Fritt wi-fi ut­ö­kas

Hallands Nyheter - - Falkenberg - LUD­VIG KÖHLER lud­vig.kohler@hn.se

Se­dan kom­mu­nen bör­ja­de byg­ga ut det fria wi-fi-nä­tet i fjol har det ba­ra bli­vit fler zo­ner, och fler kommer det att bli.

Wi-fi är sam­lings­nam­net på den tek­nik som han­te­rar till­gång­en till in­ter­net. I folk­mun är det sy­no­nymt med tråd­lö­sa nät­verk. Fritt wi-fi in­ne­bär att man slip­per be­ta­la för att kun­na sur­fa med ex­em­pel­vis sin mo­bil­te­le­fon el­ler da­tor.

– Vi ser att det här är ett be­hov som verk­li­gen finns, sä­ger Thor­björn Larsson, it-chef på Fal­ken­bergs kom­mun.

SE­DAN SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NA 2014 gick till val på att er­bju­da gra­tis upp­kopp­ling till of­fent­li­ga plat­ser i Sve­ri­ge in­om de kom­man­de åren har det nu bör­jat dy­ka upp på fler och fler stäl­len. För Fal­ken­bergs kom­mun in­ne­bär det fria nät­ver­ket in­te någ­ra stör­re kost­na­der. Man tar från serv­rar där det finns gott om ut­rym­me, och sär­skilt på som­ma­ren då många kärn­verk­sam­he­ter har stängt finns det gott om surf för be­sö­ka­re att an­vän­da sig av.

– Det mo­bi­la bred­ban­det mäk­tar in­te med på Skrea strand, så där­för har vi sett ett ex­tra starkt be­hov av att byg­ga ut där, sä­ger Thor­björn Larsson.

I takt med att mer och mer kom­mu­ni­ka­tion förs via nä­tet och på so­ci­a­la me­di­er, me­nar Thor­björn Larsson att fritt wi-fi allt­mer be­trak­tas som en själv­klar­het på plat­ser där det vis­tas myc­ket folk.

– Vi får myc­ket för­fråg­ning­ar från be­sö­ka­re från Tyskland, Dan­mark och Nor­ge som kommer hit och be­hö­ver sur­fa på si­na mo­bi­ler och an­nat, och ef­tersom Fal­ken­berg är en tu­rist­stad, så tror vi att det här är vik­tigt att sat­sa på.

Fal­ken­berg har nu no­mi­ne­rats till en av fem di­gi­ta­li­se­rings­kom­mu­ner 2017 av Sve­ri­ges kom­mu­ner och lands­ting.

– Det är en in­di­ka­tion på att vi lig­ger i fram­kant med det­ta, sä­ger Thor­björn Larsson.

FAL­KEN­BERGS KOM­MUN KOMMER att fort­sät­ta att byg­ga ut de fria wi-fi­zo­ner­na. Det se­nas­te till­skot­tet är Skrea strand, om­rå­det kring bryg­gan och sö­derut mot ”bad­vakts­sto­len” och upp mot Bac­chus. Även gräns­om­rå­det ut­an­för Klit­ter­ba­det är en ny punkt med fritt wi-fi. Vill man läg­ga in syn­punk­ter på wi-fi­nä­tet kan man gö­ra det på kom­mu­nens hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.