so­len går ner till långt in på små­tim­mar­na. Men det finns ett li­tet pro­blem och det är må­nen. Den lig­ger li­te dumt till då den ly­ser rätt kraf­tigt och det kan stö­ra sik­ten nå­got.

Bild: KE­VIN CLIFFORD

ME­TE­OR­REGN. Per­sei­der­na och Aqua­ri­der­na har fått si­na namn från de stjärn­bil­der de ser ut att kom­ma ifrån. Per­seus och Aqua­ri­us (Vat­tu­man­nens stjärn­bild).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.